Inflacja kluczowa dla rynku długu

      
    
Inflacja kluczowa dla rynku długu
Aktualności / 2022-10-26 / autorzy: Kosma Wolffgram

W minionym tygodniu obserwowaliśmy pogorszenie nastrojów na polskim rynku długu. Rentowność polskich obligacji skarbowych przekroczyła poziom 9%. Dzieje się tak z wielu powodów, m. in.:

  • ograniczonego popytu na krajowe papiery dłużne,
  • wysokiej inflacji w kraju i zagranicą.

Po tak dynamicznych ruchach na polskiej krzywej Bank Gospodarstwa Krajowego zdecydował się odwołać przetarg obligacji, który miał odbyć się 24 października. Na przetargu BGK miał zaoferować nowe obligacje na rzecz Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych.

Jeżeli chodzi o wysoką inflację w Polsce, to rynek negatywnie ocenia brak stanowczej walki z nią ze strony Rady Polityki Pieniężnej. Krajowy rynek długu czeka na listopadowe posiedzenie RPP. Od decyzji co do wysokości stóp procentowych zależeć będą panujące w najbliższych tygodniach nastroje.

Polityka RPP powinna stosunkowo szybko przekładać się na gospodarkę, ponieważ w naszym kraju dominują kredyty oparte na zmiennej stopie procentowej. Z tego powodu podnoszenie stóp w krótkim czasie powinno wpłynąć na nasze budżety domowe, jednak wakacje kredytowe opóźniły ten efekt. Opanowanie inflacji w Polsce może przyczynić się do poprawy sytuacji na rynku długu, ale nie jest jedynym czynnikiem, od którego ona zależy. Duży wpływ na krajową krzywą rentowności mają także czynniki zagraniczne, m. in. poziom inflacji, głównie na rynkach bazowych. Polskie obligacje podążają za obligacjami z tzw. rynków core’owych. Porównując krajowe obligacje 10-letnie z amerykańskimi i niemieckimi, widzimy, że kierunek ruchu jest ten sam, jednak w ostatnim czasie polskie papiery charakteryzowała dużo wyższa dynamika wzrostów rentowności. Podobnie wygląda porównanie z obligacjami z naszego regionu – węgierskimi, rumuńskimi i czeskimi.

W poniedziałek prezes Polskiego Funduszu Rozwoju powiedział, że jednym z priorytetów jest utrzymanie niskiej płynności złotówki aby utrzymać kurs walutowy. Takie działanie wywiera dodatkową presję na wzrosty rentowności polskich obligacji.

Niemniej jednak spośród czynników krajowych inflacja pozostaje kluczowa. W listopadzie zostanie opublikowana projekcja inflacji Narodowego Banku Polskiego, z której to dowiemy się, jakie są oczekiwania co do jej poziomów w najbliższym czasie oraz jakie podejście do walki z inflacją na podstawie tej projekcji przyjmie Rada Polityki Pieniężnej.