Ogłoszenie o zamiarze połączenia subfunduszu Generali Profit Plus z subfunduszem Generali Aktywny Dochodowy

      
    
Ogłoszenie o zamiarze połączenia subfunduszu Generali Profit Plus z subfunduszem Generali Aktywny Dochodowy
Ogłoszenia / 2024-04-24 / autorzy: Generali Investments

Ogłoszenie o zamiarze połączenia subfunduszu Generali Profit Plus (Subfundusz przejmowany) z subfunduszem Generali Aktywny Dochodowy (Subfundusz przejmujący) wydzielonych w Generali Fundusze Specjalistycznym Funduszu Inwestycyjnym Otwartym.

 

Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej również jako: „Towarzystwo”), działając w oparciu o postanowienia art. 208b ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (dalej również jako: „Ustawa”) ogłasza o zamiarze połączenia wewnętrznego, w rozumieniu art. 201 ust. 2 pkt 2 Ustawy, dwóch subfunduszy wydzielonych w ramach funduszu inwestycyjnego Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty.

Subfunduszem przejmującym będzie subfundusz Generali Aktywny Dochodowy (dalej również jako: „Subfundusz przejmujący”), natomiast subfunduszem przejmowanym będzie subfundusz Generali Profit Plus (dalej również jako: „Subfundusz przejmowany”).

Połączenie dokonywane jest na podstawie zgody Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 marca 2024 r. (sygn. decyzji DFF.4020.1.2.2024.AS).

Subfundusz przejmowany zaprzestanie przyjmowania wpłat na nabycie jednostek uczestnictwa oraz zleceń nabycia, odkupienia i zamiany jednostek uczestnictwa od dnia 21 czerwca 2024 r. Zlecenia nabycia, odkupienia i zamiany jednostek uczestnictwa Subfunduszu przejmowanego złożone po upływie wskazanego terminu nie będą realizowane.

Subfundusz przejmowany zaprzestanie zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa po upływie 27 czerwca 2024 r.

W dniu 28 czerwca 2024 r. Towarzystwo przydzieli każdemu Uczestnikowi subfunduszu Generali Profit Plus jednostki uczestnictwa subfunduszu Generali Aktywny Dochodowy w liczbie wynikającej z podzielenia iloczynu liczby jednostek uczestnictwa Subfunduszu przejmowanego posiadanych przez danego Uczestnika i wartości aktywów netto Subfunduszu przejmowanego przypadających na jednostkę uczestnictwa w dniu 27 czerwca 2024 r. przez wartość aktywów netto Subfunduszu przejmującego przypadających na jednostkę uczestnictwa w tym Subfunduszu w dniu 27 czerwca 2024 r. Przy dokonywaniu przydziału nie będą pobierane opłaty manipulacyjne.  

Niezwłocznie po dokonaniu przydziału jednostek uczestnictwa Subfunduszu przejmującego Towarzystwo przekaże Uczestnikom potwierdzenia dotyczące ich subrejestru, w tym jego aktualnego numeru oraz liczby i wartości jednostek uczestnictwa Subfunduszu przejmującego a także numeru  rachunku bankowego do wpłat bezpośrednich na Subfundusz przejmujący.

Załącznikiem do niniejszego ogłoszenia jest statut funduszu inwestycyjnego Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, w ramach którego wydzielony jest Subfundusz Generali Aktywny Dochodowy.

 

Statut Generali Fundusze SFIO