Zmiany w subfunduszach dłużnych

      
    
Zmiany w subfunduszach dłużnych
Aktualności / 2024-02-12 / autorzy: Generali Investments

Ostatnie dni przyniosły nam pozytywne zmiany w dwóch subfunduszach dłużnych.

 

Niższa wpłata w Generali Obligacje Aktywny

Od 27 stycznia minimalna wysokość pierwszej wpłaty dla Generali Obligacje Aktywny została obniżona do 1 000 zł.

Powyższa zmiana wynika ze zniesienia stosowanych dotychczas zasad i ograniczeń inwestycyjnych dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego.

Subfundusz Generali Obligacje Aktywny inwestuje głównie w dłużne papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa oraz rządy państw z krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Możliwe są także inwestycje w obligacje korporacyjne emitowane przez podmioty z Polski i regionu Europy Środkowo-Wschodniej.

Pod względem wynikowym w 2023 roku Generali Obligacje Aktywny znalazł się w gronie dziesięciu najlepszych subfunduszy dłużnych. W ciągu 12 miesięcy odnotował stopę zwrotu na poziomie 16,4% - o 2,1 pkt proc. więcej niż średnia dla subfunduszy o zbliżonej strategii inwestycyjnej. Kluczowa dla tak wysokiego wyniku była ponadprzeciętna kondycja polskiego rynku papierów dłużnych.

Aktualne informacje o Generali Obligacje Aktywny

 

Wyższy rating dla Generali Korona Obligacje

Analizy Online podniosły ocenę ratingową dla Generali Korona Obligacje do 3 gwiazdek. Zmianę uzasadniono konsekwentną poprawą wyników i zmniejszeniem dystansu do długoterminowych liderów w okresie od końca czerwca 2023 r. do końca grudnia 2023 r. Na ocenę pozytywnie wpłynęła także wyższa efektywność w horyzoncie 12-miesięcznym mierzona jako relacja zysku do ryzyka[1].

Subfundusz Generali Korona Obligacje inwestuje głównie w dłużne papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa. Możliwe są także inwestycje w obligacje emitowane przez przedsiębiorstwa denominowane w polskim złotym lub walucie obcej oraz obligacje rządowe emitowane za granicą. Geograficzne zaangażowanie subfunduszu to głównie inwestycje w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Aktualne informacje o Generali Korona Obligacje

 

[1] https://www.analizy.pl/metodologie#ranking-funduszy-1

 

 


Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\ 95 i świadczy usługi pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa. Towarzystwo ma siedzibę w Warszawie, przy ulicy Senatorskiej 18 (00-082 Warszawa) oraz jest wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejestrowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 50329, posiada NIP: 527-10-24-937 i kapitał zakładowy 21 687 900,00 PLN, opłacony w całości.

Niniejszy materiał jest upowszechniany w celach reklamowych, promocyjnych i informacyjnych oraz nie stanowi umowy ani nie jest dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa. Materiał ten nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do podjęcia decyzji inwestycyjnej oraz oceny ryzyka związanego z inwestycją w fundusze inwestycyjne. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z Dokumentem zawierającym kluczowe informacje (KID) lub Informacją dla Klientów AFI, a także z Prospektem Informacyjnym, zawierającymi szczegółowe informacje w zakresie: polityki inwestycyjnej, czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa, praw uczestników oraz z tabelą opłat manipulacyjnych i informacjami podatkowymi, dostępnymi w siedzibie Towarzystwa oraz na stronie internetowej: www.generali-investments.pl w lokalizacji https://www.generali-investments.pl/contents/pl/klient-indywidualny/dokumenty w zakładce „Dokumenty” (odpowiednio w zakładce „Prospekty funduszy”, „KID”, „Dokumenty i Regulaminy”). Dokumenty są sporządzone w języku polskim. Ryzyko inwestycyjne subfunduszy opisane jest w punktach Opis ryzyka związanego z inwestowaniem w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu, w tym ryzyka związanego z przyjętą polityką inwestycyjną Subfunduszu oraz Opis ryzyka inwestycyjnego związanego z uczestnictwem w Subfunduszu. Prawa uczestników funduszu są opisane w Prospekcie Informacyjnym w punkcie Zwięzłe określenie praw Uczestników Funduszu.

Towarzystwo ani fundusze inwestycyjne nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych. Inwestując w fundusze inwestycyjne uczestnik nabywa jednostki uczestnictwa tych funduszy, a nie aktywa bazowe będące przedmiotem inwestycji samego funduszu. Korzyściom wynikającym z inwestowania towarzyszą także ryzyka. Uczestnik musi się liczyć z możliwością zmniejszenia lub utraty zainwestowanych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikami inwestycyjnymi subfunduszu i jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez fundusz oraz od poziomu pobranych opłat manipulacyjnych i podatku obciążającego dochód z inwestycji. Opodatkowanie zależy od indywidualnej sytuacji klienta i może ulec zmianie w przyszłości. Przedstawiane informacje finansowe dotyczą wskazanego okresu w przeszłości, a wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują zwrotów z przyszłych inwestycji. Wynik będzie się różnić w zależności od funkcjonowania rynku i okresu posiadania inwestycji. Prezentowane wyniki nie uwzględniają opłat manipulacyjnych związanych z inwestycją w dany subfundusz oraz podatków.

Informacje zamieszczone w niniejszym materiale nie stanowią: oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, usługi doradztwa inwestycyjnego, udzielania rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych, jak również nie stanowią informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną lub rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku, a także nie są formą doradztwa finansowego, podatkowego lub prawnego.

W zależności od przyjętej polityki inwestycyjnej, subfundusze mogą lokować aktywa w papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz inne kategorie lokat, a ponadto ze względu na skład portfela oraz realizowaną strategię zarzadzania, wartość jednostki uczestnictwa może podlegać umiarkowanej, dużej lub bardzo dużej zmienności.

Duża zmienność wartości aktywów netto: Generali Obligacje Aktywny w Generali Fundusze SFIO.

Możliwe lokaty ponad 35% wartości aktywów Generali Korona Obligacje w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski.

Niniejszy materiał został przygotowany przez Towarzystwo z dołożeniem należytej staranności i z wykorzystaniem najlepszej wiedzy oraz opierają się na ocenie autora w momencie jego tworzenia i w stosunku do bieżącego stanu prawnego, podatkowego i faktycznego, a także mogą ulec zmianie bez uprzedniego poinformowania. W materiale użyto informacji ze źródeł własnych oraz z publicznie dostępnych źródeł (www.generali-investments.pl). Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za negatywne skutki wynikające z użytku treści zawartych w niniejszym materiale. Wszelkie prawa autorskie do niniejszego materiału przysługują wyłącznie Towarzystwu. Powielanie, publikowanie bądź rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób jego całości lub części bez zgody Towarzystwa jest zabronione.