Przegląd tygodnia

      
    
Przegląd tygodnia Generali Investments
Aktualności / 2022-06-27 / autorzy: Piotr Minkina

 

Najważniejsze informacje z minionego tygodnia

1. Polska – sprzedaż detaliczna
Jak podaje GUS, w porównaniu do kwietnia 2022 r. sprzedaż detaliczna spadła w maju o 1,7% (po wyrównaniu sezonowym wzrost o 0,6%), a w porównaniu do maja zeszłego roku wzrosła o 8,2%. Takie dane oznaczają dość silny spadek dynamiki, bowiem w kwietniu, w ujęciu r/r, sprzedaż rosła o 19,0%. Spadki sprzedaży w ujęciu miesięcznym odnotowano w cenach bieżących (czyli uwzględniających efekt inflacji) w kategoriach: żywność, napoje i wyroby tytoniowe, farmaceutyki, kosmetyki, sprzęt ortopedyczny oraz meble, RTV i AGD, natomiast w cenach stałych (czyli po odjęciu efektów inflacyjnych) oprócz spadków w wyżej wymienionych kategoriach dodatkowo w paliwach stałych, ciekłych i gazowych. W ujęciu r/r widać jeszcze pozytywny wpływ napływu nowych konsumentów, jednak coraz bardziej odczuwalny będzie zapewne spadek popytu wynikający ze słabnącej pozycji konsumentów.

Źródło: GUS. Opracowanie własne.

Źródło: GUS. Opracowanie własne.

2. Polska – produkcja przemysłowa
Wg GUS, produkcja sprzedana polskiego przemysłu urosła r/r o 15,0 % (w cenach stałych), podczas gdy oczekiwania rynkowe kształtowały się na poziomie około 17%. Po wyeliminowaniu czynników sezonowych wzrost produkcji osiągnął tempo 11,9% r/r. W ujęciu miesięcznym produkcja wzrosła o 1,4% (po wyeliminowaniu czynników sezonowych spadek w stosunku do kwietnia o 1,7%). Zrewidowano w dół z 13,0% do 12,4% dane za kwiecień. Przekrojowo wzrosty r/r obserwowane były we wszystkich grupach przedsiębiorstw.

Źródło: GUS. Opracowanie własne.

3. Polska – ceny w przemyśle
Dynamika wzrostu cen produkcji sprzedanej przemysłu nadal rośnie. W maju, według wstępnych danych GUS, wzrosły one r/r o 24,7% (w kwietniu, po rewizji o 24,1%). Miesiąc do miesiąca wzrost cen wyniósł 1,3%.

4. Polska – koniunktura konsumencka
O 5,4 pkt., do poziomu -43,8 pkt., spadła w czerwcu wartość Bieżącego Wskaźnika Ufności Konsumenckiej publikowanego przez GUS. Do -31,3 pkt. obniżyła się również wartość wskaźnika wyprzedzającego (WWUK). Zatem ocena bieżącej sytuacji gospodarstw domowych jest niższa niż przed miesiącem, wzrósł także poziom pesymizmu w zakresie oceny zmian sytuacji w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Ze składowych wskaźnika wynika, że oczekiwana zmiana sytuacji finansowej oraz ocena przyszłego oszczędzania pieniędzy znajdują się na poziomach poniżej tych z czasów pandemii.

Źródło: GUS. Opracowanie własne.

Źródło: GUS. Opracowanie własne.

5. Polska – koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach
Wskaźniki ogólnego klimatu koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w Polsce, wg GUS, kształtowały się w stosunku do maja na poziomach niższych lub zbliżonych. Pozytywna ocena koniunktury (choć niższa niż w maju) panuje w sektorze finansowym i ubezpieczeniowym, a także w zakwaterowaniu i gastronomii (tutaj zbliżamy się do terytoriów ujemnych). W pozostałych badanych działach gospodarki ocena koniunktury jest negatywna i na razie względnie stabilna, choć pogorszyła się w budownictwie i przetwórstwie przemysłowym.

Źródło: GUS. Opracowanie własne.

6. Strefa euro – wstępne PMI
Wstępne odczyty indeksów PMI we wszystkich agregatach (Manufacturing, Services, Composite) dla Francji, Niemiec i strefy euro wskazują na kilkupunktowe spadki (w stosunku do poprzednich danych oraz do prognoz), jednak ich wartości cały czas utrzymują się powyżej 50 punktów. Ważne będą szczegółowe dane dotyczące poszczególnych składowych.

7. Japonia - ceny
Inflacja w Japonii w maju ustabilizowała się w stosunku do kwietnia i wyniosła 2,5% r/r. a po wyłączeniu cen świeżej żywności oraz energii wyniosła 0,8% r/r (kwiecień 0,8%). Inflacja PPI dla sektora usług sięgnęła 1,8% i była wyższa od przewidywań o 0,1 pkt. proc. Wstępne dane Jibun Bank Japan PMI wskazują na spadki indeksów dla sektora usług i w ujęciu całościowym oraz na wzrost w przemyśle.

8. Wielka Brytania - konsument
Wzrost cen w ujęciu CPI osiągnął w Wielkiej Brytanii poziom 9,1% r/r. W ciągu miesiąca ceny wzrosły o 0,7%. O 0,1 pkt. proc. spadła natomiast inflacja bazowa. W ujęciu RPI (Retail Price Index; obrazuje zmianę cen koszyka dóbr i usług konsumowanych przez znaczną większość gospodarstw domowych) ceny r/r wzrosły o 11,7% (0,7% m/m). Za wyższymi cenami podąża ograniczanie zakupów, bowiem sprzedaż detaliczna spadła w maju m/m o 0,5% a r/r o 4,7%. Nastroje konsumentów są bardzo słabe. Wartość indeksu GFK Consumer Confidence (-41 pkt.) znajduje się obecnie na poziomach znacznie poniżej tych z okresu pandemii (-33,90) i poniżej dołka z kryzysu z 2008 r. (-39,04).

Źródło: https://www.ons.gov.uk. Bloomberg. Opracowanie własne.


Na radarze:

  • Polska: stopa bezrobocia, inflacja CPI (szybki odczyt)
  • Strefa euro: PMI, inflacja CPI (szacunkowa), PPI
  • USA: PKB (trzeci odczyt za 1 kwartał), PCE, ISM, zamówienia na dobra trwałe
  • Chiny: PMI
  • Japonia: sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa (wstępne), PMI