Jak zarabiać na wzrostach akcji, będąc ostrożnym?

      
    
Fundusze mieszane Generali Investments
Aktualności / 2021-05-13 / autorzy: Łukasz Tymoszuk

Każdy chciałby zyskiwać jak najwięcej, nie narażając się przy tym na ryzyko. Niestety jest to niewykonalne, gdyż każda forma inwestowania niesie za sobą mniejsze lub większe ryzyko. Ostateczny wynik zależy od wielu składowych – również od zachowania w sytuacji większej zmienności.

To, na co mamy wpływ, inwestując oszczędności, to wybór rozwiązań, które będą odpowiadały naszym oczekiwaniom, w tym ryzyko jakie jesteśmy w stanie zaakceptować, aby osiągnąć zakładany cel. Zdecydowana większość klientów funduszy inwestycyjnych wybiera rozwiązania o najniższym ryzyku inwestycyjnym, czyli fundusze dłużne krótkoterminowe lub długoterminowe.

Źródło: analizy.pl na podstawie raportów TFI oraz danyuch IZFiA

Jak widać w zestawieniu powyżej, inwestycje w fundusze dłużne stanowią ponad 40% aktywów, które klienci wpłacili do funduszy inwestycyjnych. Spora część aktywów (ponad 30%) to środki wpłacone do funduszy niepublicznych, czyli funduszy zamkniętych kierowanych do ograniczonej grupy klientów, z uwagi na stosowaną politykę inwestycyjną oraz wysokie progi wejścia.

Dlaczego tak mało pieniędzy wpłacamy do funduszy akcyjnych?

Odpowiedź jest prosta. Boimy się straty i ciężko jest nam zaakceptować zmienność, która towarzyszy inwestycjom w akcje. Mimo, że są to rozwiązania pozwalające osiągnąć ponadprzeciętne zyski, strach przed spadkami jest zbyt duży. Taka reakcja jest jak najbardziej naturalna.

Obserwowanie spadków ze spokojem udaje się pod warunkiem, że nie dotyczą one naszej inwestycji, więc nie wiążą się dla nas bezpośrednio ze stratą. W marcu 2020 roku, kiedy po wybuchu pandemii rynki reagowały gwałtownie, spadki funduszy akcyjnych w jednym miesiącu wyniosły kilkanaście procent i więcej.

Część klientów czekała na taki moment, aby rozpocząć inwestycje. Ci, którzy podjęli taką decyzję i w niej wytrwali mogli zyskać nawet kilkadziesiąt procent w kolejnych miesiącach.

Obserwując zachowania klientów oraz napływy do funduszy akcyjnych widać, że była to nieliczna grupa osób. Takie sytuacje nie zachęcają większości osób do zainwestowania, strach przed spadkami wygrywa. Trudno się temu dziwić, gdy chodzi o oszczędności, często odkładane przez wiele lat.

Czy musimy narażać się na wysokie ryzyko związane z funduszami akcyjnymi?

Strach ma wielkie oczy, a inwestowanie w fundusze nie jest prostym wyborem pomiędzy funduszami dłużnymi i akcyjnymi. Są także inne możliwości – na przykład fundusze mieszane, takie jak choćby Generali Stabilny Wzrost. Jest to subfundusz, który w większości inwestuje w bony i obligacje skarbowe, a tylko w 1/3 w akcje. To powoduje, że jest świetnym rozwiązaniem umożliwiającym czerpanie korzyści związanych ze wzrostem akcji, a jednocześnie nie naraża inwestora na tak dużą zmienność, jak ta wkalkulowana w fundusze akcyjne.

Subfundusz skierowany jest do inwestorów, którzy:

  • chcą zainwestować pieniądze w fundusz inwestujący zarówno w instrumenty dłużne jak i udziałowe,
  • są zainteresowani alternatywą do bezpośredniej inwestycji w dłużne papiery wartościowe i akcje,
  • akceptują umiarkowane ryzyko inwestycyjne,
  • mają co najmniej 3-letni horyzont inwestycyjny.

