Jak oszczędzać, gdy oprocentowanie lokat wynosi 0%?

      
    
Jak oszczędzać, gdy oprocentowanie lokat wynosi 0%?
Aktualności / 2021-04-29 / autorzy: Łukasz Tymoszuk

Czasy, kiedy lokaty bankowe pozwalały oszczędnościom zyskiwać po kilka procent rocznie, są już niestety dawno za nami. Wraz z wybuchem pandemii COVID-19 i obniżką stóp procentowych, ich oprocentowanie gwałtownie spadło.

Źródło: Dane NBP, https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/statystyka/wskazniki/wykresy.html.

Obecnie średnie oprocentowanie lokat bankowych wynosi 0,1% w skali roku. Oznacza to, że realnie zamiast zyskiwać niski, ale stały procent - tracimy pieniądze. Dlatego też coraz więcej osób zastanawia się nad alternatywnymi formami oszczędzania.

Wartość oszczędności zgromadzonych w bankach przez osoby fizyczne stale rośnie i na koniec stycznia bieżącego roku przekroczyła już 900 miliardów złotych:

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NBP.

Jak widać na wykresie, kwota depozytów wciąż rośnie, ale spada wartość środków trzymanych na lokatach. Ta tendencja nie dziwi, gdyż obecnie oprocentowanie lokat nie różni się znacznie od tego, co można uzyskać trzymając oszczędności na rachunkach bieżących.

Jak zatem oszczędzać, aby zyskiwać?

Nasze oszczędności tracą na wartości każdego roku. Ich siła nabywcza zmniejsza się na skutek inflacji, czyli rosnących cen. Z powodu inflacji za te same oszczędności w kolejnym roku będziemy mogli kupić mniej. Dużo zależy też od tego, co kupujemy - ceny niektórych produktów i usług potrafią rosnąć wyżej niż wynosi wskaźnik inflacji.

Źródło: Opracowanie własne, dane na 31.12.2020 r.

Na powyższym wykresie dokładnie widzimy jak zmieniła się siła nabywcza naszych oszczędności na przestrzeni lat. Po 10 latach za zgromadzone pieniądze możemy kupić znacznie mniej, co obrazuje linia pomarańczowa. Aby nie tracić pieniędzy trzeba, dzięki odpowiedniej inwestycji, zyskać przynajmniej tyle ile wyniosła inflacja (widzimy ją zaznaczoną na niebiesko). Szara linia pokazuje inwestycję w subfundusz Generali Korona Dochodowy - jak widać, pozwoliła ona przebić inflację.

Odpowiedź jest zatem prosta. Powinniśmy część naszych oszczędności inwestować.

Możliwości inwestycyjnych mamy bardzo dużo. Różnią się one min. wysokością wpłaty, długością trwania, ryzykiem, oczekiwaną stopą zwrotu lub płynnością.

Jedną z prostszych form inwestycyjnych dostępnych dla każdego są fundusze inwestycyjne otwarte. Na przykładzie naszej firmy przedstawiam główne zalety takiej formy inwestowania:

  • Profesjonalizm: środki zarządzane są przez specjalistów od zarządzania aktywami. Pozwala to spać spokojnie – nie trzeba śledzić wahań indeksów giełdowych i codziennie być na bieżąco z zawirowaniami na rynku. Wystarczy dopasować fundusz do swojego profilu ryzyka, czasu trwania planowanej inwestycji i przelać pieniądze na wybrany fundusz.
  • Płynność: fundusze inwestycyjne otwarte dają możliwość wejścia i wyjścia z inwestycji w każdym czasie, niezależnie od wcześniejszych założeń i deklaracji. Pieniądze nagle są potrzebne? Nie ma sprawy, w każdej chwili je można wypłacić.
  • Prostota: łatwość nabycia i sprzedaży. Taka prawdziwa - nie wychodząc z domu można wszystkie formalności załatwić przez Internet - bez specjalistycznej wiedzy i płatnych rachunków maklerskich.
  • Dostępność: wpłaty już od 100 zł sprawiają, że fundusze są dostępne dla każdego.
  • Szeroki wybór: dostęp do różnych rynków i rodzajów inwestycji zapewnia szerokie portfolio funduszy pozwalając inwestować pieniądze zarówno mniej, jak i bardziej ryzykownie, w Polsce i za granicą, krótko- i długoterminowo.
  • Atrakcyjne warunki: promocje zwalniające z opłat.

Jak widać, jest wiele zalet funduszy inwestycyjnych. Wśród minusów wymienia się ryzyko inwestycyjne (możliwość straty zainwestowanych środków) i brak gwarancji zysku. Należy pamiętać, że jest to wkalkulowane w każdą formę inwestycji i tym się różni od oszczędzania w banku.

Czy należy się bać ryzyka?

