Dzięki tym 7 spo­so­bom pro­wa­dze­nie firmy może być łatwiej­sze

      
    
Niezależnie o finansach / 2018-08-13 / autorzy: Diana Litwin-Dolezińska

Dzięki tym 7 spo­so­bom pro­wa­dze­nie firmy może być łatwiej­sze

Dzi­siaj będzie tro­chę o spo­so­bach, dzięki któ­rym pro­wa­dze­nie firmy może być łatwiej­sze. Zobacz, jakie metody opty­ma­li­za­cji pro­ce­sów bizne­so­wych i triki uła­twiają dzia­ła­nie na wła­sną rękę.

Dopiero zakła­dasz firmę? A może Twoja firma już działa na rynku? Nie­za­leż­nie od tego, wdro­że­nie w życie tych kilku spo­so­bów, może pozwo­lić Ci zop­ty­ma­li­zo­wać pracę i uła­twić pro­wa­dze­nie firmy.

Dofi­nan­so­wa­nie na otwar­cie dzia­łal­no­ści

Start. Ruszyła maszyna. Jak każda inna, Twoja też może potrze­bo­wać dodat­kowej mocy na początku, aby się roz­pę­dzić. Odpo­wied­nie doka­pi­ta­li­zo­wa­nie jest niczym wyso­ko­ok­ta­nowe paliwo. Takim pali­wem mogą być dla mło­dej firmy wszel­kiego rodzaju wspar­cia z pro­gramów unij­nych, ofe­ro­wane przez urzędy pracy i współ­fi­nan­so­wane przez fun­du­sze euro­pej­skie.

Na stro­nie Fun­du­sze Euro­pej­skie znaj­dziesz aktu­alne kon­kursy. Ich zakres jest bar­dzo sze­roki. Warto prze­czy­tać, dopy­tać czy umó­wić się na kon­sul­ta­cję w punk­cie infor­ma­cyj­nym.

Ubez­pie­cze­nia dla firm

Niek­tóre pro­fe­sje i branże są zobli­go­wane przez prawo do posia­da­nia czyn­nej polisy odpo­wie­dzial­no­ści cywil­nej przed­się­biorcy. Doty­czą one m.in. Nota­riu­szy, Archi­tek­tów, Adwo­ka­tów, Rze­czo­znaw­ców Mająt­ko­wych czy Księ­go­wych, które pro­wa­dzą usłu­gowe biura rachun­kowe.

Inni mogą ubez­pie­czyć się dobro­wol­nie i cza­sami to robią. OC firmy z tytułu posia­da­nego mie­nia, świad­czo­nych usług czy sprze­da­wa­nych wyro­bów, zapew­nia przed­się­biorcy spo­kojny sen. Szkody, jakie mogą się poja­wić w sto­sunku do osób trze­cich, są w takim przy­padku egze­kwo­wane z sum gwa­ran­cyj­nych polis ubez­pie­cze­nia odpo­wie­dzial­no­ści cywil­nej.

Dobro­wolne ubez­pie­cze­nie OC przed­się­biorcy, choć nie jest obo­wiąz­kowe, może być przy­datne w Twoim przy­padku, jeżeli jesteś nara­żony na rosz­cze­nia ze strony klien­tów. Zakres takiej polisy zależy od wiel­ko­ści i przedmiotu dzia­łal­no­ści.

Dla drob­nych przed­się­bior­ców naj­waż­niej­sza powinna być realna i pełna ochrona ubez­pie­cze­niowa. Dla­tego naj­pierw ustal z Agen­tem fak­tyczne swoje potrzeby – jako osoby pry­wat­nej i jako osoby, pro­wa­dzą­cej dzia­łal­ność gospo­dar­czą. Innego zakresu ochrony będzie potrze­bo­wał przed­się­biorca pro­wa­dzący lokal usłu­gowy, innego drobny przed­się­biorca pra­cu­jący w domo­wym zaci­szu, a jesz­cze innego budow­la­niec.

Róż­no­rod­ność roz­sze­rzeń i moż­li­wość opty­ma­li­za­cji szcze­gó­łów umowy do warun­ków, w jakich funk­cjo­nuje firma, pozwoli Ci opty­mal­nie zabez­pie­czyć dzia­łal­ność w razie jakich­kol­wiek wypad­ków.

Dla­tego też bar­dzo ważne jest dokładne zapo­zna­nie się z warun­kami poszcze­gól­nych ubez­pie­czeń (OWU) i zakre­sem ich ochrony.

Pamię­taj o nie­oce­nio­nej pomocy praw­nej

Mini­ster­stwo Spra­wie­dli­wo­ści przy­go­to­wało dla osób, któ­rych dochód nie prze­kra­cza 2000 zł na członka rodziny, bez­płatny pro­gram pomocy praw­nej. Wstępna kon­sul­ta­cja praw­ni­cza cza­sami wystar­czy, aby roz­wiać wąt­pli­wo­ści pod­stawy praw­nej.

Jeżeli zaś dzia­łal­ność wymaga czę­stego audytu asy­stenta praw­nego, to na pewno zna­le­zie­nie zaufa­nej osoby (z odpo­wied­nim doświad­cze­niem i spe­cja­li­za­cją) sprawi, że pro­wa­dze­nie firmy będzie łatwiej­sze. Zapewne więk­szość drob­nych przed­się­bior­ców nie może sobie pozwo­lić na zatrud­nia­nie praw­ni­ków w fir­mie na stałe. Jed­nak nie jest to koniecz­nie. Tego typu ini­cja­tywy orga­ni­zują także różne sto­wa­rzy­sze­nia i agen­cje, które są odpo­wie­dzialne za roz­wój przed­się­bior­czo­ści.

Opty­ma­li­zuj podatki

Każda firma im wię­cej zara­bia, tym wię­cej musi odda­wać fisku­sowi. Jedną z metod opty­ma­li­za­cji pro­wa­dze­nia biznesu jest zmi­ni­ma­li­zo­wa­nie kwot pła­co­nych podat­ków. Dla­tego dobra obsługa księ­gowa jest nie­zbęd­nym mini­mum, jeśli cho­dzi o spo­soby, dzięki któ­rym pro­wa­dze­nie firmy może być łatwiej­sze.

Należy jed­nak pamię­tać, że rolą księ­gowej nie jest doradz­two zawi­łych roz­wią­zań podat­kowych. Jedy­nie dobry doradca podat­kowy może poszu­kać w fir­mie zaawan­so­wa­nych i legal­nych roz­wią­zań na opty­ma­li­za­cję podat­kową.

Zagad­nie­nia księ­gowe i prawne – to ta część biznesu, na któ­rej nie warto oszczę­dzać za wszelką cenę.

Opty­ma­li­zuj koszty

Korzy­staj ze swo­jego prawa do nego­cja­cji. Przyda się zarówno przy wynaj­mo­wa­niu biura czy pod­pi­sy­wa­niu umowy o usługi tele­ko­mu­ni­ka­cyjne. Prze­ana­li­zuj też oferty dostaw­ców prądu i innych mediów.

Dużym kosz­tem, zwłasz­cza gdy firma zaczyna się roz­ra­stać, może być wyna­jem powierzchni biu­ro­wej. Warto więc wziąć pod uwagę coraz szer­szą ofertę cowor­kin­gową. Jeśli sko­rzy­stasz z takiej opcji może się oka­zać, że powierzchni potrze­bu­jesz znacz­nie mniej, ponie­waż pomiesz­cze­nia socjalne czy prze­strzeń salki kon­fe­ren­cyj­nej będziesz współ­dzie­lić, podob­nie jak koszty ich utrzy­ma­nia, z innymi najem­cami.

Warto też usta­lić zasady doty­czące dru­ko­wa­nia doku­men­tów. To także, w skali mie­siąca czy roku, może gene­ro­wać spore koszty.

