Historyczny krok Europejskiego Banku Centralnego

      
    
Historyczny krok Europejskiego Banku Centralnego
Aktualności / 2024-06-07 / autorzy: Krzysztof Izdebski

Rynek od kilku miesięcy przygląda się uważnie retoryce Rezerwy Federalnej (Fed), która nadal odkłada decyzję o pierwszej obniżce stóp procentowych w USA. W strefie euro nastąpiło właśnie pierwsze cięcie, chociaż historycznie Europejski Bank Centralny (ECB) czekał na sygnał ze Stanów Zjednoczonych. Analitycy spodziewali się, że ECB podejmie taką decyzję na czerwcowym posiedzeniu, rozpoczynając cykl obniżek. Dla krajowego rynku dłużnego jest to niezwykle istotne, ponieważ podążamy za rynkami europejskimi i bazowymi. Obniżka jest możliwa, ponieważ inflacja w strefie euro wraca do celu. W Polsce trwający proces inflacji jest zaskakujący. Odczyty są niższe niż konsensus rynkowy. Wstępny odczyt za maj wynosi 2,5% rok do roku. Wszyscy oczekujemy odbicia inflacji w drugiej połowie roku. Jeżeli chodzi o sytuację na rynkach bazowych, to, jak już wspomniano, ECB obniżył stopy i zakładamy, że następnie taką decyzje podejmie Fed. Pomimo tego Rada Polityki Pieniężnej (RPP) jest jastrzębia i nie skłania się ku obniżkom w Polsce. To oczywiście może się zmienić, ale nie oczekujemy cięcia stóp procentowych na najbliższych posiedzeniach. Po ostatnim dobrym odczycie inflacyjnym w Polsce oraz po danych z gospodarki amerykańskiej, które pokazują, że nie jest ona przegrzana, zwiększają się oczekiwania na obniżki stóp procentowych przez RPP na przełomie 2024/2025. W efekcie nastąpiła poprawa sentymentu na krajowym rynku dłużnym. Rentowności obligacji dziesięcioletnich, które przekraczają stopy interwencyjne, to z reguły atrakcyjne poziomy. Obecnie kształtują się one na poziomie 5,65% (dane na 06.06.2024). Impulsu do obniżki stóp procentowych w Polsce może dostarczyć wolniejsze niż zakładamy odbicie inflacji w drugiej połowie roku. Jeżeli ECB będzie kontynuował cięcia i w ślad za nim pójdzie Fed, a inflacja w Polsce nie będzie rosła szybko, RPP może zacząć rozważać zmianę swojej retoryki.

Interesującą kwestią, którą warto omówić, jest struktura nabywców obligacji skarbowych w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Nie uległa ona znaczącej zmianie na przestrzeni czasu. W najbliższych miesiącach, jeśli się nic nie zmieni, inwestorzy indywidualni zrównają się stanem posiadania z inwestorami zagranicznymi. Z jednej strony to jest dobre, bo zapewnia bezpieczeństwo rządowi w finansowaniu. Z drugiej strony pokazuje jednak, że polskie obligacje kupuje głównie sektor bankowy. Spodziewany po październikowych wyborach powrót inwestorów zagranicznych na krajowy rynek póki co obserwujemy na rynku akcyjnym i walutowym. Ich niska aktywność w przypadku obligacji jest zaskakująca, biorąc pod uwagę, że stanowią jedynie 13% uczestników. Dla porównania w Czechach i na Węgrzech jest to ponad 20%.

 


INFORMACJA PRAWNA

Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\95. Towarzystwo ma siedzibę w Warszawie, przy ulicy Senatorskiej 18 (00-082 Warszawa) oraz jest wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejestrowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 50329, posiada NIP: 527-10-24-937 i kapitał zakładowy 21 687 900,00 PLN, opłacony w całości.

Niniejszy materiał jest upowszechniany w celach informacyjnych i stanowi komentarz do bieżącej sytuacji rynkowej. Nie jest dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa. Informacje zamieszczone w niniejszym materiale nie stanowią: usługi doradztwa inwestycyjnego, udzielania rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych, jak również nie stanowią informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną lub rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku, a także nie są formą doradztwa finansowego, podatkowego lub prawnego.

Niniejszy materiał został przygotowany przez Towarzystwo z dołożeniem należytej staranności i z wykorzystaniem najlepszej wiedzy autora oraz opiera się na ocenie autora w momencie jego tworzenia i w stosunku do bieżącego stanu prawnego, podatkowego i faktycznego który może ulec zmianie bez uprzedniego poinformowania. W materiale użyto informacji ze źródeł własnych oraz z publicznie dostępnych (www.generali-investments.pl). Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za negatywne skutki wynikające z użytku treści zawartych w niniejszym materiale. Wszelkie prawa autorskie do niniejszego materiału przysługują wyłącznie Towarzystwu. Powielanie, publikowanie bądź rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób jego całości lub części bez zgody Towarzystwa jest zabronione.

Niniejszy materiał został opracowany według stanu na dzień 07.06.2024.