Dobre pespektywy dla polskiej giełdy

      
    
Termometr inwestycyjny
Aktualności / 2024-02-15 / autorzy: Maciej Kik

Utrzymanie stóp procentowych na niezmienionym poziomie było spodziewane. Zaskakujący mógł być natomiast komentarz prezesa Narodowego Banku Polskiego, Adama Glapińskiego. Jego obecne stanowisko jest bardzo jastrzębie. Nie widzi podstaw do obniżek stóp procentowych w tym roku. Ten komentarz po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej miał pozytywny wpływ na największy sektor polskiej giełdy, tj. banki. Wyższe stopy procentowe to ich wyższe wyniki, co jest wspierające dla wycen. To nie była jedyna pozytywna informacja dla sektora bankowego w ostatnim czasie. Drugą kwestią ważną dla banków są dywidendy. Komisja Nadzoru Finansowego nie zgłosiła zastrzeżeń do możliwości wypłaty dywidend z zysków za 2023 rok, ale również w przypadku banku Pekao SA na wypłatę z zysku zatrzymanego z 2019 roku, co jest bardzo dobrym sygnałem dla rynku. Biorąc pod uwagę znaczenie sektora bankowego dla polskiej giełdy oraz wciąż atrakcyjne wyceny, wyniki w przyszłych miesiącach mogą być solidne. Dobra sytuacja sektora bankowego przekłada się na pozytywne nastawienie do polskiej giełdy ogółem. Pojawia się coraz więcej rekomendacji „kupuj” zagranicznych podmiotów inwestycyjnych co do pozycjonowania w polskie akcje. W związku z tym obserwujemy napływ i zwiększone zainteresowanie kapitału zagranicznego.

Nastroje nieco schładzają najnowsze dane makroekonomiczne. Odczyt PKB Polski za czwarty kwartał 2023 r. był zdecydowanie poniżej oczekiwań. Głównym, negatywnym zaskoczeniem okazała się konsumpcja. Konsument w ostatnim kwartale minionego roku wykazywał dużą słabość. Jest to zrzucane na karb próby odbudowy oszczędności. Zmniejszyła się także liczba konsumentów. Jako powód tego zjawiska podawana jest mniejsza liczba Ukraińców przebywających w Polsce. Mimo to uważamy, że konsument będzie istotnym filarem krajowej gospodarki. Rośnie dochód rozporządzany m. in. w związku z wyższą płacą minimalną oraz planowanymi podwyżkami dla nauczycieli tzw. budżetówki. Nie bez znaczenia jest również planowane duże wsparcie fiskalne. Spodziewamy, że jeżeli obietnice rządu zostaną spełnione, to może to być około 120 mld złotych, co stanowi blisko 3% PKB. Negatywne dane napłynęły także w przypadku przemysłu. Winowajcą jest głównie słaby popyt krajowy i zagraniczny. Nasi kluczowi partnerzy handlowi, czyli kraje Unii Europejskiej, radzą sobie słabo. Pozytywną kontrybucję dla PKB kontynuują natomiast inwestycje. Ten komponent będzie pozytywnie wpływał na odczyty również w tym roku, kiedy wsparciem może okazać się uruchomienie środków z KPO.

Wracając do rynku kapitałowego, to początek roku mieliśmy trudny, spadkowy. Byliśmy jednym ze słabszych rynków, zwłaszcza w porównaniu ze Stanami Zjednoczonymi, gdzie hossa jest w pełni. Wśród przyczyn takiego zachowania polskiej giełdy można wymienić realizację zysków przez inwestorów po bardzo dobrej końcówce z zeszłego roku. Na sytuacji zaważyła także duża dynamika wydarzeń politycznych. To wszystko nie zmienia jednak obrazu Polski jako coraz bardziej atrakcyjnego miejsca, jeśli chodzi o inwestycje. Kiedy słabsze wyniki Polski względem rynków zagranicznych zaczęły się robić dość wyraźne, nawet kilkunastoprocentowe, pojawił się silny popyt i bardzo szybka, pozytywna reakcja rynków.

Wśród światowych rynków wyróżniają się Stany Zjednoczone, gdzie powielany jest scenariusz z zeszłego roku, czyli z największymi wzrostami na największych spółkach. Mniejsze podmioty pozostają wyraźnie słabsze. Takie rozbieżności są dość nietypowe. Po drugiej stronie mamy Chiny, gdzie sytuacja makroekonomiczna pozostaje bardzo słaba i występują duże problemy z deflacją. Konsument chiński znajduje się w dużej zapaści. Wstrzymuje się z konsumpcją i jest dość nieufny co do poczynań rządu. Nierozwiązany pozostaje również problem rynku nieruchomości. Chiny nadal nie zaproponowały programu stymulującego, który jest powszechnie oczekiwany. Na całym świecie trwają problemy z łańcuchem dostaw w związku z zaognieniem sytuacji na Bliskim Wschodzie, na szlaku handlowym przez Kanał Sueski i przez Morze Czerwone. Czas dostaw jest wydłużony, bo część statków musi płynąć dłuższą trasą dookoła Afryki. To ma wpływ na koszty frachtu, a także na notowania ropy naftowej. Obie wartości rosną.

Sytuacja na rynkach finansowych pozwala nam na podtrzymanie naszych prognoz inwestycyjnych. Materializuje się wiele zakładanych przez nas scenariuszy. Utrzymujemy pozytywne nastawienie do rynku akcji polskich. Uważamy, że Polska będzie jednym z mocniejszych rynków regionu.

 

 


Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\95.
Niniejszy materiał stanowi komentarz do bieżącej sytuacji rynkowej. Informacje zamieszczone w niniejszym materiale nie stanowią: usługi doradztwa inwestycyjnego, udzielania rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych, jak również nie stanowią informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną lub rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku. Niniejszy materiał nie jest dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa.
Niniejszy materiał został przygotowany z dołożeniem należytej staranności i z wykorzystaniem najlepszej wiedzy, Informacje przedstawione i opisane w niniejszym materiale opierają się na ocenie autora w momencie jego tworzenia i w stosunku do bieżącego stanu gospodarczego, geopolitycznego, prawnego i podatkowego oraz mogą ulec zmianie bez uprzedniego poinformowania. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za negatywne skutki wynikające bezpośrednio lub pośrednio z użytku treści zawartych w niniejszym materiale.
Decyzje inwestycyjne dotyczące inwestowania w fundusze inwestycyjne powinny być podejmowane wyłącznie po zapoznaniu się z: Prospektami informacyjnymi funduszy (zawierającymi szczegółowe informacje w zakresie: czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy, tabelę opłat manipulacyjnych, informacje podatkowe), Dokumentami zawierającymi kluczowe informacje oraz Informacjami dla Klienta AFI. Prospekty informacyjne, Dokumenty zawierające kluczowe informacje, Informacje dla Klienta AFI, tabele opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na stronie www.generali-investments.pl.