EGS w Generali Investments TFI

Zrównoważony rozwój

Data publikacji 23.03.2021 r.
Data aktualizacji: 09.11.2023 r.

Europejskie organy regulacyjne, w celu osiągnięcia długoterminowego zrównoważonego rozwoju, opracowały ramy w zakresie zwiększenia poziomu uwzględniania kwestii związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze finansowym. W tych ramach uczestnicy rynków finansowych i doradcy finansowi są zobowiązani do wdrożenia odpowiedniej struktury zarządzania i dostarczania dokładnych informacji na temat zagrożeń dla zrównoważonego rozwoju.

W związku z tym w dniu 27 listopada 2019 r. Parlament Europejski i Rada Europejska przyjęły rozporządzenie (UE) 2019/2088 „Rozporządzenie w sprawie ujawniania informacji o zrównoważonych finansach” lub „SFDR”, które weszło w życie 29 grudnia 2019 r. Celem rozporządzenia jest zapewnienie inwestorom końcowym jednolitych informacji na temat zagrożeń dla zrównoważonego rozwoju oraz promowanie czynników ESG w działalności związanej z inwestycjami finansowymi. Rozporządzenie to zostało uzupełnione rozporządzeniem (UE) 2020/852 (taksonomia zrównoważonego finansowania), które zawiera kryteria umożliwiające ustalenie, czy daną działalność można uznać za zrównoważoną środowiskowo.

 

Informacja na temat strategii Generali Investments TFI dotyczącej wprowadzania do działalności ryzyka dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych

Grupa Generali Investments stoi na stanowisku, że proaktywna integracja czynników środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego („ESG”) z procesem inwestycyjnym (zarówno w zakresie zarządzania aktywami oraz funduszami oraz doradztwa inwestycyjnego) i w ramach różnych klas aktywów, pomoże Towarzystwu osiągnąć zarówno korzyści finansowe, jak i wartość społeczną.

Ryzyko dla zrównoważonego rozwoju oznacza sytuację lub warunki środowiskowe, społeczne lub związane z zarządzaniem, które – jeżeli wystąpią – mogłyby mieć, rzeczywisty lub potencjalny, istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji.

Generali Investments TFI informuje, że uwzględnia w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych ryzyka dla zrównoważonego rozwoju.

Generali Investments TFI uwzględniając ryzyka dla zrównoważonego rozwoju w ramach realizowanych strategii i w zakresie oferowanych produktów finansowych (w tym Generali Fundusze FIO, Generali Fundusze SFIO i Generali Horyzont SFIO oraz usługi Doradztwa Inwestycyjnego) kieruje się:

 • najlepszym interesem Klientów i uczestników funduszy,
 • kryteriami doboru i rodzajem dokonywanych lokat,
 • szczególnymi zasadami dywersyfikacji lokat i innymi ograniczeniami inwestycyjnymi,
 • przyjętymi benchmarkami i stopami odniesienia,
 • zgodnością ze strategią i celem inwestycyjnym,
 • dostępnością i płynnością instrumentów finansowych,
 • konkurencyjnością i rentownością w porównaniu do alternatywnych instrumentów finansowych dostępnych na rynku,

i bazuje na procesie opartym na:

 • identyfikacji ryzyka dla zrównoważonego rozwoju,
 • pomiarze ryzyka dla zrównoważonego rozwoju i jego istotności,
 • przyjętych kryteriach selekcji i integracji określonych czynników ryzyka,
 • podejmowaniu decyzji inwestycyjnych w oparciu o wyniki powyższych działań.

Poziom implementacji ryzyka dla zrównoważonego rozwoju może być różny dla różnych produktów finansowych oraz usług finansowych oferowanych przez Towarzystwo oraz jego Klientów w zależności od charakterystyki rynków lokalnych oraz danych produktów finansowych.

Dodatkowo subfundusze Generali Akcji Ekologicznych Europejski oraz Generali Akcji Ekologicznych Globalny mają na celu zrównoważone inwestycje w rozumieniu Artykułu 9 Rozporządzenia „SFDR”.