Fundusze mieszane zostały nieco zapomniane. Często klienci zadają mi pytanie: „Dlaczego mam wybrać fundusz mieszany, skoro mogę kupić fundusz obligacyjny i funduszy akcyjny w proporcji 70/30 ?” Teoretycznie tak, ale jednak są to dalej dwa fundusze różniące się od siebie ryzykiem i zmiennością. Śmiem twierdzić, że w sytuacji gwałtownych spadków na giełdach, jedynie nieliczna grupa osób nie podejmie żadnych działań, widząc jak fundusz akcyjny traci kilkadziesiąt procent. W sytuacji strachu i paniki zapomina się o przyjętej strategii i fakt, że była to tylko część portfela (30%) nie ma znaczenia.

Dwa fundusze: akcyjny i obligacyjny nigdy nie będą tym samym czym fundusz mieszany. Warto o tym pamiętać.

Fundusz mieszany ma wiele zalet, takich jak:

  • niższe ryzyko inwestycyjne w stosunku do funduszy akcyjnych,
  • niższa zmienność w sytuacji gwałtownych wahań na rynkach finansowych,
  • szansa na udział w zyskach wynikających ze wzrostu na giełdach,
  • niskie wpłaty: od 100 zł,
  • możliwość wykorzystania funduszu do systematycznych wpłat.

Oczywiście należy pamiętać, że jest to fundusz, który częściowo inwestuje w akcje i może notować spadki. Poniżej na wykresie widać jak zachowywał się subfundusz Generali Stabilny Wzrost w porównaniu do funduszy akcyjnych na przestrzeni ostatnich 5 lat.

Subfundusz Generali Stabilny Wzrost miał dużo mniejszą zmienność niż fundusze akcyjne, a mimo to wypracował stopę zwrotu ponad 20% w ciągu 5 lat. Na wykresie widać pięć momentów, w których fundusz notował największe spadki w okresie jednego miesiąca. Szczegóły obrazuje poniższa tabela:

Źródło: Opracowanie własne, https://generali-investments.pl/contents/pl/klient-indywidualny/wykresy-kalkulatory-funduszy

Jak widać zmienność związana z akcjami występuje i w funduszach mieszanych, jednakże jest ona dużo mniejsza niż w funduszach akcyjnych. Dzięki temu łatwiej jest powstrzymać się od pochopnych decyzji i wytrwać przy przyjętych na początku inwestycji założeniach i celach.

Fundusz mieszany może być doskonałym uzupełnieniem portfela, pod warunkiem, że odpowiada on profilowi inwestora. Taki profil określany jest na podstawie ankiety adekwatności. Jako inwestorzy, otwierając się na wyższe ryzyko, zyskujemy szansę na lepsze wyniki niż w funduszach dłużnych, których potencjał po obniżkach stóp procentowych jest mniejszy w stosunku do lat ubiegłych.

Źródło: Opracowanie własne, https://generali-investments.pl/contents/pl/klient-indywidualny/wykresy-kalkulatory-funduszy

Stopa referencyjna NBP wynosi obecnie 0,10%. Oznacza to, że nie ma dużej przestrzeni do dalszych obniżek stóp procentowych. A to w dużej mierze one miały wpływ na bardzo dobre wyniki funduszy dłużnych w ostatnim czasie.

Warto wziąć to pod uwagę analizując swój portfel inwestycyjny i zastanowić się, czy odpowiada on naszym oczekiwaniom. Jeśli szukamy szansy na lepszy wynik, warto pamiętać o funduszach mieszanych, które być może najlepsze czasy mają przed sobą.

Raz w miesiącu przedstawiamy aktualne typy inwestycyjne, w których wskazujemy rozwiązania z najwyższym potencjałem oraz pokazujemy jak budować portfel inwestycyjny w oparciu o nasze produkty.

Decydując się na zakup funduszu inwestycyjnego warto wybrać najprostszy sposób, czyli zakup przez Internet. Nasz serwis transakcyjny umożliwia inwestowanie bez opłat manipulacyjnych dzięki „Promocji bez opłat”. Dzięki temu nie tylko inwestujemy wygodnie, ale również efektywnie – nie ponosząc opłat za nabycie.

