Dobry czas na polskiej giełdzie

      
    
Dobry czas na polskiej giełdzie
Aktualności / 2023-06-27 / autorzy: Maciej Kik
  • Wyrok TSUE w sprawie kredytów frankowych korzystny dla kredytobiorców
  • Poprawa sentymentu dla spółek technologicznych
  • Hossa na GPW

Niewątpliwie najciekawszym wydarzeniem ostatniego tygodnia, które miało znaczenie dla rynku finansowego w Polsce, był wyrok TSUE w sprawie kredytów frankowych. Zgodnie z oczekiwaniami całkowicie podtrzymana została wcześniejsza opinia rzecznika TSUE. Banki nie mogą pozywać klientów o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału w przypadku, gdy umowa kredytowa została unieważniona. Klient może natomiast pozwać bank o odszkodowanie. Taki wyrok jest negatywny dla sektora bankowego, ponieważ może spowodować  wzrost liczby pozwów. Według analityków wyrok spowoduje konieczność zawiązania przez banki kolejnych rezerw rzędu kilkuset milionów per bank w skali roku.

Rynek jednak spodziewał się takiego wyroku i był on uwzględniony w wycenach banków, co potwierdza zachowanie giełdy w dniu jego ogłoszenia i później. Na początku banki zaczęły spadać, natomiast szybko odrobiły straty. Zamknięcie kwestii kredytów frankowych przez TSUE pozwala w kontekście decyzji inwestycyjnych patrzeć w przód. Wyrok nie zachwiał w żaden sposób polskim rynkiem. W ostatnich tygodniach niezmiennie obserwujemy wzmagający się napływ kapitału zagranicznego na krajową giełdę.

Większa dynamika wydarzeń charakteryzowała także inne sektory. Dla przykładu sektor gamingowy w ostatnim czasie zmagał się z różnego rodzaju trudnościami. Sentyment zaczął się poprawiać wraz z hossą na spółkach technologicznych. Pozytywny wpływ na spółki gamingowe ma też to, że pik inflacyjny jest już za nami, a cykle podwyżek stóp procentowych mają się ku końcowi na poszczególnych rynkach. Jest to otoczenie sprzyjające dla spółek technologicznych. Nie bez znaczenia pozostaje także temat sztucznej inteligencji, który z każdym dniem zyskuje na popularności. Z drugiej strony kilka polskich spółek zaprezentowało postępy w pracach nad pipeline’m wydawniczym, co zostało odebrane jednoznacznie pozytywnie.   

Również w innych sektorach wiele podmiotów jest wycenianych atrakcyjnie, więc istnieją szanse na uzyskiwanie pozytywnych stóp zwrotu. Na polskiej giełdzie trwa hossa. Widać wyraźnie napływ kapitału zagranicznego. Złotówka jest jedną z najmocniejszych walut na świecie w ostatnich miesiącach. Na wielu wskaźnikach polska giełda wciąż znajduje się zdecydowanie poniżej średnich historycznych. Cały czas utrzymujemy więc pozytywne nastawienie do akcji.

 


Niniejszy materiał jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji usług świadczonych przez Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”). Towarzystwo działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\95. Informacje zamieszczone w niniejszym materiale nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej.
Niniejszy materiał stanowi komentarz do bieżącej sytuacji rynkowej. Informacje zamieszczone w niniejszym materiale nie stanowią: usługi doradztwa inwestycyjnego, udzielania rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych, jak również nie stanowią informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną lub rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku. Niniejszy materiał nie jest dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa.
Niniejszy materiał został przygotowany z dołożeniem należytej staranności i z wykorzystaniem najlepszej wiedzy, Informacje przedstawione i opisane w niniejszym materiale opierają się na ocenie autora w momencie jego tworzenia i w stosunku do bieżącego stanu gospodarczego, geopolitycznego, prawnego i podatkowego oraz mogą ulec zmianie bez uprzedniego poinformowania. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za negatywne skutki wynikające bezpośrednio lub pośrednio z użytku treści zawartych w niniejszym materiale.
Decyzje inwestycyjne dotyczące inwestowania w fundusze inwestycyjne powinny być podejmowane wyłącznie po zapoznaniu się z Prospektami informacyjnymi funduszy, zawierającymi szczegółowe informacje w zakresie: czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy, tabelę opłat manipulacyjnych oraz informacje podatkowe. Prospekty informacyjne, Dokumenty zawierające kluczowe informacje, Informacje dla Klienta AFI, tabele opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na stronie www.generali-investments.pl.