Dobra aura dla polskich obligacji

      
    
Termometr inwestycyjny
Aktualności / 2023-07-28 / autorzy: Krzysztof Izdebski
  • Wysokie stopy zwrotu w pierwszym półroczu i dobre perspektywy na kolejne miesiące
  • Inflacja w odwrocie
  • Stabilny rynek obligacji korporacyjnych
 

Przez ostatnie miesiące obserwowaliśmy bardzo mocny spadek rentowności polskich obligacji skarbowych. Startując z poziomu 8% - 9% w październiku zeszłego roku, przez 7% - 6,7% na przełomie roku weszliśmy w końcu w okres oscylowania wokół  6%. W lipcu nastąpił bardzo mocny spadek rentowności do poziomu w granicach 5% - 5,40%. Co jest charakterystyczne, cała krzywa rentowności obligacji jest obecnie dosyć płaska. W tej chwili rentowności obligacji 2, 5 i 10-letnich są bardzo blisko siebie, z różnicami rzędu 10-15 punktów bazowych. Ta zmiana rentowności była znaczącym składnikiem wyników generowanych przez fundusze obligacyjne w ostatnich miesiącach. Stopy zwrotu rzędu 10% zostały bardzo pozytywnie przyjęte przez inwestorów. Oczywiście rodzi to pytania o perspektywy dalszych wzrostów w kolejnych miesiącach.

Spójrzmy na rynek polskich obligacji skarbowych z perspektywy regionu. Widać bardzo mocną korelację w sytuacji Polski, Czech, Rumunii i Węgier. Węgry nieco odstają ze względu na wysoką zmienność, która jest pochodną mało spójnej polityki monetarnej i fiskalnej. Ta silna korelacja wynika z podobnej sytuacji inflacyjnej: po okresie wysokiej inflacji, a nawet paniki inflacyjnej w końcu ubiegłego roku, inflacja mocno spada. Wydaje się, że najgorsze mamy już za sobą i banki centralne coraz głośniej zapowiadają planowane obniżki stóp procentowych.

Ciekawym czynnikiem wpływającym na rentowności polskich obligacji skarbowych jest również struktura posiadaczy polskiego długu i jej zmiany w ostatnim czasie. Tradycyjnie największy udział ma sektor bankowy. Udział inwestorów zagranicznych pozostaje od roku stabilny, więc ten spadek rentowności dokonał się po prostu fundamentalnie, co jest bardzo zdrowym objawem. W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy polski dług zwiększył się w granicach 48 mld zł, głownie za sprawą inwestorów indywidualnych i popytu ze strony sektora funduszy inwestycyjnych.

Prezes Narodowego Banku Polskiego na ostatnim posiedzeniu ogłosił koniec cyklu podwyżek i zapowiedział pierwszą obniżkę we wrześniu. W jakiej skali? Trudno to powiedzieć. Rynek kontraktów terminowych na WIBOR − FRA 6x12 pokazuje oczekiwany spadek do poziomu 5,40%. W tej chwili jest on na poziomie 6,75%, czyli zakładany jest spadek o 130-140 punktów bazowych w ciągu sześciu miesięcy.

Trudno jest powiedzieć, czy taka właśnie będzie skala zmian, ale co do kierunku mamy na rynku konsensus. Oznacza to, że warto być posiadaczem polskich obligacji, zarówno stałoprocentowych, jak i zmiennoprocentowych. W trakcie pandemii inwestorzy zwiększyli swój popyt na tę klasę aktywów. W momencie kiedy wybuchła wojna w Ukrainie nastąpiła bardzo mocna przecena, która trwała przez długi czas. Ministerstwo Finansów sprzedawało obligacje zmiennoprocentowe z dużym dyskontem. Marża dyskontowa, czyli premia powyżej WIBOR na bieżącym benchmarku (listopad 2028) jest rzędu 90-80 punktów bazowych, czyli dostajemy WIBOR plus 0,8%-0,9%. Nawet zakładając spadki inflacji i stopy referencyjnej obligacje zmiennoprocentowe są nadal atrakcyjne w porównaniu z bieżącą rentownością obligacji stałoprocentowych.

