Generali Korona Obligacje
Subfundusz obligacji
Ryzyko portfela:
Rating Analiz Online
4/5
Minimalna kwota to 100 PLN
-

Kwota zainwestowana 100 PLN
Wypracowany wynik 0 PLN
Kwota po okresie inwestycji 0 PLN
*W wybranym dniu początku inwestycji fundusz nie był jeszcze wyceniany.
Pokaż benchmark funduszu
Charakterystyka funduszu
Parasol Generali Fundusze FIO
Min. horyzont inwestycyjny 2 lata
Min. pierwsza wpłata 100 PLN
Min. kolejna wpłata 100 PLN
Polityka inwestycyjna

Celem inwestycyjnym subfunduszu jest długoterminowy wzrost wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Generali Korona Obligacje jest subfunduszem obligacji skarbowych.

Subfundusz inwestuje głównie w dłużne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa. Subfundusz może także inwestować w obligacje emitowane przez przedsiębiorstwa denominowane w PLN lub walucie obcej oraz obligacje rządowe emitowane za granicą.

Profil inwestora

Subfundusz skierowany jest do inwestorów, którzy:

  • chcą lokować nadwyżki finansowe w subfundusz obligacji skarbowych,
  • są zainteresowani alternatywą wobec bezpośredniej inwestycji w obligacje,
  • akceptują niskie ryzyko inwestycyjne,
  • mają co najmniej 2-letni horyzont inwestycyjny.
Benchmark Bloomberg Barclays Series-E Poland Govt 1-5 Yr Bond Index
Zarządzający Krzysztof Izdebski
Data dostosowania struktury portfela 1999-11-01
Maksymalna opłata manipulacyjna 1%
Maksymalna opłata za zarządzanie 1,5%
Numer rachunku bankowego 83 1880 0009 0000 0013 0017 4007
Aktualnie pobierana opłata za zarządzanie 1,5%