Generali Surowców
Wcześniej Generali Akcje: Turcja
Subfundusz surowcowy
Ryzyko portfela:
Minimalna kwota to 100 PLN
-

Kwota zainwestowana 100 PLN
Wypracowany wynik * 0 PLN
Kwota po okresie inwestycji 0 PLN
*W wybranym dniu początku inwestycji fundusz nie był jeszcze wyceniany.
Pokaż benchmark funduszu

* Wyniki mogą być pomniejszone o pobrane opłaty manipulacyjne i należne podatki.

Charakterystyka funduszu
Parasol Generali Fundusze FIO
Min. horyzont inwestycyjny 5 lat
Min. pierwsza wpłata 100 PLN
Min. kolejna wpłata 100 PLN
Polityka inwestycyjna

Celem inwestycyjnym subfunduszu jest długoterminowy wzrost wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Generali Surowców jest subfunduszem z ekspozycją na rynek surowców.
Generali Surowców inwestuje głównie w jednostki uczestnictwa oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, których polityka inwestycyjna zakłada lokowanie powyżej 50% swoich aktywów na rynku surowców, w tym również akcje spółek prowadzących działalność w sektorach gospodarki takich jak poszukiwanie, wydobycie, produkcja, przetwarzanie, dystrybucja lub handel surowcami. Dodatkowo subfundusz może inwestować w akcje i inne instrumenty udziałowe. Część aktywów mogą stanowić inne kategorie lokat wymienione w statucie.
Ryzyko kursowe jest zabezpieczane poprzez zawieranie transakcji w walutowych instrumentach pochodnych.

1 września 2022 r. uległa zmianie polityka inwestycyjna oraz nazwa subfunduszu. Poprzednia nazwa subfunduszu – Generali Akcje: Turcja.

Profil inwestora

Subfundusz skierowany jest do inwestorów, którzy:

  • chcą lokować środki w subfundusz inwestujący głównie w instrumenty dające ekspozycję na globalny rynek surowców,
  • akceptują wysokie ryzyko inwestycyjne,
  • maja co najmniej 5-letni horyzont inwestycyjny.
Benchmark 90% Bloomberg Commodity Index + 10% WIBID 1M
Zarządzający Marek Straszak
Data dostosowania struktury portfela 2013-05-01
Maksymalna opłata manipulacyjna 5%
Maksymalna opłata za zarządzanie 2%
Numer rachunku bankowego 52 1880 0009 0000 0013 0088 8000
Aktualnie pobierana opłata za zarządzanie 2%