Generali Obligacje Aktywny
Subfundusz obligacji
Ryzyko portfela:
Minimalna kwota to 100 PLN
-

Kwota zainwestowana 100 PLN
Wypracowany wynik * 0 PLN
Kwota po okresie inwestycji 0 PLN
*W wybranym dniu początku inwestycji fundusz nie był jeszcze wyceniany.
Pokaż benchmark funduszu

* Wyniki mogą być pomniejszone o pobrane opłaty manipulacyjne i należne podatki.

Charakterystyka funduszu
Parasol Generali Fundusze SFIO
Min. horyzont inwestycyjny 2 lata
Min. pierwsza wpłata osoby prawne: 1 000 PLN
osoby fizyczne: równowartość 40 000 euro
Min. kolejna wpłata 100 PLN
Polityka inwestycyjna

Celem inwestycyjnym subfunduszu jest długoterminowy wzrost wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Generali Obligacje Aktywny jest subfunduszem obligacji skarbowych.

Subfundusz stosuje zasady i ograniczenia inwestycyjne dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego.

Subfundusz inwestuje głównie w dłużne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa oraz rządy państw z krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Subfundusz może także inwestować w obligacje korporacyjne emitowane przez podmioty z Polski i regionu Europy Środkowo-Wschodniej.

Profil inwestora

Subfundusz skierowany jest do inwestorów, którzy:

  • chcą lokować nadwyżki finansowe w subfundusz obligacji inwestujący w Polsce i w regionie Europy Środkowo -Wschodniej,
  • akceptują umiarkowane ryzyko inwestycyjne,
  • mają co najmniej 2-letni horyzont inwestycyjny.
Benchmark Bloomberg Series-E Poland Govt 1-5 Yr Bond Index.
Zarządzający Krzysztof Izdebski
Data dostosowania struktury portfela 2011-05-01
Maksymalna opłata manipulacyjna 2%
Maksymalna opłata za zarządzanie 2%
Numer rachunku bankowego 74 1880 0009 0000 0013 0073 9000
Aktualnie pobierana opłata za zarządzanie 1,5%
Opłata zmienna za zarządzanie

20% wyniku netto subfunduszu ponad benchmark w danym okresie rozliczeniowym, z zastrzeżeniem ograniczeń wskazanych w prospekcie.