W zakresie usługi Zarządzania Portfelem oraz usługi Doradztwa Inwestycyjnego Generali Investments TFI bazuje na wytycznych związanych z czynnikami ryzyka dla zrównoważonego rozwoju zawartych we wskazaniach płynących od swoich Klientów, z tym że w zakresie zarządzania środkami Grupy Generali, w zakresie ESG zobowiązane jest stosować zasady i instrukcje wewnętrzne. W odniesieniu do środków uczestników funduszy zarządzanych w ramach usługi zarządzania funduszami inwestycyjnymi - Polityka jest stosowana w sposób i w zakresie wskazany w prospektach funduszy lub warunkach emisji.

 

Oświadczenie dotyczące głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju

Generali Investments TFI (Towarzystwo) oświadcza, że bierze pod uwagę główne niekorzystne skutki decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju.

Strategia Towarzystwa w tym zakresie, bierze należycie pod uwagę jego wielkość oraz charakter i skalę prowadzonej działalności, a także rodzaje produktów finansowych, które Towarzystwo udostępnia (w tym Generali Fundusze FIO, Generali Fundusze SFIO i Generali Horyzont SFIO oraz usługi doradztwa inwestycyjnego i usługi zarządzania aktywami).

W swojej strategii Towarzystwo kieruje się:

 • najlepszym interesem Klientów i uczestników funduszy,
 • kryteriami doboru i rodzajem dokonywanych lokat,
 • szczególnymi zasadami dywersyfikacji lokat i innymi ograniczeniami inwestycyjnymi,
 • przyjętymi benchmarkami i stopami odniesienia,
 • zgodnością ze strategią i celem inwestycyjnym,
 • dostępnością i płynnością instrumentów finansowych,
 • konkurencyjnością i rentownością w porównaniu do alternatywnych instrumentów finansowych dostępnych na rynku,
 • innymi uzgodnieniami.

 

Informacje na temat strategii określania i hierarchizacji głównych niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju

W odniesieniu do funduszy inwestycyjnych:

Strategia Generali Investments TFI S.A. w zakresie określania i hierarchizacji głównych niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju polega na wyborze rodzajów kontrowersji związanych ze zrównoważonym rozwojem powiązanych ze wskaźnikami głównych niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju a następnie ich hierarchizacji pod kątem ich potencjalnego negatywnego wpływu na zrównoważony rozwój.

W odniesieniu do usługi zarządzania aktywami:

Strategia Generali Investments TFI S.A. w zakresie określania i hierarchizacji głównych niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju, w przypadku kiedy Klient zadeklaruje wolę uwzględniania niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju, polega na indywidualnych uzgodnieniach. Oznacza to, że w przypadku, kiedy Klient zadeklaruje wolę uwzględniania niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju, Towarzystwo uwzględnia je w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych. W przypadku, kiedy Klient nie zadeklaruje woli uwzględniania niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju, nie będą one stanowiły kryterium doboru inwestycji do portfela.

W odniesieniu do usługi doradztwa inwestycyjnego:

Strategia Generali Investments TFI S.A. w zakresie określania i hierarchizacji głównych niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju, w przypadku kiedy Klient zadeklaruje wolę uwzględniania niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju, polega na indywidualnych uzgodnieniach. Oznacza to, że w przypadku, kiedy Klient zadeklaruje wolę uwzględniania niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju, Towarzystwo uwzględnia je w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych. W przypadku, kiedy Klient nie zadeklaruje woli uwzględniania niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju, nie będą one stanowiły kryterium przygotowania rekomendacji inwestycyjnych.

 

Opis głównych niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju i opis wszelkich podjętych w odniesieniu do nich oraz, w stosownych przypadkach, planowanych działań

W odniesieniu dofunduszy inwestycyjnych:

Generali Investments TFI S.A., w zakresie głównych niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju, dąży do minimalizacji ekspozycji na podmioty, których działalność wywiera istotne niekorzystne skutki dla zrównoważonego rozwoju, kierując się przy tym:

 • najlepszym interesem Klientów i uczestników funduszy,
 • kryteriami doboru i rodzajem dokonywanych lokat,
 • szczególnymi zasadami dywersyfikacji lokat i innymi ograniczeniami inwestycyjnymi,
 • przyjętymi benchmarkami i stopami odniesienia,
 • zgodnością ze strategią i celem inwestycyjnym,
 • dostępnością i płynnością instrumentów finansowych,
 • konkurencyjnością i rentownością w porównaniu do alternatywnych instrumentów finansowych dostępnych na rynku.