 

Łukasz Tymoszuk

Regionalny Dyrektor ds. Sprzedaży
Departament Sprzedaży Własnej

 


Niniejszy materiał jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji usług świadczonych przez Generali Investments TFI S.A.

Przedstawiane informacje finansowe dotyczą wskazanego okresu w przeszłości i nie gwarantują podobnych wyników w przyszłości. Prezentowane wyniki nie uwzględniają opłat manipulacyjnych związanych z lokowaniem w dany subfundusz oraz podatków. Wyniki mogą być pomniejszone o pobrane opłaty manipulacyjne i należne podatki.

Niniejszy materiał nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w jednostki uczestnictwa. Decyzje inwestycyjne dotyczące inwestowania powinny być podejmowane wyłącznie po zapoznaniu się z Prospektami Informacyjnymi funduszy, zawierającymi szczegółowe informacje w zakresie: czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy, tabelę opłat manipulacyjnych oraz informacje podatkowe. Prospekty Informacyjne, Kluczowe informacje dla Inwestorów, informacje dla Klienta AFI tabela opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na stronie www.generali-investments.pl.

Subfundusz Generali Euro jest denominowany w euro. Wpłaty tytułem nabycia oraz wypłaty z tytułu zbycia jednostek uczestnictwa subfunduszu dokonywane są w euro. W przypadku gdy zamiarem uczestnika jest realizowanie zysków z inwestycji w walucie innej niż euro, musi się on liczyć z faktem, iż ewentualne zyski mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu wskutek zmian kursu walutowego.

Subfundusz Generali Dolar jest denominowany w dolarach amerykańskich. Wpłaty tytułem nabycia oraz wypłaty z tytułu zbycia jednostek uczestnictwa subfunduszu dokonywane są w dolarach amerykańskich. W przypadku gdy zamiarem uczestnika jest realizowanie zysków z inwestycji w walucie innej niż dolar amerykański, musi się on liczyć z faktem, iż ewentualne zyski mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu wskutek zmian kursu walutowego.

Brak gwarancji osiągnięcia celów inwestycyjnych subfunduszy; możliwość zmniejszenia wartości, w tym utraty części zainwestowanych środków.

Duża zmienność wartości aktywów netto: Generali Akcje Małych i Średnich Spółek, Generali Akcje Wzrostu, Generali Akcje: Nowa Europa, Generali Korona Akcje, Generali Korona Zrównoważony, Generali Stabilny Wzrost, Generali Obligacje: Nowa Europa, Generali Akcje: Turcja, Generali Globalnych Akcji Wzrostu w Generali FunduszeFIO oraz Generali Obligacje Aktywny, Generali Obligacje Globalne Rynki Wschodzące, Generali Złota, Generali Euro, Generali Akcji Amerykańskich, Generali Akcji Europejskich, Generali FunduszeSFIO.

Możliwe lokaty ponad 35% wartości aktywów Generali Korona Dochodowy, Generali Korona Obligacje, Generali Stabilny Wzrost, Generali Korona Zrównoważony, Generali Złota, Generali Aktywny Dochodowy, SGB Dłużny, Generali Akcji Europejskich, Generali Akcji Amerykańskich w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski, a w przypadku Generali Dolar, Generali Obligacje: Nowa Europa, Generali Akcje: Turcja, Generali Globalnych Akcji Wzrostu oraz Generali Oszczędnościowy także w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez: Australię, Austrię, Belgię, Bułgarię, Cypr, Czechy, Danię, Estonię, Finlandię, Francję, Grecję, Hiszpanię, Holandię, Irlandię, Islandię, Japonię, Kanadę, Koreę Południową, Litwę, Luksemburg, Łotwę, Maltę, Meksyk, Niemcy, Norwegię, Nową Zelandię, Polskę, Portugalię, Rumunię, Słowację, Słowenię, Stany Zjednoczone, Szwajcarię, Szwecję, Turcję, Węgry, Wielką Brytanię, Włochy oraz Europejski Bank Inwestycyjny i Bank Światowy (Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju).

Prospekty informacyjne, Kluczowe informacje dla Inwestorów, Informacje dla klienta AFI, tabele opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na stronie www.generali-investments.pl.

Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\95.