Banki w centrum uwagi

      
    
Termometr inwestycyjny
Aktualności / 2023-03-14 / autorzy: Marek Straszak
  • Problemy płynnościowe Silicon Valley Bank psują sentyment rynkowy
  • Oczekiwania co do ruchów banków centralnych zmienne jak nigdy
  • Potwierdza się nasza teza inwestycyjna, że ten rok może upłynąć pod znakiem zmienności na rynkach finansowych

W lutym nastroje rynkowe uległy pogorszeniu, ponieważ zmieniły się oczekiwania co do stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych. W styczniu prognozowano dwie podwyżki, a jeszcze w ubiegłym tygodniu mówiło się o trzech. Spodziewany zwrot w polityce Rezerwy Federalnej (FED) przesunął się według tamtych analiz i nie był oczekiwany w tym roku, co zahamowało rynkowy optymizm. Sytuacja znacząco zmieniła się po wyjściu na jaw problemów płynnościowych kilku regionalnych banków w Stanach Zjednoczonych: Silicon Valley Bank, Signature Bank i First Republic, o czym szerzej piszemy w komentarzu opublikowanym na naszej stronie.

Zaistniała sytuacja sprawiła, że znacząco zmieniły się oczekiwania dotyczące podwyżek stóp procentowych. Obecnie rynek wycenia tylko jedną na najbliższym posiedzeniu FOMC. Wyceniany jest także szybki zwrot w działaniach FEDu już w 3Q tego roku. Teraz inwestorzy zastanawiają się co dalej z polityką FED w kontekście inflacji, gdyż zbyt szybkie luzowanie może doprowadzić do jej wzrostu i efektu tzw. „drugiej fali”. Byłoby to na pewno niekorzystne dla rynków finansowych, dlatego warto obserwować następne odczyty inflacyjne oraz dane z gospodarki. Rynki finansowe zareagowały na tę sytuację w dwojaki sposób. Dynamicznie spadały akcje, rosły natomiast obligacje oraz złoto. Oznacza to, że mamy do czynienia z klasyczną ucieczką do „bezpiecznych przystani”. Ciekawie za to zachował się kurs USD, który w tym czasie tracił. Jest to reakcja odwrotna do oczekiwanej.     

Obecna sytuacja może wpłynąć negatywnie na sentyment inwestorów w stosunku do rynku kapitałowego przez pewien okres. Jednak na tym etapie wydaje się, że zdecydowana skoordynowana reakcja decydentów polityki fiskalnej oraz monetarnej powinna skutecznie ograniczyć skalę problemów. Ten rok naszym zdaniem może upłynąć pod znakiem zmienności, a trudniejsze momenty mogą być wykorzystywane do akumulacji bardziej ryzykownych klas aktywów.

 


Niniejszy materiał jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji usług świadczonych przez Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”). Towarzystwo działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\95. Informacje zamieszczone w niniejszym materiale nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej.
Niniejszy materiał stanowi komentarz do bieżącej sytuacji rynkowej. Informacje zamieszczone w niniejszym materiale nie stanowią: usługi doradztwa inwestycyjnego, udzielania rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych, jak również nie stanowią informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną lub rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku. Niniejszy materiał nie jest dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa.
Niniejszy materiał został przygotowany z dołożeniem należytej staranności i z wykorzystaniem najlepszej wiedzy, Informacje przedstawione i opisane w niniejszym materiale opierają się na ocenie autora w momencie jego tworzenia i w stosunku do bieżącego stanu gospodarczego, geopolitycznego, prawnego i podatkowego oraz mogą ulec zmianie bez uprzedniego poinformowania. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za negatywne skutki wynikające bezpośrednio lub pośrednio z użytku treści zawartych w niniejszym materiale.
Decyzje inwestycyjne dotyczące inwestowania w fundusze inwestycyjne powinny być podejmowane wyłącznie po zapoznaniu się z Prospektami informacyjnymi funduszy, zawierającymi szczegółowe informacje w zakresie: czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy, tabelę opłat manipulacyjnych oraz informacje podatkowe. Prospekty informacyjne, Dokumenty zawierające kluczowe informacje, Informacje dla Klienta AFI, tabele opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na stronie www.generali-investments.pl.