Komentarz po decyzji Rady Polityki Pieniężnej z 6 kwietnia 2022

      
    
Komentarz po decyzji Rady Polityki Pieniężnej z 6 kwietnia 2022
Aktualności / 2022-04-06 / autorzy: Krzysztof Izdebski

Podczas gdy rynki finansowe zastanawiały się, czy nieunikniona podwyżka stopy repo będzie w wysokości 50, czy 75 punktów bazowych, RPP zaskoczyła większą, tj. 100 p.b. podwyżką, podnosząc stopę bazową z 3,50% do 4,50%.

W obliczu agresji Rosji na Ukrainę i ekonomicznych skutków tego wydarzenia, w postaci jeszcze wyższej niż dotychczas inflacji, wydaje się, że Rada postanowiła przyśpieszyć cykl podwyżek, licząc na kilka efektów. W związku z tym:

  • po raz kolejny podkreślono, że mocniejszy złoty będzie sprzyjać obniżeniu inflacji w kolejnych latach,
  • RPP spodziewa się, że dotychczasowa wysoka dynamika aktywności gospodarczej w niewielkim stopniu ucierpi przez wyższą niż oczekiwana podwyżkę,
  • decydując się na tak wysoką podwyżkę, Rada potwierdza jastrzębie nastawienie na najbliższe miesiące.

Dla posiadaczy obligacji stałoprocentowych taka decyzja jest negatywna, bowiem cała krzywa rentowności podniosła się o 15-20 p.b., osiągając odpowiednio: 5,85% na dwuletnim benchmarku, 6,05% na pięcioletnim i 5,60% na dziesięcioletnim.

Natomiast posiadacze papierów zmiennoprocentowych, zarówno rządowych jak i korporacyjnych, powinni zyskiwać w najbliższych miesiącach, bowiem ta podwyżka będzie skutkować dalszym wzrostem stawek WIBOR.

 


Generali Investments TFI S.A. („Towarzystwo”) działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\.

Niniejszy materiał stanowi komentarz do bieżącej sytuacji rynkowej. Informacje zamieszczone w niniejszym materiale nie stanowią: usługi doradztwa inwestycyjnego, udzielania rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych, jak również nie stanowią informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną lub rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku. Niniejszy materiał nie jest dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa.

Niniejszy materiał został przygotowany z dołożeniem należytej staranności i z wykorzystaniem najlepszej wiedzy, Informacje przedstawione i opisane w niniejszym materiale opierają się na ocenie autora w momencie jego tworzenia i w stosunku do bieżącego stanu gospodarczego, geopolitycznego, prawnego i podatkowego oraz mogą ulec zmianie bez uprzedniego poinformowania. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za negatywne skutki wynikające bezpośrednio lub pośrednio z użytku treści zawartych w niniejszym materiale.

Decyzje inwestycyjne powinny być podejmowane wyłącznie po zapoznaniu się z Prospektem informacyjnym, zawierającymi szczegółowe informacje w zakresie: polityki inwestycyjnej, czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa, tabeli opłat manipulacyjnych oraz informacji podatkowych, a także Kluczowymi informacjami dla inwestorów oraz Informacjami dla klienta AFI, dostępnymi na stronie: www.generali-investments.pl. Dokumenty są sporządzone w języku polskim.