Przegląd tygodnia

      
    
Przegląd tygodnia Generali Investments
Aktualności / 2024-04-15 / autorzy: Piotr Minkina

 

Najważniejsze informacje z minionego tygodnia

1. Polska – bilans handlowy
Wg wstępnych danych NBP saldo obrotów towarowych w lutym było dodatnie i wyniosło 1,3 mld zł. W lutym 2022 r. także było dodatnie (2,0 mld zł). W rezultacie okres od marca 2023 do lutego 2024 r. zamknął się saldem dodatnim na poziomie 28,1 mld zł. W 2022 r. za analogiczny okres saldo wyniosło -89,9 mld zł. Rachunek bieżący zamknął się dodatnim saldem na poziomie 48,6 mld zł.

Źródło: NBP. Opracowanie własne.

2. Niemcy – produkcja przemysłowa
Produkcja w przemyśle niemieckim w lutym 2024 r., w ujęciu realnym (skorygowana o zmiany cen), wzrosła o 2,1% miesiąc do miesiąca i była o 4,9% niższa niż w lutym 2023 r. Dynamika roczna była bliska estymowanej na podstawie modelu opartego na wskaźniku przebiegu opłat drogowych. Publikowany przez Destatis, wskaźnik przebiegu opłat drogowych dla samochodów ciężarowych (org. Lkw-Maut-Fahrleistungsindex), spadł w marcu o 1,0% w stosunku do stycznia i był o 0,5% niższy niż przed rokiem. Model oparty na korelacji tego wskaźnika z poziomem produkcji wskazuje na spadek indeksu produkcji w marcu, ale i dalszą poprawę dynamiki produkcji w ujęciu r/r, która powinna w marcu wynieść około -3,8% r/r.

Źródło: Destatis. Opracowanie własne.

3. USA – inflacja
Wg Bureau of Labour Statistics wzrost cen konsumenckich wyniósł w marcu 3,5% w ujęciu rocznym i był wyższy od oczekiwań na poziomie 3,4%. Oznacza to wzrost tempa wzrostu cen o 0,3 p.p. w stosunku do lutego. W ujęciu m/m ceny wzrosły o 0,4%. Poziom inflacji bazowej (bez cen żywności i energii) był również o 0,1% wyższy od oczekiwań (które wskazywały na spadek) i wyniósł 3,8% r/r.

W przypadku analizy inflacji CPI po kątem składowych, wkład towarów (bez energii) był ujemny i obniżył się. Wkład cen energii powrócił do dodatnich poziomów i wyniósł 0,15%. Wkład cen żywności był stabilny. Wkład usług wzrósł do najwyższego poziomu od 6 miesięcy. Oprócz inflacji PPI negatywnie zaskoczyła dynamika cen w przemyśle. Indeks PPI dla popytu końcowego (Final Demand) wzrósł o 1,6% wobec oczekiwanych 1,2%. O 2,0% r/r wzrósł także PPI bazowy (oczekiwano 1,9%).

Źródło: BLS. Opracowanie własne.

Źródło: BLS. Opracowanie własne.

Źródło: BLS. Opracowanie własne.

Źródło: BLS. Opracowanie własne.

4. USA – inflacja: „lepkość”

Ciekawych obserwacji można dokonać patrząc na inflację w USA od strony inercji i tempa zmian poszczególnych składników inflacji. Taką analizę przygotowuje co miesiąc placówka FED w Atlancie. To spojrzenie bazuje na założeniu, że niektóre pozycje składające się na indeks cen konsumpcyjnych często zmieniają wartości, podczas gdy inne zmieniają się powoli. Ceny "lepkie" mogą nie reagować na zmieniające się warunki rynkowe tak szybko jak inne, „elastyczne”. FED bada, czy te dwa zestawy cen – sztywne (lepkie) i elastyczne – zapewniają wgląd w różne aspekty procesu inflacji. Okazuje się, że ceny lepkie w większym stopniu uwzględniają oczekiwania dotyczące przyszłej inflacji niż ceny, które zmieniają się często, podczas gdy ceny elastyczne silniej reagują na warunki gospodarcze – np. zastój gospodarczy. Co ważne, ta miara cen lepkich wydaje się zawierać składnik oczekiwań inflacyjnych, który może być przydatny przy próbie określenia kierunku inflacji. Ostanie odczyty tych miar wskazują na znaczny poziom zakotwiczenia procesów inflacyjnych w gospodarce amerykańskiej.

Źródło: AtlantaFED. Opracowanie własne.

5. USA – Inflacja w przemyśle (PPI)
Indeks PPI dla popytu końcowego (Final Demand) wzrósł o 2,1% wobec oczekiwanych 2,2%. O 2,4% r/r wzrósł także PPI bazowy (oczekiwano 2,3%). Z poziomu 2,2% do 2,1% zrewidowano dane za luty.

6. Strefa euro – stopy procentowe
Rada Prezesów Europejskiego Banku Centralnego podjęła ponownie decyzję o pozostawieniu trzech kluczowych stóp procentowych EBC na niezmienionym poziomie. W komunikacje zwrócono uwagę na kontynuację spadku poziomu inflacji, spadek większości miar inflacji bazowej, spowolnienie tempa wzrostu płac oraz absorbcję przez firmy rosnących kosztów pracy kosztem zysków. Ponadto wskazano, że warunki finansowania pozostają restrykcyjne, a wcześniejsze podwyżki stóp procentowych nadal obciążają popyt, co pomaga obniżyć inflację. Krajowa presja cenowa jest jednak silna i utrzymuje inflację cen usług na wysokim poziom.

7. Japonia
Produkcja przemysłowa w lutym spadła r/r o 3,9%. W stosunku do stycznia była niższa o 0,6%. O 0,5% spadł również poziom wykorzystania mocy produkcyjnych. Według wstępnych danych poziom zamówień na maszyny był o 3,8% niższy niż rok wcześniej. Poziom inflacji cen w przemyśle (PPI) wyniósł zgodnie z oczekiwaniami 0,8% r/r.

8. Chiny – ceny
Inflacja konsumencka w Chinach spadła w marcu z 0,7% r/r do 0,1% r/r wobec oczekiwań na poziomie 0,4%. Inflacja w przemyśle mierzona indeksem PPI wyniosła zgodnie z oczekiwaniami -2,8% r/r i była o 0,1 p.p. niższa niż w lutym. Zarówno dynamiki podaży pieniądza M1 jak i M2 były niższe od oczekiwań i wyniosły odpowiednio 1,1% i 8,3% r/r.

9. Chiny – bilans handlowy
Chiński export w marcu, w ujęciu dolarowym r/r, spadł o 7,5% wobec oczekiwań na poziomie -1,9%. W lutym odnotowano dynamikę na poziomie 5,6% w ujęciu rok do roku. Import również zaskoczył w dół. W ujęciu dolarowym r/r obniżył się o 1,9% wobec oczekiwanego wzrostu na poziomie 1,0%. W lokalnej walucie dynamiki eksportu i importu wyniosły odpowiednio -3,8% i 2,0%.

 

Na radarze:

  • Polska: CPI, inflacja bazowa, nastroje konsumentów
  • Strefa euro: PPI (Niemcy), produkcja przemysłowa, ZEW
  • USA: produkcja przemysłowa, sprzedaż detaliczna,
  • Japonia: CPI
  • Chiny: PKB, sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa