Apli­ka­cje, które pomogą Ci oszczę­dzać

      
    
Niezależnie o finansach / 2018-10-18 / autorzy: Diana Litwin-Dolezińska

Apli­ka­cje, które pomogą Ci oszczę­dzać

Jesz­cze ni­gdy wcze­śniej zarzą­dza­nie domo­wymi finan­sami nie było tak pro­ste. Dostęp do apli­ka­cji umoż­li­wia orga­ni­za­cję wielu pro­cesów. Jed­nak z dru­giej strony można lekko się pogu­bić w gąsz­czu tych roz­wią­zań. Sprawdź apli­ka­cje, które pomogą Ci oszczę­dzać i real­nie wpłyną na Twój port­fel.

Apli­ka­cje ban­kowe typu mSa­ver i Mul­ti­Sa­ver, czyli bez­bo­le­sne oszczę­dza­nie

Przy­wy­kli­śmy już do tego, że przez apli­ka­cje ban­kowe możemy wyko­ny­wać więk­szość czyn­no­ści, dzięki czemu nie musimy odwie­dzać oddzia­łów. Dzięki takim apli­ka­cjom możemy zarzą­dzać swo­imi oszczęd­no­ściami na kon­tach oszczęd­no­ściowych czy loka­tach. Mamy też uła­twiony kon­takt z ban­kiem poprzez „wir­tu­alny oddział”. Jed­nak takie apli­ka­cje mają jesz­cze jeden spory plus. Pozwa­lają bez­bo­le­śnie pro­wa­dzić pro­ces oszczę­dza­nia pie­nię­dzy i kon­tro­lo­wa­nia kosz­tów za pomocą apli­ka­cji do codzien­nych wydat­ków.

Nawet osoby, któ­rym ciężko się zor­ga­ni­zo­wać do odkła­da­nia pie­nię­dzy, za pomocą apli­ka­cji, potra­fią odkła­dać co mie­siąc cał­kiem nie­złe sumy. Dla­czego? Auto­ma­tyczne inte­li­gentne oszczę­dza­nie przy kon­cie odkłada pie­nią­dze pod­czas zaku­pów czy prze­le­wów. Tak jakby „reszta z zaku­pów” tra­fia na konto oszczęd­no­ściowe. Wszystko dzieje się bez­bo­le­śnie i w spo­sób nie­zau­wa­żalny dla klienta. Dzięki temu można oszczę­dzać w spo­sób bar­dziej nie­świa­domy, ale sku­teczny. A wia­domo – każdy spo­sób jest dobry, jeśli tylko działa.

Apli­ka­cje do zaku­pów on-line. Kupu­jesz i oszczę­dzasz

Dar­mowe apli­ka­cje ulu­bio­nych skle­pów czy plat­formy sprze­da­żowe pozwa­lają szybko zapo­znać się z nowo­ściami danej marki, poznać na ich temat opi­nię, porów­nać oferty cenowe z kon­ku­ren­cją. Dzięki temu Ty jako klient masz szansę wybrać naj­lep­szy dla sie­bie pro­dukt. Dodat­kowo możesz oszczę­dzać, zysku­jąc spe­cjalne rabaty dedy­ko­wane klien­tom apli­ka­cji mobil­nych.

Apli­ka­cje, które pomogą Ci oszczę­dzać, spra­wiają, że rynek e-han­dlu rośnie każ­dego roku o kil­ka­na­ście pro­cent. Na rynku nie bra­kuje też apli­ka­cji do zaku­pów gru­po­wych, które pozwa­lają uzy­skać ogromne zniżki przy zaku­pie usług czy pro­duk­tów.

Cie­ka­wym roz­wią­za­niem są też plat­formy zaku­powe czy spe­cjalne ser­wisy, które łączą wiele skle­pów online w jed­nym miej­scu. Pozwa­lają wybie­rać klien­tom spo­śród róż­nych ofert i usta­lać indy­wi­du­alne plany zaku­powe. Dodat­kowo nie­które plat­formy poma­gają oszczę­dzać pie­nią­dze za doko­nane zakupy np. na domowe rachunki.

Apli­ka­cje do rezer­wa­cji podróży. Marze­nia nie muszą dużo kosz­to­wać

Jakie pierw­sze kroki wyko­nuje spora rze­sza chęt­nych upra­gnio­nego urlopu? Więk­szość swoje stopy kie­ruje do biura podróży, w któ­rym miła pani w apaszce wrę­cza im kata­log. On pomaga pod­jąć decy­zję wyda­nia kilku tysięcy zło­tych. Ci spryt­niejsi się­gają po apli­ka­cje, które poma­gają oszczę­dzać. Bo wie­dzą, że warto to robić tam, gdzie nie trzeba prze­pła­cać.