W celu całościowego zarządzania zagadnieniami związanymi ze zrównoważonym rozwojem, w tym głównymi niekorzystnymi skutkami dla zrównoważonego rozwoju, w Generali Investments TFI został powołany Komitet ESG i Zaangażowania.

Generali Investments TFI w procesie zarządzania ryzykiem dla zrównoważonego rozwoju stosuje filtry etyczne, w ramach których wyodrębnia kontrowersje związane z niekorzystnymi skutkami dla zrównoważonego rozwoju, takie jak na przykład:

 • Zaangażowanie w kontrowersyjną broń
 • Zaangażowanie w produkcję amunicji kasetowej
 • Zaangażowanie w produkcję broni atomowej
 • Zaangażowanie w produkcję broni biologicznej lub chemicznej
 • Zaangażowanie w produkcję min przeciwpiechotnych
 • Działalność w sektorze węglowym
 • Działalność w sektorze piasków bitumicznych
 • Działalność w sektorze tytoniowym
 • Wyrządzaniem szkód środowiskowych
 • Działalność związana z odpadami radioaktywnymi
 • Przypadki korupcji
 • Przypadki łamania praw człowieka
 • Przypadki praktyk antykonkurencyjnych
 • Przypadki manipulacji rynkowej
 • Przypadki oszustw
 • Przypadki łamania praw pracowniczych
 • Przypadki bezpieczeństwa związanego z produktami
 • Inne

Przy czym najważniejszymi badanymi kontrowersjami w podejściu Towarzystwa, mającymi wprost wpływ na poziom głównych niekorzystnych skutków dla zrównoważonego są: zaangażowanie w sektor węglowy w ramach ekspozycji z tytułu przedsiębiorstwa działających w sektorze paliw kopalnych, kontrowersyjne rodzaje broni (miny przeciwpiechotne, amunicja kasetowa, broń chemiczna i broń biologiczna), szkody środowiskowe (działania mające niekorzystny wpływ na obszary wrażliwe pod względem bioróżnorodności, emisje do wody, odpady).

Towarzystwo, w przypadkach, gdzie dostęp do danych udostępnianych przez podmioty trzecie takich jak na przykład MSCI Inc. na to pozwala, bada zaangażowanie potencjalnych emitentów papierów wartościowych mogących wchodzić w skład portfeli inwestycyjnych w w/w kontrowersje pod kątem ich natężenia (bardzo poważne, poważne, umiarkowane, niskie) oraz rodzaju zaangażowania emitenta (bezpośrednie, pośrednie). Na tej podstawie Towarzystwo tworzy listy restrykcyjną, obserwacyjną i węglową oraz limity inwestycyjne, czyli maksymalne całościowe poziomy zaangażowania w portfelu inwestycyjnym w podmioty z w/w list. Towarzystwo kontroluje limity poprzez sprawdzanie wpływu potencjalnych transakcji przed ich zawarciem oraz na bazie dziennej poziomy wykorzystania tych limitów.

Towarzystwo poprzez redukcję i zarządzanie ekspozycją związaną z poszczególnymi kontrowersjami wpływa na wysokość wskaźników niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju.

Oprócz oceny emitentów pod kątem kontrowersji, Towarzystwo bada emitentów pod kątem całościowej charakterystyki związanej ze zrównoważonym rozwojem wykorzystując w tym celu ratingi ESG obliczane i nadawane przez renomowanych dostawców zewnętrznych takich jak np. MSCI Inc., Morningstar lub innych zewnętrznych dostawców danych.

W zakresie związanym z ekspozycją na działalność związaną z wydobyciem węgla oraz produkcją energii ze źródeł nieodnawialnych Generali Investments TFI S.A., oprócz aspektu związanego ze środowiskiem i klimatem, bierze również pod uwagę aspekt społecznych w duchu „Just Transition”, czyli zważając na to by ewentualne decyzje inwestycyjne w podmioty głównie z Europy Środkowo-Wschodniej nie wpływały na redukcję ich potencjału transformacji w kierunku działalności klimatycznie neutralnej oraz nie wpływały negatywnie na lokalne społeczności.