Warto zrozumieć ryzyko, gdyż dzięki temu możemy wybrać fundusz odpowiedni dla siebie. Fundusze różnią się od siebie ryzykiem inwestycyjnym związanym z ich polityką inwestycyjną, zgodnie z którą zarządzający podejmują decyzje. Jednym ze sposobów określania ryzyka w funduszach Generali Investments TFI SA jest skala  1-7, gdzie poziom 1 oznacza najniższe ryzyko inwestycyjne, zaś 7 - najwyższe.

Na koniec stycznia 2021 roku w funduszach zgromadzonych było ponad 285 miliardów złotych. Poniższe zestawienie pokazuje, w jakich funduszach najwięcej osób trzyma pieniądze:

Źródło: analizy.pl na podstawie raportów TFI oraz danych IZFiA.

Zdecydowana większość aktywów lokowana jest w funduszach dłużnych, które inwestują przede wszystkim w obligacje skarbowe i korporacyjne. Ten rodzaj funduszy ma co do zasady najniższe ryzyko inwestycyjne, co powoduje, że często są wybierane jako pierwsze przez osoby zaczynających przygodę z funduszami inwestycyjnymi.

Współpracując od wielu lat z klientami mogę potwierdzić, że zdecydowana większość nowych klientów wybiera fundusze o niskim poziomie ryzyka. Im dłużej klient inwestuje, tym zdobywa większą wiedzę i jest bardziej skłonny zaakceptować wyższe ryzyko na części portfela, co często przekłada się na stopy zwrotu.

Jest to słuszne podejście, gdyż rzucenie się na głęboką wodę nawet jeśli umiemy pływać, ale nie mamy odpowiednich umiejętności lub nie znamy terenu, grozi przykrymi konsekwencjami.

Źródło: Opracowanie własne, https://generali-investments.pl/contents/pl/klient-indywidualny/wykresy-kalkulatory-funduszy, dane na 31.12.2020 r.

Jak widać na powyższym wykresie na przykładzie czterech funduszy inwestycyjnych charakteryzujących się różnym ryzykiem, stopa zwrotu osiągnięta w tym czasie cechowała się niższą lub wyższą zmiennością. Warto mieć to na uwadze i pamiętać, że historyczne dane nie są gwarancją podobnych wyników w przyszłości. Widać jednak, że inwestycja zarówno w fundusze o niskim profilu ryzyka, jak i te bardziej agresywne pozwoliła pobić inflację, która we wskazanym okresie wyniosła przeszło 20%.

Jak rozpocząć inwestowanie w fundusze?

Najprościej jest zacząć przygodę z funduszami od inwestowania przez Internet. Wypełnienie krótkiego formularza zajmie kilka minut, ale warto również uzupełnić „Ankietę adekwatności”. Taka ankieta służy określeniu naszych cech i potrzeb inwestycyjnych w celu sprawdzenia, które produkty są dla nas najbardziej odpowiednie. Pozwala to na dopasowanie funduszy do indywidualnych potrzeb – przede wszystkim w obszarze akceptacji ryzyka. Przy ocenie brane są pod uwagę między innymi takie czynniki jak poziom wiedzy i doświadczenia, cele inwestycyjne oraz świadomość strat, które można ponieść.  

Następnym krokiem jest wpłacenie pieniędzy. Po rozliczeniu wpłaty otrzymamy potwierdzenie nabycia oraz zostanie wysłany do nas link aktywacyjny umożliwiający podgląd i zarządzanie inwestycją przez Internet.

Jeśli potrzebujemy wsparcia, wówczas warto zdecydować się na rozmowę z pracownikiem Towarzystwa, który odpowie na pytania, wyjaśni wszelkie formalności oraz pomoże w wypełnieniu stosownych dokumentów. Można to zrobić wygodnie i bezpiecznie z domu korzystając z Wirtualnego Oddziału - wystarczy komputer z kamerą i mikrofonem oraz dostęp do sieci. Nie trzeba w tym celu instalować żadnych programów.

Jeśli chcemy uzyskać więcej informacji, możemy też w każdym momencie poprosić o kontakt z pracownikiem Generali Investments korzystając z formularza kontaktowego.

O czym warto pamiętać przy inwestowaniu większych kwot?

Warto zadbać o odpowiednią dywersyfikację inwestycji. Portfel inwestycyjny powinien być przede wszystkim dopasowany do potrzeb i oczekiwań klientów, ale by tak było powinien być odpowiednio zdywersyfikowany. Przy większych kwotach - powyżej miliona złotych - warto wybrać ofertę Premium, która zapewnia wsparcie dedykowanego opiekuna. Taki opiekun pomaga też przy wszelkich kwestiach dotyczących naszych inwestycji.

