Inflacja w celu

      
    
Inflacja w celu
Aktualności / 2024-03-15 / autorzy: Andrzej Czarnecki

Dzisiejsza publikacja GUS potwierdza obstawiany przez nas scenariusz szybkiego powrotu inflacji do celu. Opublikowane dane są podwójnie dobre – nie tylko lutowy odczyt inflacji (2,8%) był znacznie niższy od oczekiwanego przez rynek (3,2%), ale również zostały zrewidowane w dół dane styczniowe (z 3,9% na 3,7%). Rewizję danych zawdzięczamy w znacznej mierze rewizji wag – wzrostowi  wag żywności i napojów bezalkoholowych, użytkowania mieszkania oraz nośników energii. W szczególności w tej ostatniej kategorii wzrosty cen były wyraźnie niższe niż w innych kategoriach dóbr i usług (tylko 1,3% w styczniu i 0,9% w lutym). Z danych dostarczonych przez GUS oszacować można, że inflacja bazowa spadła do poziomu nieznacznie przekraczającego 5% w lutym, co oznacza znaczny spadek w stosunku do 6,9% na koniec zeszłego roku.

Opublikowane dziś dane w połączeniu z rządowymi deklaracjami o zakończeniu obowiązywania obniżonej stawki VAT 0% na podstawowe produkty żywnościowe rzucają nowe światło na projekcje inflacji przedstawione przez NBP. Jeżeli do założeń dodamy jeszcze ok. 15% podwyżki cen energii dla gospodarstw domowych od lipca (czyli częściowe zniesienie tarcz) i utrzymanie się bieżących cen prądu i gazu (rynkowych), otrzymamy ścieżkę inflacji poniżej celu w marcu i inflację w paśmie dopuszczalnych odchyleń od celu w 2Q 2024. W naszej ocenie, w drugiej połowie roku inflacja przekraczać będzie 4%. Kumulacja wzrostów dynamiki cen nastąpi najprawdopodobniej w 1Q 2025.

Dla uczestników funduszy obligacyjnych najważniejsza będzie reakcja RPP na taką ścieżkę inflacji. Kolejna projekcja inflacyjna będzie opublikowana w lipcu, co oznacza, że będą już znane rozstrzygnięcia dotyczące cen energii. Jeżeli projekcja (tak jak marcowa) zakładać będzie wygasanie impulsu inflacyjnego, to naszym zdaniem, pojawi się możliwość stopniowego obniżania stóp procentowych w Polsce. Naszym bazowym scenariuszem jest rozpoczęcie cyklu obniżek stóp procentowych pod koniec roku.

 

 


Niniejszy materiał jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji usług świadczonych przez Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”). Towarzystwo działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\95.

Niniejszy materiał stanowi komentarz do bieżącej sytuacji rynkowej. Informacje zamieszczone w niniejszym materiale nie stanowią: usługi doradztwa inwestycyjnego, udzielania rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych, jak również nie stanowią informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną lub rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku. Niniejszy materiał nie jest dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa.
Niniejszy materiał został przygotowany z dołożeniem należytej staranności i z wykorzystaniem najlepszej wiedzy, Informacje przedstawione i opisane w niniejszym materiale opierają się na ocenie autora w momencie jego tworzenia i w stosunku do bieżącego stanu gospodarczego, geopolitycznego, prawnego i podatkowego oraz mogą ulec zmianie bez uprzedniego poinformowania. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za negatywne skutki wynikające bezpośrednio lub pośrednio z użytku treści zawartych w niniejszym materiale.

Towarzystwo ani fundusze inwestycyjne nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych. Uczestnik musi się liczyć z możliwością zmniejszenia lub utraty zainwestowanych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikami inwestycyjnymi subfunduszu i jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez fundusz oraz od poziomu pobranych opłat manipulacyjnych i podatku obciążającego dochód z inwestycji.
Decyzje inwestycyjne dotyczące inwestowania w fundusze inwestycyjne powinny być podejmowane wyłącznie po zapoznaniu się z: Prospektami informacyjnymi funduszy (zawierającymi szczegółowe informacje w zakresie: czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy, tabelę opłat manipulacyjnych, informacje podatkowe), Dokumentami zawierającymi kluczowe informacje oraz Informacjami dla Klienta AFI. Prospekty informacyjne, Dokumenty zawierające kluczowe informacje, Informacje dla Klienta AFI, tabele opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na stronie www.generali-investments.pl.