10 naj­częst­szych pytań o IKZE - nie zwle­kaj i zapra­cuj na bonus od fiskusa jesz­cze w tym roku.

      
    
Niezależnie o finansach / 2018-10-26 / autorzy: Diana Litwin-Dolezińska

10 naj­częst­szych pytań o IKZE - nie zwle­kaj i zapra­cuj na bonus od fiskusa jesz­cze w tym roku.

Do końca roku pozo­staje coraz mniej czasu. Jesz­cze tylko przez dwa mie­siące możesz zapra­co­wać na bonus od fiskusa, jaki daje IKZE. Dla­tego dzi­siaj zobacz 10 naj­częst­szych pytań o IKZE i zacznij ciąć podatki.

W jaki spo­sób mogę wyko­rzy­stać bonus od fiskusa?

Aby uzy­skać moż­li­wość odli­cze­nia od podatku, musisz speł­nić trzy warunki.

Pierw­szy to - powi­nie­neś mieć konto IKZE. Każdy z nas może mieć tylko jedno IKZE.

Drugi to - musisz doko­nać w danym roku podat­kowym wpłaty na IKZE. Wpłata jest ogra­ni­czona limi­tami, więc trzeba się w nich zmie­ścić.

Trzeci waru­nek – aby fiskus dał Ci bonus podat­kowy, musisz wpłaty na IKZE roz­li­czyć w PIT jako ulgę podat­kową. W tym celu powi­nie­neś wypeł­nić PIT-0 i wpi­sać kwotę wpłat za zakoń­czony rok.

Jak otrzy­mam zwrot za wpłaty na IKZE?

Jeśli jesz­cze w tym roku doko­nasz wpłaty na IKZE, to już po nowym roku, wypeł­nia­jąc roczny PIT (i PIT-0), będziesz mógł odli­czyć wpłaty od dochodu. Jeżeli Twój roczny dochód prze­wyż­sza roczną wpłatę na IKZE, to auto­ma­tycz­nie zysku­jesz na podatku, ponie­waż ulga obniża Twój poda­tek. Dzięki temu zapła­cisz go mniej do fiskusa lub dosta­niesz więk­szy zwrot podatku. Ulgę możesz roz­li­czyć, jeśli tylko masz moż­li­wość roz­li­cze­nia PIT-0.

Ulga podat­kowa zależna jest od wyso­ko­ści doko­na­nych indy­wi­du­al­nie wpłat na IKZE. Przy mak­sy­malnym wyko­rzy­sta­niu limitu wpłat, można uzy­skać ulgę w wyso­ko­ści (dla 2020 roku):

– 1066,31 zł poda­tek wg skali pro­gre­syw­nej 17%

– 1191,76 zł poda­tek wg skali linio­wej 19%

– 2007,17 zł poda­tek wg skali pro­gre­syw­nej 32%.

Czy każdy może zało­żyć IKZE? Jakie warunki trzeba speł­niać?

IKZE to indy­wi­du­alne konto zabez­pie­cze­nia eme­ry­tal­nego, czyli potocz­nie jest to III filar. Dzięki niemu możemy oszczę­dzać na eme­ry­turę. Prze­pisy ogra­ni­czają tylko mini­malny wiek, jaki należy osią­gać do zawar­cia umowy o IKZE – jest to skoń­czone 16 lat w przy­padku osób osią­ga­ją­cych dochody z tytułu umowy o pracę. W innym przy­padku trzeba mieć skoń­czone 18 lat. To ozna­cza, że nie ma ani gór­nej gra­nicy wie­ko­wej dla IKZE, ani nie ma też innych wyma­gań, co do otwar­cia IKZE. Z tego wynika, że każdy może otwo­rzyć sobie IKZE i w zasa­dzie nawet nie musi być rezy­den­tem Pol­ski (nie ma takiego wymogu).

Ile trzeba wpła­cać na IKZE

Mini­malna kwota wpłaty na IKZE to 100 zł. Mak­sy­malna kwota jest taka sama, jak limit roczny dla IKZE. W tym roku 2020 roku limit wynosi 6272,40 zł.Mini­malna kwota wpłaty na IKZE to 100 zł. Mak­sy­malna kwota jest taka sama, jak limit roczny dla IKZE. W tym roku 2020 roku limit wynosi 6272,40 zł.

