Informacja o zamiarze likwidacji subfunduszu Generali Aktywa Polskie

      
    
Ogłoszenia / 2019-10-01 / autorzy: Generali Investments

Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (00-633), przy ulicy Polnej 11, wpisany do Krajowego rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 50329, o kapitale zakładowym 21 687 900,00 PLN, opłaconym w całości, NIP 527-10-24-937, będąca likwidatorem (dalej: „Likwidator”) subfunduszu Generali Aktywa Polskie wyodrębnionego w ramach Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, informuje o podjęciu przez Towarzystwo uchwały w sprawie powzięcia zamiaru likwidacji subfunduszu Generali Aktywa Polskie. Przesłanką do likwidacji subfunduszu Generali Aktywa Polskie jest zgodnie z art. 165 ust. 1 Ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. 2004 Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.) oraz art. 38 ust. 2 Statutu Generali Fundusze SFIO, fakt, że Wartość Aktywów Netto utrzymywała się poniżej kwoty 50 000 000 złotych (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych).

Planowana data otwarcia likwidacji to 22.11.2019r.

Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty zaprzestanie przyjmowania wpłat na nabycie jednostek uczestnictwa oraz zleceń nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa subfunduszu Generali Aktywa Polskie z dniem 21.11.2019r.

Likwidator określi wysokość wypłat uczestników po:

  • Zbyciu aktywów subfunduszu Generali Aktywa Polskie,
  • Ściągnięciu wierzytelności Funduszy, których wierzytelności są Likwidatorowi znane i są bezsporne,
  • Złożeniu do depozytu sądowego kwot pieniężnych odpowiadających wielkości roszczeń zgłoszonych wobec subfunduszu Generali Aktywa Polskie, których subfundusz Generali Aktywa Polskie nie uznaje, co do przedmiotu lub wysokości.

Wypłaty środków pieniężnych będą dokonywane uczestnikom subfunduszu Generali Aktywa Polskie w kwotach ustalonych przez Likwidatora proporcjonalnie do liczby jednostek uczestnictwa w subfunduszu Generali Aktywa Polskie i posiadanych przez uczestników subfunduszu Generali Aktywa Polskie. Wypłaty zostaną dokonane poprzez przelew na rachunki bankowe uczestników subfunduszu, wskazane w danych uczestnika lub – w przypadku braku wskazania rachunku bankowego – przekazem pocztowym na adres zarejestrowany w Rejestrze Uczestników. Jeśli wypłaty środków pieniężnych dla uczestników subfunduszu Generali Aktywa Polskie zostaną nieodebrane, Likwidator przekaże je do depozytu sądowego.