Gdzie śledzić wyniki i informacje rynkowe ?

Dostęp do serwisu internetowego pozwala na bieżąco zdalnie monitorować stan swoich inwestycji, również za pomocą aplikacji mobilnej. Można je oglądać i porównywać na wykresach. Nasza strona internetowa – ale także aplikacja – zapewnia również dostęp do bieżących analiz i komentarzy przygotowywanych przez zarządzający funduszami. Dzięki temu łatwo być na bieżąco i wiedzieć, co dzieje się na rynkach i wpływa na wyceny subfunduszy, które posiadamy w portfelu.

 

Łukasz Tymoszuk

Regionalny Dyrektor ds. Sprzedaży
Departament Sprzedaży Własnej

 


Niniejszy materiał jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji usług świadczonych przez Generali Investments TFI S.A.

Przedstawiane informacje finansowe dotyczą wskazanego okresu w przeszłości i nie gwarantują podobnych wyników w przyszłości. Prezentowane wyniki nie uwzględniają opłat manipulacyjnych związanych z lokowaniem w dany subfundusz oraz podatków. Wyniki mogą być pomniejszone o pobrane opłaty manipulacyjne i należne podatki.

Niniejszy materiał nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w jednostki uczestnictwa. Decyzje inwestycyjne dotyczące inwestowania powinny być podejmowane wyłącznie po zapoznaniu się z Prospektami Informacyjnymi funduszy, zawierającymi szczegółowe informacje w zakresie: czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy, tabelę opłat manipulacyjnych oraz informacje podatkowe. Prospekty Informacyjne, Kluczowe informacje dla Inwestorów, informacje dla Klienta AFI tabela opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na stronie www.generali-investments.pl.

Subfundusz Generali Euro jest denominowany w euro. Wpłaty tytułem nabycia oraz wypłaty z tytułu zbycia jednostek uczestnictwa subfunduszu dokonywane są w euro. W przypadku gdy zamiarem uczestnika jest realizowanie zysków z inwestycji w walucie innej niż euro, musi się on liczyć z faktem, iż ewentualne zyski mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu wskutek zmian kursu walutowego.

Subfundusz Generali Dolar jest denominowany w dolarach amerykańskich. Wpłaty tytułem nabycia oraz wypłaty z tytułu zbycia jednostek uczestnictwa subfunduszu dokonywane są w dolarach amerykańskich. W przypadku gdy zamiarem uczestnika jest realizowanie zysków z inwestycji w walucie innej niż dolar amerykański, musi się on liczyć z faktem, iż ewentualne zyski mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu wskutek zmian kursu walutowego.

Brak gwarancji osiągnięcia celów inwestycyjnych subfunduszy; możliwość zmniejszenia wartości, w tym utraty części zainwestowanych środków.

Duża zmienność wartości aktywów netto: Generali Akcje Małych i Średnich Spółek, Generali Akcje Wzrostu, Generali Akcje: Nowa Europa, Generali Korona Akcje, Generali Korona Zrównoważony, Generali Stabilny Wzrost, Generali Obligacje: Nowa Europa, Generali Akcje: Turcja, Generali Globalnych Akcji Wzrostu w Generali FunduszeFIO oraz Generali Obligacje Aktywny, Generali Obligacje Globalne Rynki Wschodzące, Generali Złota, Generali Euro, Generali Akcji Amerykańskich, Generali Akcji Europejskich, Generali FunduszeSFIO.

Możliwe lokaty ponad 35% wartości aktywów Generali Korona Dochodowy, Generali Korona Obligacje, Generali Stabilny Wzrost, Generali Korona Zrównoważony, Generali Złota, Generali Aktywny Dochodowy, SGB Dłużny, Generali Akcji Europejskich, Generali Akcji Amerykańskich w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski, a w przypadku Generali Dolar, Generali Obligacje: Nowa Europa, Generali Akcje: Turcja, Generali Globalnych Akcji Wzrostu oraz Generali Oszczędnościowy także w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez: Australię, Austrię, Belgię, Bułgarię, Cypr, Czechy, Danię, Estonię, Finlandię, Francję, Grecję, Hiszpanię, Holandię, Irlandię, Islandię, Japonię, Kanadę, Koreę Południową, Litwę, Luksemburg, Łotwę, Maltę, Meksyk, Niemcy, Norwegię, Nową Zelandię, Polskę, Portugalię, Rumunię, Słowację, Słowenię, Stany Zjednoczone, Szwajcarię, Szwecję, Turcję, Węgry, Wielką Brytanię, Włochy oraz Europejski Bank Inwestycyjny i Bank Światowy (Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju).

Prospekty informacyjne, Kluczowe informacje dla Inwestorów, Informacje dla klienta AFI, tabele opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na stronie www.generali-investments.pl.

Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\95.