Przegląd tygodnia

      
    
Przegląd tygodnia Generali Investments
Aktualności / 2022-01-24 / autorzy: Piotr Minkina

 

Najważniejsze informacje z minionego tygodnia

1. Polska – inflacja bazowa w grudniu 2021 r. i koniunktura konsumencka
Jak podaje GUS, inflacja bazowa CPI wyniosła w grudniu 5,3% w ujęciu r/r i 0,4% w ujęciu m/m. Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej spadał kolejny miesiąc z rzędu i w styczniu 2022 r. osiągnął poziom -29,2. GUS zauważa, że spośród składowych wskaźnika najbardziej pogorszyły się oceny przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego oraz przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju. Spadki wystąpiły także dla ocen obecnej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego oraz obecnej sytuacji ekonomicznej kraju.

2. Polska – PPI
W grudniu 2021 r., wg wstępnych danych GUS, ceny produkcji sprzedanej przemysłu wzrosły w ujęciu r/r o 14,2% (oczekiwania kształtowały się na poziomie około 13,4%). W stosunku do listopada 2021 r. wzrost cen wyniósł 0,8%. Z 13,2% do 13,6% zrewidowano wartość wskaźnika z listopada. Ceny produkcji sprzedanej rosną w sposób nieprzerwany od września 2020 r., natomiast obecny odczyt cechuje się nieco niższą miesięczną dynamiką niż dotychczas, co może nosić potencjalne oznaki nadchodzącej stabilizacji.

3. Polska – produkcja przemysłowa
Wg danych GUS, w grudniu 2021 r. produkcja sprzedana przemysłu (w cenach stałych) i po wyeliminowaniu czynników sezonowych wzrosła r/r o 13,7% (o 16,7% bez eliminacji czynników sezonowych). W porównaniu do listopada 2021 r., dynamika wyniosła odpowiednio -2,9% oraz -0,2%.

4. Niemcy – CPI, PPI
W Niemczech w grudniu 2021 r. inflacja konsumencka, w ujęciu zharmonizowanym, osiągnęła zgodny z oczekiwaniami poziom 5,7% w ujęciu r/r. W porównaniu do listopada 2021 r., ceny wzrosły o 0,3%. Wg metodologii lokalnej, dynamiki cen wyniosły odpowiednio 5,3% i 0,5%. Natomiast ceny produkcji sprzedanej przemysłu (PPI) wzrosły r/r o 24,2% (jest to duże zaskoczenie, ponieważ rynek spodziewał się poziomu około 19-19,5%), co wynikało z wysokiej zmiany w stosunku do listopada na poziomie 5,0%. W strefie euro poziom inflacji CPI wzrósł o 5,0%.

5. Niemcy – ZEW
Wartość niemieckiego indeksu oczekiwań gospodarczych ZEW Expectations wzrosła w styczniu z poziomu 29,9 do 51,7 (co było dużym pozytywnym zaskoczeniem). Pogorszyły się też już wcześniej negatywne oceny bieżącej sytuacji wyrażane wartością indeksu ZEW Current Situation, która spadła z -7,4 do -10,2.

6. Unia Europejska (27) – dynamika rejestracji nowych samochodów
Dynamika rejestracji nowych samochodów w Unii Europejskiej nadal pozostaje ujemna. W grudniu 2021 r. zarejestrowano o 22,8% mniej samochodów niż w grudniu 2020 r.

7. Chiny – produkcja przemysłowa, sprzedaż detaliczna, inwestycje
Produkcja przemysłowa w Chinach wzrosła w grudniu, w ujęciu r/r, o 4,3% (oczekiwania na poziomie 3,7%) wobec wzrostu o 5,2% w listopadzie. W tym samym okresie sprzedaż detaliczna wzrosła o 1,7% (oczekiwania na poziomie 3,8%), a inwestycje w kapitał trwały o 4,9% (oczekiwania na poziomie 4,8%). W całym 4. kwartale gospodarka Chin, w ujęciu zannualizowanym, urosła  o 4,0% (oczekiwania na poziomie 3,8%), a w 2021 r. tempo wzrostu gospodarczego Państwa Środka osiągnęło poziom 8,1%.

8. Japonia – przemysł
W listopadzie w Japonii produkcja przemysłowa wzrosła r/r o 5,1%, a w ujęciu miesięcznym o 7,2%. O 8% w stosunku do października wzrosło również wykorzystanie mocy produkcyjnych. Zamówienia na kluczowe maszyny wzrosły r/r o 11,6% a w, ciągu miesiąca o 3,4%.

9. Japonia – bilans handlowy
W grudniu Japonia odnotowała deficyt w obrotach handlowych, który był jednak niższy od tego w listopadzie i niższy od oczekiwań. Miał na to wpływ silniejszy od oczekiwań wzrost eksportu, (o 17,5% r/r) i słabszy od oczekiwań wzrost importu (o 41,1% r/r).

10. Japonia – inflacja CPI i stopy procentowe
Ceny konsumpcyjne wzrosły w  grudniu w Japonii o 0,8%, wobec oczekiwań na poziomie 0,9%. Z wyłączeniem cen świeżej żywności zmiana cen osiągnęła poziom 0,5%. Polityka pieniężna Banku Japonii nadal pozostaje luźna i pozostawił on stopy procentowe na poziomie -0,1%.


Na radarze:

  • Polska: bezrobocie, sprzedaż detaliczna, podaż pieniądza
  • Strefa euro: wstępne PKB (Niemcy, Francja), PPI (Francja, Włochy), podaż pieniądza
  • USA: PKB, konsumpcja prywatna, zamówienia na dobra trwałe, posiedzenie FED

 

Wykres tygodnia

Źródło: Bloomberg. Opracowanie własne. Dane na 21.01.2022.

Pod względem dynamiki CPI, dane dla Polski wpisują się w poziomy charakterystyczne dla regionu CEE i kształtują się na wyższych poziomach niż np. w krajach rozwiniętych (w tym np. w porównaniu do Europy Zachodniej). Jednakże w przypadku cen produkcji sprzedanej (PPI) dane dla Polski są praktycznie na takim poziomie jak dla Czech i poziomie występującym w całej strefie euro. Uwagę zwracają wysokie dynamiki PPI na Węgrzech i w Niemczech.