Mam IKE, więc czy mogę mieć jesz­cze IKZE?

IKE a IKZE – choć ich nazwy brzmią podob­nie, są róż­nymi roz­wią­za­niami. Nie ma prze­szkód, aby korzy­stać z obu tych pro­duk­tów. IKE działa tro­chę ina­czej niż IKZE – przede wszyst­kim nie daje moż­li­wo­ści roz­li­cze­nia w PIT rocz­nych wpłat, tak jak IKZE.

Co daje IKZE oprócz korzy­ści podat­ko­wych?

W każ­dym roku wpła­ca­jąc na IKZE, możemy uzy­skać ulgę podat­kową (17%, 19% lub 32%). Jed­nak nie jest to jedyna korzyść. Dzięki IKZE możemy oszczę­dzać efek­tyw­nie na swoją dodat­kową eme­ry­turę. IKZE pozwala też przy wypła­cie zapła­cić mniej­szy poda­tek - tylko 10% zry­czał­to­wa­nego PIT.

Oczy­wi­ście trzeba speł­nić dodat­kowe warunki, aby zapła­cić niż­szy poda­tek. Warun­kiem jest wypłata po 65 roku życia i doko­na­nie wpłat na IKZE w co naj­mniej 5 dowol­nych latach kalen­da­rzo­wych.

Jak mogę wpła­cać na IKZE?

Wpła­cać pie­nią­dze możesz w cyklach mie­sięcz­nych, co jakiś czas lub raz w roku, tak jak Tobie wygod­nie. Musisz tylko pamię­tać, aby zmie­ścić się w rocz­nych limi­tach. Jeśli chciał­byś zde­cy­do­wać się na mie­sięczne wpłaty, to możesz np. usta­lić sobie stały prze­lew na kon­cie. W takim przy­padku wyso­kość mie­sięcz­nych wpłat powinna wyno­sić 522,70 zł (jeśli chcesz wyko­rzy­stać cały limit na 2020 rok). Możesz też zrobić jedną dużą wpłatę i wyko­rzy­stać w ten spo­sób cały roczny limit lub jego część. Tak naprawdę nie ma zna­cze­nia, jaką formę wpłat wybie­rzesz.

Kiedy zapłacę poda­tek Belki?

Jeśli zamkniesz IKZE przed wej­ściem w wiek eme­ry­talny, zapła­cisz poda­tek docho­dowy (ponie­waż odli­czasz go co roku przy roz­li­cze­niu z fisku­sem). Speł­nia­jąc zaś warunki do wypłaty z IKZE - zapła­cisz jedy­nie ryczał­towy poda­tek docho­dowy 10% od środ­ków, które zgro­ma­dzi­łeś na IKZE i odse­tek.

Jak mogę sko­rzy­stać z pie­nię­dzy na IKZE?

Pamię­taj, że IKZE to pry­watna eme­ry­tura. To nie jest ZUS ani OFE. Sam zatem decy­du­jesz o swo­ich eme­ry­tal­nych oszczęd­no­ściach. Będziesz mógł wypła­cić pie­nią­dze z IKZE na pod­sta­wie odpo­wied­niego wnio­sku. Wypłaty te mogą odby­wać się w ratach lub jako wypłata jed­no­ra­zowa.

Jak otwo­rzyć IKZE?

Jesz­cze nic stra­co­nego - IKZE możesz zało­żyć w kilka minut i nawet wcale nie musisz odcho­dzić od kom­pu­tera. Wystar­czy mieć w zasięgu ręki tele­fon, dowód oso­bi­sty, nr swo­jego konta w banku oraz dostęp do maila. W ciągu kilku chwil możesz zostać szczę­śli­wym posia­da­czem IKZE, dzięki roz­wią­za­niu jakim jest Wir­tu­alny Oddział. Możesz z niego sko­rzy­stać za pomocą chatu, video roz­mowy lub audio roz­mowy. Pamię­taj, że pierw­sza i każda kolejna wpłata na konto IKZE musi wyno­sić mini­mum 100 zł


Diana Litwin-Dolezińska, autorka bloga pieniadzjestkobieta.pl

Dane aktualne na 2020 rok