Generali Obligacje Aktywny
Subfundusz obligacji
Ryzyko portfela: umiarkowane
Rating Analiz Online
4/5
Minimalna kwota to 100 PLN
-

Kwota zainwestowana 100 PLN
Wypracowany wynik 0 PLN
Kwota po okresie inwestycji 0 PLN
*W wybranym dniu początku inwestycji fundusz nie był jeszcze wyceniany.
Pokaż benchmark funduszu
Charakterystyka funduszu
Parasol Generali Fundusze SFIO
Min. horyzont inwestycyjny Min. 2 lata
Min. I wpłata osoby prawne: 1 000 PLN
osoby fizyczne: równowartość 40 000 euro
Min. kolejna wpłata 100 PLN
Polityka inwestycyjna

Generali Obligacje Aktywny to subfundusz dłużny, którego aktywa są lokowane przede wszystkim w instrumenty dłużne i instrumenty rynku pieniężnego emitentów z Polski i krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz w instrumenty pochodne. Subfundusz charakteryzuje się brakiem sztywnych zasad doboru lokat do portfela subfunduszu oraz ich wysoką zmiennością w portfelu. Dobór lokat do portfela subfunduszu następuje głównie w oparciu o bieżącą ocenę i prognozy rozwoju sytuacji makroekonomicznej kraju emitenta papieru wartościowego oraz ich wpływu na kształtowanie się rynkowych stóp procentowych.

Profil inwestora

Subfundusz skierowany jest do inwestorów, którzy:

  • chcą uczestniczyć w zyskach rozwijających się rynków dłużnych papierów wartościowych z regionu Europy Środkowowschodniej,
  • są zainteresowani zdywersyfikowanym portfelem papierów dłużnych,
  • chcą korzystać za pośrednictwem funduszu z rozbudowanego systemu zarządzania wykorzystującego szerokie instrumentarium inwestycyjne,
  • mają co najmniej 2-letni horyzont inwestycyjny,
  • akceptują umiarkowane ryzyko inwestycyjne,
  • chcą mieć przejrzystą, elastyczną formę inwestycji o wysokiej płynności.

 

 Nie jest to subfundusz dla inwestorów, którzy:

  • dążą do uzyskania gwarantowanego zysku,
  • nie akceptują wahań wartości inwestycji w krótkim terminie,
  • lokują swoje środki krótkoterminowo.
Zarządzający Krzysztof Izdebski
Data dostosowania struktury portfela 2011-05-01
Maksymalna opłata manipulacyjna 3%
Maksymalna opłata za zarządzanie 3,5% (Opłata za zarządzanie jest uwzględniona w wycenie funduszu)
Numer rachunku bankowego 74 1880 0009 0000 0013 0073 9000
Aktualnie pobierana opłata za zarządzanie 2%
Opłata zmienna za zarządzanie

20% wyniku netto ponad stopę referencyjną. Stopa referencyjna - 1.5 x średnia rentowność 52-tygodniowych bonów skarbowych z ostatniego przetargu organizowanego przez Ministerstwo Finansów w poprzednim roku kalendarzowym (jeżeli w 4 kwartale poprzedzającego roku kalendarzowego nie organizowano przetargu, opłata zmienna za zarządzanie wynosi 20% wyniku netto ponad 1,5 x stawkę WIBID 1-roczny)