Zmiany w ofercie produktowej Generali Investments TFI

      
    
Aktualności / 2022-06-09 / autorzy: Generali Investments

Zgodnie z ogłoszoną na stronie Towarzystwa w dniu 1 czerwca 2022 zmianą  statutu Generali Fundusze Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, 1 września 2022 nastąpi przekształcenie trzech subfunduszy z oferty Generali Investments TFI.

Planowane zmiany są odpowiedzią Towarzystwa na zmieniające się otoczenie rynkowe oraz oczekiwania inwestorów.

Subfundusz Generali Obligacje: Nowa Europa zostanie przekształcony w subfundusz krótkoterminowych papierów dłużnych o nazwie Generali Konserwatywny.

Spektrum inwestycyjne subfunduszu będą stanowiły obligacje skarbowe Skarbu Państwa i gwarantowane przez Skarb Państwa (min 60%), bony skarbowe. Możliwa będzie ekspozycja na zagraniczne aktywa, w tym obligacje państwowe i bony skarbowe, z ograniczeniem ryzyka poprzez odpowiednio dobrane limity inwestycyjne.

Rozwiązanie to, z ryzykiem SRRI na poziomie maksymalnie 2, będzie skierowane do inwestorów konserwatywnych.

Subfundusz Generali Akcje: Nowa Europa zostanie przekształcony w subfundusz akcji globalnych rynków wschodzących o nazwie Generali Akcji Rynków Wschodzących.

Po przekształceniu spektrum inwestycyjnym subfunduszu będą instrumenty z ekspozycją na globalne akcje rynków wschodzących. Będzie to subfundusz o wysokim poziomie ryzyka.

Subfundusz Generali Akcje: Turcja zostanie przekształcony w subfundusz rynku surowców o nazwie Generali Surowców.

Po przekształceniu w spektrum inwestycyjnym subfunduszu znajdą się instrumenty z ekspozycją na rynek surowców (min. 70%): głównie ETF, tytuły uczestnictwa, akcje spółek, których działalność jest związana z wydobyciem lub przetwórstwem surowców.

Będzie to subfundusz o wysokim poziomie ryzyka.

 


Niniejszy materiał jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji usług świadczonych przez Generali Investments TFI S.A., nie stanowi umowy ani nie jest dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa, i nie zawiera informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Generali Investments TFI S.A. działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\95 i świadczy usługi pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa. Brak gwarancji osiągnięcia celu inwestycyjnego. Możliwość zmniejszenia wartości, w tym utraty części zainwestowanych środków. Wyniki mogą być pomniejszone o pobrane opłaty manipulacyjne i należne podatki. Maksymalna wysokość wynagrodzenia stałego lub zmiennego za zarządzanie subfunduszem wskazana jest w Prospekcie informacyjnym. Opodatkowanie zależy od indywidualnej sytuacji klienta i może ulec zmianie w przyszłości. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie przewidują przyszłych zwrotów. Uzyskany wynik będzie się różnić w zależności od funkcjonowania rynku i okresu posiadania inwestycji. Decyzje inwestycyjne powinny być podejmowane wyłącznie po zapoznaniu się z: Prospektem informacyjnym, zawierającymi szczegółowe informacje w zakresie: polityki inwestycyjnej, czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa, tabeli opłat manipulacyjnych oraz informacji podatkowych, a także Kluczowymi informacjami dla inwestorów oraz Informacjami dla klienta AFI, dostępnymi na stronie: www.generali-investments.pl. Dokumenty są sporządzone w języku polskim. Ryzyko inwestycyjne subfunduszu opisane jest w punktach Prospektu pt.: "Opis ryzyka inwestycyjnego związanego z polityką inwestycyjną Subfunduszu z uwzględnieniem strategii zarządzania i szczególnych strategii inwestycyjnych, stosowanych w odniesieniu do inwestycji na określonym obszarze geograficznym, w określonej branży lub sektorze gospodarczym albo w odniesieniu do określonej kategorii lokat, albo w celu odzwierciedlenia indeksu" i "Opis ryzyka inwestycyjnego związanego z uczestnictwem w Subfunduszu". Informacje zamieszczone w niniejszym materiale nie stanowią: usługi doradztwa inwestycyjnego, udzielania rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych, jak również nie stanowią informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną lub rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku.