IKE i IKZE: gotowy portfel czy wariant indywidualny?

      
    
IKE i IKZE: gotowy portfel czy wariant indywidualny?
Ogłoszenia / 2023-05-17 / autorzy: Generali Investments

Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) i Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) to dwa sposoby oszczędzania na emeryturę, które cieszą się dużą popularnością w Polsce.

Istnieją dwie główne metody inwestowania w ramach IKE i IKZE: indywidualny wybór funduszy inwestycyjnych lub inwestowanie w ramach portfeli stworzonych przez TFI.

W Generali Investment TFI inwestorzy mają do wyboru cztery warianty inwestycji, z czego trzy pierwsze to gotowe rozwiązania:

  1. bezpieczny – papiery dłużne stanowią min. 90% składu portfela,
  2. umiarkowany – przewaga papierów dłużnych w portfelu,
  3. dynamiczny – dominująca rola akcji w portfelu,
  4. indywidualny – inwestor sam wybiera fundusze do portfela.

Wybór pomiędzy tymi metodami inwestowania zależy od indywidualnych preferencji i doświadczenia inwestycyjnego oszczędzającego. Z jednej strony samodzielne wybieranie funduszy inwestycyjnych daje większą kontrolę nad portfelem i pozwala na dopasowanie inwestycji do własnych potrzeb. Z drugiej strony korzystanie z gotowych portfeli może okazać się wygodniejsze i mniej czasochłonne.

Portfel stworzony przez TFI może być dobrym rozwiązaniem dla początkujących inwestorów, którzy nie mają dużego doświadczenia w inwestowaniu. Gotowe portfele złożone są z kilku różnych funduszy inwestycyjnych, co pozwala na zdywersyfikowanie inwestycji, czyli rozłożenie ryzyka inwestycyjnego na kilka różnych aktywów. Dzięki temu ryzyko jest lepiej zrównoważone, co może przynieść większą stabilność portfela.

Wybór indywidualnych funduszy inwestycyjnych może być korzystniejszy dla bardziej doświadczonych inwestorów lub dla tych, którzy chcą mieć większą kontrolę nad swoim portfelem. W przypadku indywidualnego wyboru funduszy inwestycyjnych, należy dokładnie przeanalizować ich ryzyko inwestycyjne, polityki inwestycyjne oraz historyczne wyniki. Warto także pamiętać o zróżnicowaniu inwestycji, czyli skonstruowaniu własnego portfela z funduszy skupiających się na różnych klasach aktywów, takich jak akcje, obligacje skarbowe, obligacje przedsiębiorstw oraz na różnych kierunkach geograficznych, np. Stanach Zjednoczonych, rozwiniętych krajach europejskich i rynkach wschodzących.

Wybór między gotowym portfelem a indywidualnym wyborem funduszy inwestycyjnych w ramach IKE i IKZE zależy od indywidualnych potrzeb i doświadczenia inwestycyjnego oszczędzającego. Oba warianty mają swoje zalety i stanowią wygodną formę oszczędzania na cele emerytalne.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi IKE i IKZE w Generali Investments TFI.

 


Niniejszy materiał jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji usług świadczonych przez Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”). Towarzystwo działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\95. Informacje zamieszczone w niniejszym materiale nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej.

Informacje zamieszczone w niniejszym materiale nie stanowią: usługi doradztwa inwestycyjnego, udzielania rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych, jak również nie stanowią informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną lub rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku. Niniejszy materiał nie jest dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa.

Niniejszy materiał został przygotowany z dołożeniem należytej staranności i z wykorzystaniem najlepszej wiedzy, informacje przedstawione i opisane w niniejszym materiale opierają się na ocenie autora w momencie jego tworzenia i w stosunku do bieżącego stanu gospodarczego, geopolitycznego, prawnego i podatkowego oraz mogą ulec zmianie bez uprzedniego poinformowania. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za negatywne skutki wynikające bezpośrednio lub pośrednio z użytku treści zawartych w niniejszym materiale.

Decyzje inwestycyjne dotyczące inwestowania w fundusze inwestycyjne powinny być podejmowane wyłącznie po zapoznaniu się z Prospektami informacyjnymi funduszy, zawierającymi szczegółowe informacje w zakresie: czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy, tabelę opłat manipulacyjnych oraz informacje podatkowe. Prospekty informacyjne, Dokumenty zawierające kluczowe informacje, Informacje dla Klienta AFI, tabele opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na stronie www.generali-investments.pl.