Sytuacja na światowych rynkach

      
    
Termometr inwestycyjny
Aktualności / 2022-11-15 / autorzy: Michał Milewski
  • Inflacja CPI w USA niższa od konsensusu
  • Wzrost mobilności ludności w Chinach
  • Zróżnicowane wyniki spółek

 

USA: Oczekiwanie na dalsze kroki Fedu

2 listopada odbyło się posiedzenie Fedu. Rynek oczekiwał deklaracji, że cykl dynamicznego podnoszenia stóp procentowych wyhamuje. Konferencja po posiedzeniu miała jednak wyraźnie jastrzębi wydźwięk. Kluczowy dla dalszych decyzji Fedu jest wskaźnik CPI, którego najnowszy odczyt poznaliśmy w ubiegłym tygodniu. Był on wyraźnie poniżej konsensusu – 7,7% wobec 8,0%. Odczyt na takim poziomie daje szansę na to, że polityka pieniężna wyhamuje i kolejna podwyżka wyniesie 50 punktów bazowych (po ostatnich 75 p.b.). Rynek zakłada, że cykl podwyżek zakończy się w maju lub kwietniu przyszłego roku. Z wypowiedzi niektórych członków Fedu wynika, że obniżanie stóp procentowych w tym momencie byłoby przedwczesne. Mogłoby to spowodować szybki powrót wysokiej inflacji.

USA: spółki energetyczne

W Stanach Zjednoczonych, podobnie jak w Europie, spółki energetyczne mają za sobą okres ponadprzeciętnych zysków, które są efektem napięć wojennych i wzrostów cen surowców. Biden w swoich ostatnich wystąpieniach wskazywał, że spółki amerykańskie nie mogą przeznaczać wypracowanych zysków na zwiększone buybacki i dywidendy. Pieniądze te powinny zostać spożytkowane na inwestycje w wydobycie. W przeciwnym razie zostanie na nie nałożony podatek od zysków nadzwyczajnych (windfall tax). Jest to kierunek całkowicie odmienny niż utrzymywany dotychczas, przez co wypowiedzi spotkały się z zaskoczeniem rynku.

USA: wybory do Kongresu

Przechodząc do wyborów w USA, jest niemalże pewne, że Partia Republikańska obejmie Izbę Reprezentantów. Z dużym prawdopodobieństwem przewaga miejsc w Senacie zostanie utrzymana przez Demokratów. Taki rozkład sił w dzisiejszym otoczeniu zostałby dobrze odebrany przez rynki. Zbalansowałby politykę pod kątem wydatków fiskalnych i stanowił pewny wymiar kontroli nad działaniami administracji.

Chiny: polityka „zero covid”

W Chinach wciąż utrzymywana jest polityka „zero covid”, chociaż w ostatnich tygodniach mówiło się o jej nieznacznym luzowaniu. Komunikat z soboty (5.11) to jednak wyraźny sygnał, że w Państwie Środka wciąż stosowane są bardzo restrykcyjne ograniczenia, które mają na celu zapobieganie pandemii. Mimo to dane dotyczące mobilności ludności w Chinach sugerują, że utrzymywana retoryka nie jest całkowicie spójna z rzeczywistym zachowaniem Chińczyków, którzy to zaczynają częściej się przemieszczać. Taka zmiana byłaby korzystna dla gospodarek światowych i dałaby nadzieję na przywrócenie normalnego funkcjonowania łańcuchów dostaw. To z kolei łagodziłoby napięcia ze strony podażowej dla inflacji.

Większa mobilność w Chinach oznaczałaby także wzrost zużycia paliw, co wymagałoby reakcji rynku – zrewidowania polityki zmniejszania wydobycia przez państwa OPEC+.

Sezon wyników ze spółek

Mamy za sobą sezon wyników, które okazały się bardzo zróżnicowane. Wiodące spółki z branży FMCG, często uważane za „bezpieczne przystanie”, zaprezentowały dane zgodne z oczekiwaniami. Pozostajemy jednak  uważni co do ich przyszłych możliwości.

