Komentarz po decyzji Rady Polityki Pieniężnej ws. stóp procentowych

      
    
Termometr inwestycyjny
Aktualności / 2023-09-08 / autorzy: Andrzej Czarnecki

Na posiedzeniu w dniu 2023-09-06 Rada Polityki Pieniężnej (RPP) nieoczekiwanie obniżyła stopy procentowe o 75 bp. Rynek spodziewał się obniżki, ale o znacznie mniejszej skali (25 bp).

Swoją decyzję Rada uzasadniła spadającą aktywnością w gospodarce. Produkt krajowy brutto spadł w IIQ 2023 roku o 0,6%, a szczególnie mocno do tego spadku przyczyniła się konsumpcja. Również lipcowa aktwność gospodarcza była na obniżonym poziomie w stosunku do 2023 roku, na co wskazuje sprzedaż detaliczna oraz produkcja przemysłowa.

Na konferencji po posiedzeniu Adam Glapiński podkreślił zasługi RPP w walce z inflacją i fakt, że miesięczna dynamika cen od maja jest ujemna. Według prezesa NBP oznacza to, że walka z inflacją została wygrana – średni poziom cen w ostatnich 5 miesiącach nie uległ zmianie, a od 4 miesiecy mamy nawet spadek cen i nie należy patrzeć na wskaźnik roczny za sierpień. W ocenie Prezesa aktualne (początek września) ceny są wyższe o 9,5-9,6% niż rok temu. Prezes powiedział także, że odczyt na koniec roku może wynieść 6% (przy projekcji 6%-7%), a inflacja wróci do poziomu dopuszczalnych odchyleń od celu infacyjnego w 2025 roku.

Adam Glapiński podkreślił, że jeżeli przy inflacji na poziomie 18,4% stopy procentowe  wynoszą 6,75% (początek roku), to są to dużo bardziej restrykcyjne warunki monetarne niż obecne (inflacja 9,5% i stopy 6%).

Reakcją rynkową na obniżkę stóp procentowych i konferencję NBP było znaczne wystromnienie krzywej retnowności  – rentowności dwuletnich obligacji spadły o 38 bp, pięcioletnich o 7 bp. Rentowności obligacji dziesięcioletnich wzrosły natomiast o 13 bp. Złoty osłabił się – kurs EUR wzrósł z 4,50 do 4,62 po konferencji Prezesa.

W naszej ocenie dynamika cen z ostatnich 4 miesięcy napawa optymizmem – inflacja bazowa w maju, czerwcu, lipcu i sierpniu wynosiła odpowiednio 0,5%, 0,1%, 0,1% i według naszych szacunków 0,3%. Annualizując to i uwzględniając efekty bazowe, otrzymujemy inflację roczną na poziomie 3,1%. Korygując inflację CPI miesięczną za ostatnie 4 miesiące o efekty sezonowe, otrzymujemy natomiast około 5%. Jeżeli trend się utrzyma, to oznaczałoby to nawet szybsze zejście inflacji niż w projekcji. Trzeba jednak pamiętać, że od stycznia 2024 przestaną (najprawdopodobniej) obowiązywać obniżone stawki VAT na żywność co doda około 1% do infacji. Nie zmienia to faktu, że zejście dynamiki cen jest naprawdę imponujące. Sprawia to, że fundusze obligacji mogą kontynuować dobrą passę z pierwszych 8 miesięcy 2023 roku.

 


Niniejszy materiał jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji usług świadczonych przez Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”). Towarzystwo działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\95. Informacje zamieszczone w niniejszym materiale nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej.
Niniejszy materiał stanowi komentarz do bieżącej sytuacji rynkowej. Informacje zamieszczone w niniejszym materiale nie stanowią: usługi doradztwa inwestycyjnego, udzielania rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych, jak również nie stanowią informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną lub rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku. Niniejszy materiał nie jest dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa.
Niniejszy materiał został przygotowany z dołożeniem należytej staranności i z wykorzystaniem najlepszej wiedzy, Informacje przedstawione i opisane w niniejszym materiale opierają się na ocenie autora w momencie jego tworzenia i w stosunku do bieżącego stanu gospodarczego, geopolitycznego, prawnego i podatkowego oraz mogą ulec zmianie bez uprzedniego poinformowania. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za negatywne skutki wynikające bezpośrednio lub pośrednio z użytku treści zawartych w niniejszym materiale.
Decyzje inwestycyjne dotyczące inwestowania w fundusze inwestycyjne powinny być podejmowane wyłącznie po zapoznaniu się z Prospektami informacyjnymi funduszy, zawierającymi szczegółowe informacje w zakresie: czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy, tabelę opłat manipulacyjnych oraz informacje podatkowe. Prospekty informacyjne, Dokumenty zawierające kluczowe informacje, Informacje dla Klienta AFI, tabele opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na stronie www.generali-investments.pl.