Ogłoszenie o zmianie Regulaminu prowadzenia IKE oraz IKZE

      
    
Ogłoszenie o zmianie Regulaminu prowadzenia IKE oraz IKZE
Ogłoszenia / 2024-05-27 / autorzy: Generali Investments

Niniejszym, Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianach Regulaminu prowadzenia Indywidualnych Kont Emerytalnych (IKE) oraz Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE).

Lista zmian:

- dodanie zapisów dotyczących OIPE;

- doprecyzowanie zapisów dotyczących limitu wpłat;

- dodanie 3 nowych wariantów alokacji modelowej:

  • wariant bezpieczny plus
  • wariant umiarkowany plus
  • wariant dynamiczny plus

- zwiększenie liczby funduszy możliwych do jednoczesnego wyboru w ramach alokacji indywidualnej z 5 do 10;

- zmniejszenie minimalnej alokacji na jeden fundusz z 10% na 5%;

- dodanie funduszu Generali Akcji Ekologicznych Europejski do spektrum dostępnych inwestycji.

 

Pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają bez zmian. Zmiany wchodzą w życie po upływie 14 dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia.