Fundusze SGB

Fundusze SGB

Portfel subfunduszu SGB Bankowy oparty jest na instrumentach dłużnych skarbowych oraz korporacyjnych. Subfundusz inwestuje głównie w Polsce i regionie Europy Środkowo – Wschodniej. SGB Bankowy wyróżnia się wysoką efektywnością, połączoną ze stosunkowo niskim poziomem ryzyka. 

To fundusz z obniżoną wagą ryzyka.*

Laureat wyróżnienia w 2020 r. oraz zdobywca statuetek Alfa za 2018 i 2017 r. w rankingu organizowanym przez niezależną firmę analityczną –  Analizy Online S.A.
Za ponadprzeciętną jakość i wyniki SGB Bankowy otrzymał 4 gwiazdki w rankingu Analiz Online.

Subfundusz skierowany jest do inwestorów, którzy:
• chcą lokować nadwyżki finansowe w subfundusz krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa i przedsiębiorstwa,
• akceptują niskie ryzyko inwestycyjne,
• mają co najmniej 3-miesięczny horyzont inwestycyjny.

Dowiedz się więcej


 

SGB Dłużny jest produktem, którego główną część portfela stanowią polskie obligacje skarbowe. Dodatkowo subfundusz alokuje środki w zagraniczne obligacje, jak i obligacje korporacyjne, co ma za zadanie wzmocnić stopę zwrotu.

Subfundusz pobiera niską opłatę za zarządzanie w porównaniu do innych aktywnie zarządzanych funduszy obligacji. Aktualnie pobierana opłata za zarządzanie wynosi 0,90% w skali roku. 

Subfundusz skierowany jest do inwestorów, którzy:
• chcą lokować nadwyżki finansowe w subfundusz obligacji,
• są zainteresowani alternatywą wobec bezpośredniej inwestycji w obligacje,
• akceptują niskie ryzyko inwestycyjne,
• mają co najmniej 2-letni horyzont inwestycyjny.

Dowiedz się więcej

 

* Obniżona waga ryzyka - waga ekspozycji jednostek uczestnictwa kształtująca się na poziomie poniżej 100%. Klasyfikacja wagi ryzyka nie ma charakteru stałego i może ulec zmianie w związku ze zmianą struktury aktywów subfunduszu. Waga ryzyka jest aktualizowana co kwartał.