Za pomocą bez­płat­nych apli­ka­cji touro­pe­ra­to­rów, linii lot­ni­czych, hoteli, a nawet kan­to­rów inter­ne­to­wych, zro­bisz selek­cję naj­lep­szych ofert także pod wzglę­dem ich atrak­cyj­no­ści oraz ceny. Orga­ni­zo­wa­nie w taki spo­sób wyjaz­dów i urlo­pów może dawać nawet 30–40 pro­cen­towe oszczęd­no­ści. Apli­ka­cje dla podróż­nych to także oszczęd­no­ści dzięki:

  • spo­so­bom rezer­wa­cji
  • bez­go­tów­ko­wym płat­no­ściom
  • uła­twio­nemu kon­tak­towi z obiek­tem
  • bez­pie­czeń­stwu trans­ak­cji i ofe­ro­wa­nym ubez­pie­cze­niom

Apli­ka­cje do zarza­dza­nia budże­tem domo­wym i zaku­pami. Czyli trzy­masz rękę na pul­sie

Masz pro­blemy z oszczę­dza­niem pie­nię­dzy i nie wiesz, gdzie znika Twoja comie­sięczna wypłata? To czas, aby wpro­wa­dzić wię­cej kon­troli w wydat­kach. Pomyśl o insta­la­cji jed­nej z dar­mo­wych apli­ka­cji do zarzą­dza­nia budże­tem domo­wym. Apli­ka­cje te uła­twiają orga­ni­za­cję finan­sów oso­bi­stych. Spra­wiają, że prze­cieki w gąsz­czu wydat­ków są lepiej zauwa­żalne. Współ­cze­sna tech­no­lo­gia umoż­li­wia użyt­kow­ni­kom zaopa­trze­nie się w apli­ka­cję do zarzą­dza­nia budże­tem domo­wym, elek­tro­niczną listę zaku­pów, pro­gram archi­wi­zu­jący fak­tury i para­gony oraz naj­now­szą tech­no­lo­gie NFC pozwa­la­jącą użyć komórki jako karty płat­ni­czej. Dzięki takiemu arse­na­łowi żadna walka z domo­wym budże­tem nie może być prze­grana!

Apli­ka­cje medyczne i spor­towe

Tutaj pole­cam rodzaj apli­ka­cji, który pomaga oszczę­dzać i jest zwią­zany ze zdro­wiem. Jak to mówią – lepiej zapo­bie­gać, niż leczyć. Lecze­nie sporo kosz­tuje, a dba­jąc o zdro­wie jeste­śmy w sta­nie oszczę­dzać na mniej­szej ilo­ści leków czy rzad­szych wizy­tach lekar­skich. Dzięki tym apli­ka­cjom możesz wyko­nać skom­pli­ko­wane plany tre­nin­gowe czy żywie­niowe. Będziesz mógł lepiej kon­tro­lo­wać jakość swo­jego snu, ilość codzien­nego ruchu, czy nawet regu­lar­ność spo­ży­wa­nia pły­nów. Apli­ka­cje wyko­rzy­stu­jąc poszcze­gólne pod­ze­społy smart­phona, mogą dawać ogrom moż­li­wo­ści, a co za tym idzie oszczęd­ność czasu i pie­nię­dzy.

Apli­ka­cje dla tych, któ­rzy chcą wię­cej. Zostań finan­so­wym mistrzem.

Apli­ka­cje, które pomogą Ci oszczę­dzać pie­nią­dze, to także te, dzięki któ­rym można łatwiej inwe­sto­wać swoje nadwyżki finan­sowe. Aby sku­tecz­niej pomna­żać kapi­tał, wyko­rzy­staj apli­ka­cję do inwe­sto­wa­nia w fun­du­sze inwe­sty­cyjne. Dzięki temu będziesz miał zawsze w zasięgu ręki dostęp do swo­jego inwe­sty­cyj­nego port­fela. To na pewno dużo efek­tyw­niej­szy spo­sób zarzą­dza­nia budże­tem niż trzy­ma­nie wszyst­kich oszczęd­no­ści tylko na nisko opro­cen­to­wa­nej loka­cie czy kon­cie. Zdal­nie możesz zarzą­dzać swo­imi akty­wami finan­so­wymi dzięki np.: apli­ka­cji Generali Inve­st­ments

Apli­ka­cje to wygodny spo­sób na wyko­rzy­sta­nie każ­dej wol­nej chwili. Czy jedziesz wła­śnie pocią­giem, auto­bu­sem, cze­kasz w kolejce do leka­rza lub wybra­łeś się na spa­cer, w pro­sty spo­sób możesz mieć dostęp do roz­wią­zań uła­twia­ją­cych zarzą­dza­nie swo­imi finan­sami.

Apli­ka­cje, które pomogą Ci oszczę­dzać, bez więk­szych pro­ble­mów pobie­rzesz bez­płat­nie na swój tele­fon czy tablet bez­po­śred­nio ze sklepu App Store albo Google Play.


Diana Litwin-Dolezińska, autorka bloga pieniadzjestkobieta.pl