Patrząc na obecny rynek z perspektywy modelowego cyklu rotacji aktywów mamy klasyczną sytuację. Obligacje najlepiej performowały od pierwszego kwartału 2023. W otoczeniu deflacji i oczekiwanych obniżek stóp procentowych polskie obligacje powinny dobrze performować również w następnych miesiącach i kwartałach. Dłuższa perspektywa zależy od występowania i nasilenia kilku czynników.

Mamy więc listę argumentów sprzyjających dalszym inwestycjom w polskie obligacje skarbowe i listę potencjalnych „przeciw”.

„Za” przemawia otoczenie dezinflacyjne, planowane obniżki stóp w Polsce i regionie, możliwe zmniejszenie podaży ze strony Ministerstwa Finansów oraz nadchodzące wybory. Tu krótkie wyjaśnienie co do ostatniego czynnika: inwestorzy wydają się już być nieco znużeni trwającą walką polityczną. Dominuje nastawienie „niech już będzie po wyborach” i wśród części, szczególnie inwestorów zagranicznych, oczekiwanie na wynik wyborczy przed decyzją o zwiększeniu zaangażowania w polski dług.

Co do obniżek stóp procentowych, rozbieżne opinie dotyczą tempa tych obniżek. Część rynku oczekuje łagodnego zejścia po 25 punktów bazowych. Przemawia za tym ryzyko utrwalenia inflacji na poziomie 7%-8%, gdyby jednak inflacja nie spadała. Ale należy pamiętać, że zostało niewiele posiedzeń RPP tzw. decyzyjnych, więc obniżki mogą być kumulowane.

Czynnikami negatywnymi dla polskich obligacji skarbowych mogą być: kontynuacja podwyżek stóp w krajach rozwiniętych, wydłużony proces powrotu do celu inflacyjnego, redukcja bilansów banków centralnych w krajach rozwiniętych oraz potencjalny spadek atrakcyjności tych obligacji po kilkumiesięcznym okresie spadku rentowności.

Na rynku obligacji korporacyjnych sytuacja nie zmieniła się znacząco. Należy zauważyć, że kredyt 2% bardzo mocno wspomógł sektor deweloperski. Pozytywnie na wycenę obligacji korporacyjnych wpłynął również spadek rentowności obligacji skarbowych, co przekierowało popyt części inwestorów właśnie w kierunku obligacji emitowanych przez spółki.

 


Niniejszy materiał jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji usług świadczonych przez Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”). Towarzystwo działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\95. Informacje zamieszczone w niniejszym materiale nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej.
Niniejszy materiał stanowi komentarz do bieżącej sytuacji rynkowej. Informacje zamieszczone w niniejszym materiale nie stanowią: usługi doradztwa inwestycyjnego, udzielania rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych, jak również nie stanowią informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną lub rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku. Niniejszy materiał nie jest dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa.
Niniejszy materiał został przygotowany z dołożeniem należytej staranności i z wykorzystaniem najlepszej wiedzy, Informacje przedstawione i opisane w niniejszym materiale opierają się na ocenie autora w momencie jego tworzenia i w stosunku do bieżącego stanu gospodarczego, geopolitycznego, prawnego i podatkowego oraz mogą ulec zmianie bez uprzedniego poinformowania. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za negatywne skutki wynikające bezpośrednio lub pośrednio z użytku treści zawartych w niniejszym materiale.
Decyzje inwestycyjne dotyczące inwestowania w fundusze inwestycyjne powinny być podejmowane wyłącznie po zapoznaniu się z Prospektami informacyjnymi funduszy, zawierającymi szczegółowe informacje w zakresie: czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy, tabelę opłat manipulacyjnych oraz informacje podatkowe. Prospekty informacyjne, Dokumenty zawierające kluczowe informacje, Informacje dla Klienta AFI, tabele opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na stronie www.generali-investments.pl.