Dodatkowo subfundusze Generali Akcji Ekologicznych Europejski oraz Generali Akcji Ekologicznych Globalny mają na celu zrównoważone inwestycje w rozumieniu Artykułu 9 Rozporządzenia „SFDR”.

W odniesieniu do usługi zarządzania aktywami:

Ustalenie głównych niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju oraz określenie działań podejmowanych przez Generali Investment TFI w związku z tymi skutkami odbywa się na podstawie ustaleń z Klientem.

W odniesieniu do doradztwa inwestycyjnego:

Ustalenie głównych niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju oraz określenie działań podejmowanych przez Generali Investment TFI w związku z tymi skutkami odbywa się na podstawie ustaleń z Klientem.

 

Informacja Generali Investments TFI dotycząca Polityki zaangażowania

Generali Investments TFI posiada uchwaloną Politykę zaangażowania opisującą m.in. zasady monitorowania i prowadzenia dialogu ze spółkami publicznymi, wykonywania prawa głosu oraz innych praw związanych z akcjami, współpracy i komunikacji z innymi akcjonariuszami oraz członkami organów spółek publicznych.

 

Odniesienie do przestrzegania kodeksów odpowiedzialnego inwestowania

Grupa Generali jest sygnatariuszem m.in. PRI, PRI Ner-Zero Asset Owner Alliance, Paris Pledge for Action.

Generali Investmetnts TFI nie jest bezpośrednio sygnatariuszem kodeksów odpowiedzialnego prowadzenia działalności gospodarczej oraz uznanych na poziomie międzynarodowym standardów w zakresie due diligence i sprawozdawczości.

 

Informacja Generali Investments TFI dotycząca przejrzystości Polityki wynagrodzeń w związku z wprowadzaniem do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju

Grupa Generali dąży do długoterminowego wzrostu integrując zrównoważony rozwój z działalnością biznesową oraz działając jako dożywotni partner dla interesariuszy.

Zobowiązania względem zrównoważonego rozwoju są filarem priorytetów działalności biznesowej Grupy Generali, które stanowią integralną część polityki wynagrodzeń i systemu motywacyjnego, związanego z długoterminowym zrównoważonym tworzeniem wartości. Zakres stosowania odnosi się do wszystkich kluczowych osób podejmujących ryzyko.

System motywacyjny Grupy Generali jest oparty na ocenie pracownika dokonywanej na podstawie kompetencji za pomocą obiektywnych systemów oceny oraz wieloletnim horyzoncie czasowym, integrując cele strategiczne zrównoważonego rozwoju (ESG) w oparciu o cele strategii Grupy Generali i strategii klimatycznej. System motywacyjny łączy wynagrodzenie roczne zmienne i wynagrodzenie zmienne odroczone. Polityka wynagrodzeń Grupy Generali uwzględnia integrację ryzyka zrównoważonego rozwoju w procesach podejmowania decyzji inwestycyjnych, zawierając również konkretne odniesienia do wewnętrznych regulacji Grupy dotyczących ryzyka zrównoważonego rozwoju w ramach decyzji inwestycyjnych.

Nieustanna poprawa poziomu powiązania dążenia do zrównoważonego rozwoju z wynagrodzeniem jest głównym celem Grupy Generali.

Generali Investments TFI poprzez wprowadzenie do Polityki wynagrodzeń mechanizmów umożliwiających unikanie nadmiernych ryzyk dla zrównoważonego rozwoju, powiązanie z wynikami skorygowanymi o ryzyko zrównoważonego rozwoju, odroczenie lub ograniczenie wypłaty części wynagrodzenia, podejmuje działania w celu zapewniania spójności Polityki wynagrodzeń z działaniami na rzecz zrównoważonego rozwoju.

 

Oświadczenie dotyczące głównych niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju

Polska wersja językowa:
Oświadczenie dotyczące głównych niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju za 2023 r
Oświadczenie dotyczące głównych niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju za 2022 r

English version:
Statement on principal adverse impacts of investment decisions on sustainability factors for 2023
Statement on principal adverse impacts of investment decisions on sustainability factors for 2022