Generali Obligacje: Nowa Europa
Subfundusz dłużny
Ryzyko portfela: umiarkowane
Rating Analiz Online
4/5
Minimalna kwota to 100 PLN
-

Kwota zainwestowana 100 PLN
Wypracowany wynik 0 PLN
Kwota po okresie inwestycji 0 PLN
*W wybranym dniu początku inwestycji fundusz nie był jeszcze wyceniany.
Pokaż benchmark funduszu
Charakterystyka funduszu
Parasol Generali Fundusze FIO
Min. horyzont inwestycyjny Min. 2 lata
Min. I wpłata 100 PLN
Min. kolejna wpłata 100 PLN
Polityka inwestycyjna

Subfundusz inwestuje w instrumenty rynku pieniężnego i obligacje emitowane przez kraje z Europy Środkowo-Wschodniej, obligacje korporacyjne i inne papiery dłużne emitowane przez podmioty, których siedziba mieści się w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, oraz inne papiery dłużne, nie wspominane powyżej. Udział pozostałych kategorii lokat musi być niższy niż 30%. Uniwersum geograficzne subfunduszu to: Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Turcja, Litwa, Łotwa, Estonia, Słowenia, Cypr, Kazachstan, Malta, Bułgaria, Rumunia, Ukraina, Macedonia, Chorwacja, Bośnia i Hercegowina, Serbia, Czarnogóra, Albania. Lokaty subfunduszu w papiery wartościowe są dokonywane przede wszystkim na podstawie bieżącej oceny i prognoz rozwoju sytuacji makroekonomicznej kraju emitenta papieru wartościowego oraz ich wpływu na kształtowanie się rynkowych stóp procentowych.

Profil inwestora

Subfundusz skierowany jest do inwestorów, którzy:

  • chcą uczestniczyć w dochodzie z obligacji z regionu Europy Środkowo-Wschodniej,
  • chcą uczestniczyć we wzroście wartości lokat i dochodzie odsetkowym papierów dłużnych emitentów z regionu Europy Środkowo-Wschodniej,
  • mają co najmniej 2-letni horyzont inwestycyjny,
  • chcą redukować ryzyko poprzez dywersyfikację geograficzną,
  • chcą mieć przejrzystą, elastyczną formę inwestycji o wysokiej płynności,
  • akceptują umiarkowane ryzyko inwestycyjne.

 

 Nie jest to subfundusz dla inwestorów, którzy:

  • dążą do uzyskania gwarantowanego zysku,
  • nie akceptują umiarkowanego ryzyka inwestycji,
  • lokują swoje środki krótkoterminowo.
Benchmark ICE BofA Czech Republic, Hungary, Poland, Russia & Turkey Government (w zł)
Zarządzający Adam Szymko
Data dostosowania struktury portfela 2007-11-01
Maksymalna opłata manipulacyjna 2%
Maksymalna opłata za zarządzanie 2% (Opłata za zarządzanie jest uwzględniona w wycenie funduszu)
Numer rachunku bankowego 65 1880 0009 0000 0013 0053 1000
Aktualnie pobierana opłata za zarządzanie 2%