Przegląd tygodnia

      
    
Przegląd tygodnia Generali Investments
Aktualności / 2023-06-05 / autorzy: Piotr Minkina

 

Najważniejsze informacje z minionego tygodnia

1. Polska – inflacja CPI, wstępny szacunek
Wg szybkiego szacunku wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych opublikowanego przez GUS, inflacja CPI w maju 2023 r., w ujęciu r/r, spadła do 13,0%. Ceny towarów w tym czasie wzrosły o 15,1% a usług o 13,3%. W ujęciu m/m ceny nie zmieniły się.  

2. Polska – PKB
Wg wstępnego szacunku GUS polska gospodarka w I kwartale 2023 r. skurczyła się realnie o 0,3 proc. (ujęcie niewyrównane sezonowo). Po wyrównaniu sezonowym wzrost gospodarczy kształtował się na poziomie 0,0%. W porównaniu z IV kwartałem 2022 r. PKB wyrównany sezonowo urósł realnie o 3,8%.

Źrółdo: GUS. Opracowanie włsane.

3. Polska – PMI
Wartość indeksu PMI dla polskiego sektora przemysłowego, opublikowana przez S&P Global PMI, wzrosła w maju do 47,0 pkt. Oznacza to, że w objętej badaniem części polskiego sektora wytwórczego nadal panuje dekoniunktura, chociaż jest nasilenie jest nieco bardziej łagodne niż w kwietniu. Żaden z pięciu składników PMI nie miał w maju pozytywnego wpływu na wartość indeksu. Ankietowane przedsiębiorstwa zwracały uwagę na spadek popytu zarówno krajowego jak i zagranicznego. Objawem spadku globalnego popytu, oprócz spadku zamówień, było również skrócenie średniego czasu dostaw (do dostawców również wpływa mniejsza liczba zamówień) oraz spadek zamówień na surowce i spadek zapasów.

4. Strefa euro – inflacja HICP
Szacunki Eurostat wskazują, że inflacja w strefie euro, mierzona indeksem HICP, może wynieść w maju w strefie euro 6,1%, podczas gdy w marcu wynosiła 7,0%. Na niższy poziom inflacji w kwietniu miałaby się składać niższa inflacja w sektorze usług oraz energii a także produkcji przemysłowej niezwiązanej z wytwarzaniem energii, przy nadal wysokiej (lecz spadającej) dynamice wzrostu cen żywności, alkoholu i tytoniu.

Źródło: Eurostat. Opracowanie własne.

5. Strefa euro – PKB
Wg finalnych odczytów wzrost PKB we Włoszech i Francji okazał się być wyższy od wcześniejszych szacunkowych odczytów. Ostatecznie gospodarka włoska urosła w stosunku do poprzedniego kwartału o 0,6% a r/r o 1,9%. Gospodarka francuska natomiast odpowiednio o 0,2% i 0,0%. Szczegółowa analiza danych z Francji wskazuje na przykład na postępujący spadek siły nabywczej, mierzony stosunkiem dochodów rozporządzalnych do konsumpcji.

Źródło: ISTAT. Opracowanie własne.

Źródło: INSEE. Opracowanie własne.

6. Świat – PMI dla sektora wytwórczego
Wg informacji S&P Global kwietniowe odczyty indeksów PMI dla sektora wytwórczego nadal, generalnie, wskazują na dekoniunkturę w przemyśle. Odczyty dla gospodarek europejskich były gorsze od marcowych (wyjątek stanowią Francja i Polska). W Azji sektory przemysłowe Chin i Japonii weszły w strefę delikatnej koniunktury. Koniunktura w Indiach jest nadal silna i pozytywnie zaskakuje. Z problemami borykają się Korea Południowa oraz Tajwan (spadek do 44,3 pkt.). Z krajów anglosaskich dekoniunktura jest odczuwalne w USA (lekkie pogłębienie), Wielkiej Brytanii oraz Australii.

7. USA – rynek pracy
Najnowszy raport o zatrudnieniu, publikowany przez Authomatic Data Processing (ADP), wskazał w maju na dalszy dynamiczny wzrost zatrudnienia w sektorze prywatnym o 278 tys. pracowników. Tempo zatrudniania w USA nieco spadło względem kwietniowego, ale i tak okazało się znacząco wyższe od oczekiwań. Nieznacznie w dół zrewidowano dane za kwiecień. Wynik ten jest wypadkową wzrostu zatrudnienia w firmach zatrudniających do 500 pracowników oraz znaczącego spadku w firmach powyżej 500 pracowników.

Z kolei raport Challenger US Job Cut Announcements, przedstawiający ilość ogłoszonych cięć w etatach, wskazuje w maju na wzrost do 80,1 tys. zgłoszonych redukcji etatów względem 70 tys. odnotowanych w kwietniu. Liczba ogłoszonych zwolnień kształtuje się na poziomach znacząco wyższych niż w 2021 i 2022 r. Dane dotyczące bezrobocia nadal wskazują jednak, że rynek absorbuje zwalnianych pracowników, chociaż dzieje się to na mniejszą skalę niż jeszcze miesiąc temu.

Pewien niepokój w zakresie oceny sytuacji na amerykańskim rynku pracy może wzbudzać wzrost stopy bezrobocia – z 3,4% w kwietniu do 3,7% (oczekiwano na wzrost do 3,5%), przy stabilnym wskaźniku partycypacji na poziomie 62,6%. Jednakże nadal na siłę tego rynku wskazuje raport zmiany zatrudnienia w sektorze pozarolniczym, w którym wzrost zatrudnienia był znacząco wyższy od konsensusu i wyniósł 339 tys. (oczekiwania na poziomie około 195 tys., czyli różnica o 144 tys.). Ponadto w danych za kwiecień dokonano rewizji o 41 tys. w górę.

Źródło: ADP. Opracowanie własne.

Źródło: ADP. Opracowanie własne.

8. Japonia
Sprzedaż detaliczna w Japonii wzrosła w kwietniu o 5,0% r/r, co było wartością niższą od oczekiwań (rynek spodziewał się ok. 7,0%). W dół – z 7,2% do 6,9% – zrewidowano również dane za marzec. Podobne zaskoczenie dotyczyło dynamiki produkcji przemysłowej, która wg wstępnych danych spadła o 0,3% r/r, podczas gdy analitycy szacowali wzrost o 2,0%. Znaczący spadek dynamiki odnotowano na rynku nieruchomości, gdzie liczba rozpoczętych budów spadła w ujęciu r/r o 11,9%.

 

Na radarze:

  • Polska: posiedzenie RPP
  • Strefa euro: PKB, PPI, sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa (Niemcy, Włochy, Hiszpania)
  • USA: ISM Services, zamówienia w przemyśle
  • Chiny: bilans handlowy, CPI, PPI, podaż pieniądza
  • Japonia: PKB, bilans handlowy