Generali Akcje: Turcja
Subfundusz akcji
Ryzyko portfela: bardzo wysokie
Minimalna kwota to 100 PLN
-

Kwota zainwestowana 100 PLN
Wypracowany wynik 0 PLN
Kwota po okresie inwestycji 0 PLN
*W wybranym dniu początku inwestycji fundusz nie był jeszcze wyceniany.
Pokaż benchmark funduszu
Charakterystyka funduszu
Parasol Generali Fundusze FIO
Min. horyzont inwestycyjny Min. 5 lat
Min. I wpłata 100 PLN
Min. kolejna wpłata 100 PLN
Polityka inwestycyjna

Subfundusz inwestuje środki przede wszystkim w akcje emitentów z Turcji oraz w warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, przy czym udział akcji i innych papierów wartościowych o charakterze udziałowym w aktywach funduszu nie będzie niższy niż 60%. Pozostałą część aktywów mogą stanowić inne kategorie lokat wymienione w statucie, w szczególności dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego. Lokaty subfunduszu w akcje i inne papiery wartościowe są dokonywane przede wszystkim na podstawie analizy fundamentalnej, w szczególności w przypadku papierów o charakterze udziałowym podstawowymi kryteriami jest określenie rynkowych i technologicznych przewag firm oraz jakości zarządzania przedsiębiorstwem.

Profil inwestora

Subfundusz skierowany jest do inwestorów, którzy:

  • chcą uczestniczyć w zyskach spółek z siedzibą w Turcji,
  • poszukują elastycznych możliwości inwestycyjnych o wysokiej płynności,
  • mają co najmniej 5-letni horyzont inwestycyjny,
  • akceptują bardzo wysokie ryzyko inwestycyjne.

 

Nie jest to subfundusz dla inwestorów, którzy:

  • dążą do uzyskania gwarantowanego zysku,
  • nie akceptują wahań wartości inwestycji w krótkim terminie,
  • lokują swoje środki krótkoterminowo.
Benchmark 90% Indeks BIST 100 + 10% 1M WIBID
Zarządzający Robert Burdach
Data dostosowania struktury portfela 2013-05-01
Maksymalna opłata manipulacyjna 5%
Maksymalna opłata za zarządzanie 3% (Opłata za zarządzanie jest uwzględniona w wycenie funduszu)
Numer rachunku bankowego 52 1880 0009 0000 0013 0088 8000
Aktualnie pobierana opłata za zarządzanie 3%