Obniżki stóp procentowych nie tak szybko

      
    
Obniżki stóp procentowych nie tak szybko
Aktualności / 2024-04-23 / autorzy: Krzysztof Izdebski

Rezerwa Federalna (Fed) nadal wstrzymuje decyzję o obniżce stóp procentowych, bo odczyty danych makroekonomicznych dla gospodarki USA są lepsze niż się spodziewano. Dotyczy to konsumpcji, produkcji, a przede wszystkim inflacji. Odczyt marcowy inflacji wyniósł 3,5% rok do roku, a oczekiwano 3,4%. Ta różnica nie jest duża, ale reakcja rynków była wyraźna. Rentowność 10-letnich obligacji amerykańskich z 4,30% wzrosła w ciągu tygodnia do 4,65%. Sytuacja na tym bardzo istotnym rynku obligacji jest obecnie negatywna ze względu na oddalające się w czasie obniżki stóp procentowych. Odmienna sytuacja jest w strefie euro, gdzie mamy do czynienia z procesem obniżającej się inflacji i słabymi danymi ekonomicznymi. Takie otoczenie powoduje, że powinniśmy oczekiwać obniżek stóp procentowych. Przez długi czas Europejski Bank Centralny (ECB) ze swoją decyzją czekał na Fed. Po ostatnim posiedzeniu wydaje się jednak, że to podejście się zmieniło. Zapowiedziano, bo tak można interpretować wypowiedzi prezesa ECB, że proces obniżek zacznie się w czerwcu. To jest pozytywna informacja dla naszych aktywów, bo my powinniśmy patrzeć na spread polskich i niemieckich obligacji dziesięcioletnich. Przez ostatnie 6-7 miesięcy ten spread wahał się między 2,80-3,20. Aktualnie jest to około 3,35-3,40. Sytuację na rynkach światowych odczuwamy więc trochę mocniej niż obligacje niemieckie, po części dlatego, że jesteśmy wciąż traktowani jako rynek wschodzący.

W Polsce bieżąca sytuacja nie jest typowa. Proces obniżania inflacji jest kontynuowany. Odczyt za marzec wyniósł 2% w ujęciu rocznym, ale spodziewamy się jej wzrostu w kwietniu o 0,9 – 1 pp. z powodu powrotu VAT na żywność. Sieci handlowe walczą o klienta, przejmując na siebie część podwyżek, co powoduje, że odczyt nie będzie tak wysoki jak wcześniej można było zakładać. Inflacja kwietniowa mimo wszystko powinna pozostać w celu inflacyjnym. Nie wpływa to jednak na decyzje dotyczące poziomu stóp procentowych w Polsce. Członkowie Rady Polityki Pieniężnej pozostają jastrzębi i uważają, że proces odwracania tarcz inflacyjnych, czyli uwalniania cen energii, będzie miał negatywny wpływ na poziom inflacji. Naszym zdaniem wzrośnie ona do poziomu około 4-5% na koniec roku i w horyzoncie 2025 roku będzie powoli schodziła od celu inflacyjnego. W takim otoczeniu rentowność, która w grudniu kształtowała się na poziomie 5% dla obligacji dziesięcioletnich, a obecnie wynosi około 5,80% powinna być traktowana jako atrakcyjny poziom do wejścia. Dlaczego jednak nie jest? Bo cały region traci. Tracą obligacje węgierskie, obligacje czeskie. Inwestorzy zauważają, że obniżek stóp procentowych w strefie euro będzie mniej, a ECB jeszcze nie rozpoczął cyklu. Moim zdaniem warto na to spojrzeć jak na szansę, a nie zmianę trendu, ponieważ poziomy rentowności dziesięcioletnich obligacji powyżej stopy repo są atrakcyjne.

 

 


INFORMACJA PRAWNA

Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\95. Towarzystwo ma siedzibę w Warszawie, przy ulicy Senatorskiej 18 (00-082 Warszawa) oraz jest wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejestrowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 50329, posiada NIP: 527-10-24-937 i kapitał zakładowy 21 687 900,00 PLN, opłacony w całości.

Niniejszy materiał jest upowszechniany w celach informacyjnych i stanowi komentarz do bieżącej sytuacji rynkowej. Nie jest dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa. Informacje zamieszczone w niniejszym materiale nie stanowią: usługi doradztwa inwestycyjnego, udzielania rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych, jak również nie stanowią informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną lub rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku, a także nie są formą doradztwa finansowego, podatkowego lub prawnego.

Niniejszy materiał został przygotowany przez Towarzystwo z dołożeniem należytej staranności i z wykorzystaniem najlepszej wiedzy autora oraz opiera się na ocenie autora w momencie jego tworzenia i w stosunku do bieżącego stanu prawnego, podatkowego i faktycznego który może ulec zmianie bez uprzedniego poinformowania. W materiale użyto informacji ze źródeł własnych oraz z publicznie dostępnych (www.generali-investments.pl). Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za negatywne skutki wynikające z użytku treści zawartych w niniejszym materiale. Wszelkie prawa autorskie do niniejszego materiału przysługują wyłącznie Towarzystwu. Powielanie, publikowanie bądź rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób jego całości lub części bez zgody Towarzystwa jest zabronione.

Niniejszy materiał został opracowany według stanu na dzień 23.04.2024.