Generali Konserwatywny
Wcześniej Generali Obligacje: Nowa Europa
Subfundusz krótkoterminowy dłużny
Ryzyko portfela:
Minimalna kwota to 100 PLN
-

Kwota zainwestowana 100 PLN
Wypracowany wynik * 0 PLN
Kwota po okresie inwestycji 0 PLN
*W wybranym dniu początku inwestycji fundusz nie był jeszcze wyceniany.
Pokaż benchmark funduszu

* Wyniki mogą być pomniejszone o pobrane opłaty manipulacyjne i należne podatki.

Charakterystyka funduszu
Parasol Generali Fundusze FIO
Min. horyzont inwestycyjny 3 miesiące
Min. pierwsza wpłata 100 PLN
Min. kolejna wpłata 100 PLN
Polityka inwestycyjna

Celem inwestycyjnym subfunduszu jest długoterminowy wzrost wartości aktywów subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat.

Generali Konserwatywny jest subfunduszem krótkoterminowych instrumentów dłużnych. Subfundusz inwestuje głównie w dłużne papiery wartościowe, których bieżący termin zapadalności, w przypadku papierów wartościowych nieoprocentowanych lub o stałym oprocentowaniu - nie będzie dłuższy niż dwa lata, a w przypadku papierów wartościowych o zmiennym oprocentowaniu - nie będzie dłuższy niż sześć lat i wysokość oprocentowania będzie ustalana dla okresów nie dłuższych niż 397 dni. Subfundusz lokuje środki przede wszystkim w instrumenty emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz, w mniejszej części, w zagraniczne krótkoterminowe instrumenty dłużne. 
Subfundusz w celu zabezpieczania ryzyka walutowego może zawierać umowy, których przedmiotem są instrumenty pochodne.

1 września 2022 r. uległa zmianie  polityka inwestycyjna oraz nazwa subfunduszu. Poprzednia nazwa subfunduszu – Generali Obligacje: Nowa Europa.

Profil inwestora

Subfundusz skierowany jest do inwestorów, którzy:

  • chcą lokować środki w subfundusz inwestujący głównie w krótkoterminowe dłużne papiery wartościowe,
  • akceptują niskie ryzyko inwestycyjne,
  • maja co najmniej 3-miesięczny horyzont inwestycyjny.
Zarządzający Kosma Wolffgram
Data dostosowania struktury portfela 2022-09-01
Maksymalna opłata manipulacyjna 0%
Maksymalna opłata za zarządzanie 2%
Numer rachunku bankowego 65 1880 0009 0000 0013 0053 1000
Aktualnie pobierana opłata za zarządzanie 0,5%