Warto zwrócić uwagę na Capgemini. Od kilku lat spółka należy do grona liderów branży cyfrowej transformacji. Ta z kolei pozostaje ważnym tematem dla wielu przedsiębiorstw, co przekłada się na dobre wyniki i to mimo dużej koncentracji działalności w Europie, w której w ostatnim czasie aktywność gospodarcza wyraźnie osłabła.

Solidne dane zaprezentował także holenderski ASML. Po maszyny tego producenta trzeba ustawiać się w kolejkach, a długość listy zamówień bije historyczne rekordy.

Raporty opublikowały także największe spółki amerykańskie, w tym tzw. FANG. Każda z nich borykała się z pewnymi problemami, które wynikały z obecnej sytuacji makroekonomicznej.

W przypadku Amazona dane prezentują się nieco inaczej niż w poprzednich kwartałach. Bardzo dobrze radził sobie segment sprzedaży detalicznej, natomiast spowolniła druga noga biznesowa – Amazon Web Services (usługi chmurowe). Oczekiwano, ze biznes ten wzrośnie o 29-30%, natomiast rzeczywisty wzrost wyniósł 28%.

Kolejna spółka, Alphabet, również odczuła wpływ niekorzystnej sytuacji makroekonomicznej.  W obszarze reklamowym zanotowano wzrost na poziomie 7,4% r/r – niższy o około 5 punktów procentowych od konsensusu.

Inwestorzy uważnie przyglądają się także spółce Meta (d. Facebook). W analizowanym okresie wciąż rosła liczba użytkowników serwisu i ich ruch. Spółka odnotowała jednak potężne straty z tytułu poczynionych inwestycji na metaverse. Rynek odbiera tego typu działalność jako wysoce ryzykowną, co w obecnej sytuacji nie jest pożądane.

Interesująca transakcja została ostatnio ogłoszona w segmencie med-techowym, który przez inwestorów wciąż uznawany jest za stabilny i warty uwagi. Johnson & Johnson kupił Abiomed za 17 mld dolarów. Spółka dysponuje unikalną, nowoczesną technologią produkcyjną dla pomp serca. Dzięki temu wzmocniona zostanie pozycja Johnson & Johnson w obszarze urządzeń medycznych.

Zmiana trendu na rynku akcyjnym

Do ochoczego powrotu inwestorów na rynki akcyjne potrzebne jest spełnienie dwóch warunków. Pierwszy z nich to zmiana w polityce pieniężnej, która powinna zostać zapoczątkowana przez Fed. Wyhamowanie cyklu podwyżek stóp procentowych będzie dla rynków pozytywnym sygnałem. Drugi warunek po poprawa sytuacji makroekonomicznej. Odbicie wskaźników takich jak ISM, PMI będzie wskazywało, że aktywność rośnie i otoczenie makro zaczyna się polepszać.

 


Niniejszy materiał jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji usług świadczonych przez Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”). Towarzystwo działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\95. Informacje zamieszczone w niniejszym materiale nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej.

Niniejszy materiał stanowi komentarz do bieżącej sytuacji rynkowej. Informacje zamieszczone w niniejszym materiale nie stanowią: usługi doradztwa inwestycyjnego, udzielania rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych, jak również nie stanowią informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną lub rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku. Niniejszy materiał nie jest dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa.

Niniejszy materiał został przygotowany z dołożeniem należytej staranności i z wykorzystaniem najlepszej wiedzy, Informacje przedstawione i opisane w niniejszym materiale opierają się na ocenie autora w momencie jego tworzenia i w stosunku do bieżącego stanu gospodarczego, geopolitycznego, prawnego i podatkowego oraz mogą ulec zmianie bez uprzedniego poinformowania. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za negatywne skutki wynikające bezpośrednio lub pośrednio z użytku treści zawartych w niniejszym materiale.

Decyzje inwestycyjne dotyczące inwestowania w fundusze inwestycyjne powinny być podejmowane wyłącznie po zapoznaniu się z Prospektami informacyjnymi funduszy, zawierającymi szczegółowe informacje w zakresie: czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy, tabelę opłat manipulacyjnych oraz informacje podatkowe. Prospekty informacyjne, Kluczowe informacje dla Inwestorów, Informacje dla Klienta AFI, tabele opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na stronie www.generali investments.pl.