Generali Stabilny Wzrost
Subfundusz mieszany
Ryzyko portfela: umiarkowane
Rating Analiz Online
4/5
Minimalna kwota to 100 PLN
-

Kwota zainwestowana 100 PLN
Wypracowany wynik 0 PLN
Kwota po okresie inwestycji 0 PLN
*W wybranym dniu początku inwestycji fundusz nie był jeszcze wyceniany.
Pokaż benchmark funduszu
Charakterystyka funduszu
Parasol Generali Fundusze FIO
Min. horyzont inwestycyjny Min. 3 lata
Min. I wpłata 100 PLN
Min. kolejna wpłata 100 PLN
Polityka inwestycyjna

Subfundusz lokuje środki w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego zapewniające konkurencyjne oprocentowanie, zarówno o charakterze stałym, jak i zmiennym. Udział tych instrumentów w portfelu to minimum 60%, akcje to nie więcej niż 40% portfela. Decyzje o składzie portfela podejmowane są przede wszystkim na podstawie analizy fundamentalnej. Lokaty subfunduszu w powyższe instrumenty są dokonywane na podstawie bieżącej oceny i prognoz rozwoju sytuacji makroekonomicznej kraju emitenta papieru wartościowego oraz ich wpływu na kształtowanie się rynkowych stóp procentowych. Przy ustalaniu proporcji udziału części akcyjnej i dłużnej pod uwagę brane są czynniki warunkujące sytuację na rynkach akcji oraz kształtowanie się i perspektywy rentowności dłużnych papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego.

Profil inwestora

Subfundusz skierowany jest do inwestorów, którzy:

  • chcą mieć udział w zyskach płynących z polskich akcji, a jednocześnie ograniczyć zaangażowanie w akcje inwestycją w papiery dłużne,
  • akceptują umiarkowane ryzyko inwestycyjne,
  • mają co najmniej 3-letni horyzont inwestycyjny,
  • chcą mieć korzyści ze wzrostu polskiej gospodarki,
  • potrzebują elastycznej, przejrzystej inwestycji o wysokiej płynności,

 

Nie jest to subfundusz dla inwestorów, którzy:

  • dążą do uzyskania gwarantowanego zysku,
  • nie akceptują umiarkowanego ryzyka inwestycji,
  • lokują swoje środki krótkoterminowo.
Benchmark 70% Bloomberg Barclays Series-E Poland Govt 1-5 Yr Bond Index, 30% WIG
Zarządzający Robert Burdach, Krzysztof Izdebski
Data dostosowania struktury portfela 2007-11-01
Maksymalna opłata manipulacyjna 3%
Maksymalna opłata za zarządzanie 3% (Opłata za zarządzanie jest uwzględniona w wycenie funduszu)
Numer rachunku bankowego 94 1880 0009 0000 0013 0053 3000
Aktualnie pobierana opłata za zarządzanie 2,7%