Prze­twa­rza­nie i prze­cho­wy­wa­nie danych w tra­dy­cyjny spo­sób to także sport koszt. Dla­tego warto roz­wa­żyć, czy nie bar­dziej opłaca się praca w tzw. chmu­rze. Dzięki temu nie musisz finan­so­wać zakupu kolej­nych ser­we­rów.

Koszt to rów­nież czas. Czas poświę­cony np. na komu­ni­ka­cję przy pro­wa­dze­niu pro­jek­tów. Warto więc sko­rzy­stać z narzę­dzi, które ją uła­twią. Ich lista jest spora i na pewno znaj­dziesz coś naj­bar­dziej odpo­wied­niego dla sie­bie i swo­ich współpra­cow­ni­ków.

Zaprzy­jaź­nij się z CRM

Rela­cje w bizne­sie to pod­stawa. Zwłasz­cza jeśli pro­wa­dzisz firmę dzia­ła­jącą w sek­to­rze B2C, warto zain­we­sto­wać w CRM (Custo­mer Rela­tion­ship Manag­ment).

System do zarzą­dza­nia rela­cjami z klien­tem pomaga zwięk­szyć pro­duk­tyw­ność firmy i skraca czas obsługi kon­tra­hen­tów. Daje lep­szą kon­trolę i pomaga pla­no­wać dzia­ła­nia.

Utrzy­ma­nie sta­łej rela­cji z odbior­cami pozwala fir­mie na dopiesz­cza­nie klien­tów. CRM ofe­ruje też wspar­cie wewnętrzne pomię­dzy dzia­łami firmy, opty­ma­li­zuje pro­cesy bizne­sowe i uła­twia sze­reg dzia­łań.

Jeżeli Twoja firma sta­wia pierw­sze kroki lub jesteś drob­nym przed­się­biorcą, możesz zde­cy­do­wać się na mini sys­tem CRM. Tego typu apli­ka­cje czy pro­gramy są dostępne w Inter­ne­cie. Są także coraz czę­ściej ofe­ro­wane w pakie­tach online z sys­te­mami księ­go­wymi dostęp­nych biur rachun­ko­wych.

Out­so­ur­cing dla każ­dego

Zarzą­dza­nie wydat­kami to kolejna część opty­ma­li­za­cji pro­ce­sów bizne­so­wych, jaka pomoże Ci wyge­ne­ro­wać dodat­kowe środki np. na roz­wój firmy. Jeżeli Twój biznes nie wymaga zatrud­nia­nia rze­szy pra­cow­ni­ków, budo­wa­nia wiel­kich maga­zy­nów itd., to korzy­staj z usług innych zewnętrz­nych firm. Pozwala to na ogra­ni­cze­nie kosz­tów.

Z powo­dze­niem możesz zatrud­nić zdalną – wir­tu­alną asy­stentkę, która zaj­mie się pro­wa­dze­niem Two­jego biura. Zamiast zatrud­niać gra­fika, pra­cow­nika do obsługi strony inter­ne­to­wej czy pro­gra­mi­stę, możesz nawią­zać współ­pracę z fre­elan­ce­rami, któ­rzy spe­cja­li­zują się w tego typu zle­ce­niach online. Są też firmy, które biorą na sie­bie całą obsługę wysy­łek ze skle­pów inter­ne­to­wych.

Na wszystko można zna­leźć lep­sze roz­wią­za­nie, jeżeli uwa­żasz, że two­rze­nie takich struk­tur na stałe w Two­jej fir­mie, nie jest konieczne.

Pro­wa­dze­nie biznesu jest spo­rym wyzwa­niem. Wymaga zaan­ga­żo­wa­nia, stra­te­gicz­nego podej­ścia, cią­głego roz­woju i nauki. Jed­nak ni­gdy wcze­śniej mali przed­się­biorcy nie mieli dostępu do aż tylu narzę­dzi i spo­so­bów co teraz, dzięki któ­rym pro­wa­dze­nie firmy może być łatwiej­sze. Jak myślisz, co jesz­cze można dodać do tej listy?


Diana Litwin-Dolezińska, autorka bloga pieniadzjestkobieta.pl