Generali Stabilny Wzrost
Subfundusz mieszany
Ryzyko portfela:
Minimalna kwota to 100 PLN
-

Kwota zainwestowana 100 PLN
Wypracowany wynik * 0 PLN
Kwota po okresie inwestycji 0 PLN
*W wybranym dniu początku inwestycji fundusz nie był jeszcze wyceniany.
Pokaż benchmark funduszu

* Wyniki mogą być pomniejszone o pobrane opłaty manipulacyjne i należne podatki.

Charakterystyka funduszu
Parasol Generali Fundusze FIO
Min. horyzont inwestycyjny 3 lata
Min. pierwsza wpłata 100 PLN
Min. kolejna wpłata 100 PLN
Polityka inwestycyjna

Celem inwestycyjnym subfunduszu jest długoterminowy wzrost wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Subfundusz inwestuje środki głównie w instrumenty dłużne min. 60% i instrumenty udziałowe nie więcej niż 40%.

Subfundusz inwestuje głównie w Polsce. Subfundusz może także inwestować na rynkach zagranicznych.

Przy ustalaniu proporcji udziału akcji i dłużnych papierów wartościowych w aktywach subfunduszu bierze się pod uwagę czynniki warunkujące sytuację na rynkach akcji oraz kształtowanie i perspektywy rentowności dłużnych papierów wartościowych.

Profil inwestora

Subfundusz skierowany jest do inwestorów, którzy:

  • chcą lokować środki w subfundusz stabilnego wzrostu inwestujący zarówno w instrumenty dłużne jak i udziałowe,
  • są zainteresowani alternatywą wobec bezpośredniej inwestycji w dłużne papiery wartościowe i akcje,
  • akceptują umiarkowane ryzyko inwestycyjne,
  • maja co najmniej 3-letni horyzont inwestycyjny.
Benchmark 70% Bloomberg Barclays Series-E Poland Govt 1-5 Yr Bond Index, 30% WIG
Zarządzający Robert Burdach, Krzysztof Izdebski
Data dostosowania struktury portfela 2007-11-01
Maksymalna opłata manipulacyjna 3%
Maksymalna opłata za zarządzanie 2%
Numer rachunku bankowego 94 1880 0009 0000 0013 0053 3000
Aktualnie pobierana opłata za zarządzanie 1,8%
Opłata zmienna za zarządzanie

20% wyniku netto subfunduszu ponad benchmark w danym okresie rozliczeniowym, z zastrzeżeniem ograniczeń wskazanych w prospekcie.