Komentarz po konferencji prasowej prezesa NBP

      
    
Komentarz po konferencji prasowej prezesa NBP
Aktualności / 2022-04-12 / autorzy: Adam Szymko

Zorganizowana 7 kwietnia br. konferencja prezesa NBP dotyczyła środowej decyzji RPP o podniesieniu stóp o 100 pb (do poziomu 4,50%). W uzasadnieniu podano, że zacieśnienie polityki pieniężnej w Polsce miało charakter dostosowania do spływających danych makroekonomicznych (a nie charakter wyprzedzający) i w żaden sposób nie przesądza o przybliżeniu do końca cyklu podwyżek.

Prezes Adam Glapiński podkreślał, że poziom 4,5% nie jest poziomem wysokim, a realna stopa procentowa (tj. stopa procentowa pomniejszona o inflację) jest głęboko ujemna i RPP jest zdeterminowana do zwalczenia inflacji. Uzasadnieniem tak wysokiej podwyżki był również wpływ wojny na inflację. Chodzi zarówno o czynniki podażowe (m.in. ceny energii i surowców), jak i wymuszony wzrost ekspansji fiskalnej (w tym wydatki na zbrojenia i socjalne) oraz silny wzrost PKB, który pozwala na podwyżki stóp procentowych bez destrukcyjnego wpływu na rynek pracy i gospodarkę. Nie wskazano jednak jaka będzie szybkość kolejnych podwyżek i gdzie RPP widziałoby stopę docelową.

W ślad za tym zareagowały kontrakty FRA na stopy procentowe w Polsce, dyskontując kolejną podwyżkę o 100 pb w maju. Rynek IRS dyskontuje stopę docelową (tj. stopę maksymalną w cyklu zacieśniania polityki pieniężnej) na poziomie 7% w 2023 roku (choć jest to poziom wyższy niż konsensus ekonomistów, który obecnie znajduje się w zakresie 5,00% do 7,50%). Przesunęły się również rentowności polskich obligacji skarbowych. 10-letnia obligacja z poziomów 5,38% przed decyzją RPP do poziomu 6,06% w trakcie piątkowej sesji. Obligacje 2-letnie z kolei z poziomów 5,67% na 6,38%, a obligacje 5-letnie z 5,78% na 6,54%. Krzywa rentowności pozostaje zatem odwrócona, a rynek próbuje „odgadnąć” gdzie czeka nas szczyt inflacji, po którym nastąpią cięcia stóp procentowych przez NBP (prezes NBP wczoraj stwierdził, że pod koniec 2023 nastąpią pierwsze cięcia). Rentownościom nie pomaga perspektywa podwyższonej podaży obligacji na rynku pierwotnym, która miałaby nastąpić przez potrzebę sfinansowania przez Ministerstwo Finansów wyższego niż zakładano przed wojną deficytu budżetowego.

Wpływ na portfele funduszy dłużnych

Pozytywnie patrzymy na obligacje o kuponie zmiennym (tzw. WZ), których kupony indeksują się co pół roku stawką WIBOR 6M, choć nawet i one ucierpiały przez perspektywę wspomnianej podwyższonej podaży. Jednak fundamentalnie WZ oferują wartość i wysoką rentowność, stąd nasze fundusze dłużne pozostają silnie spozycjonowane na nie. Również obligacje korporacyjne w portfelach funduszy zarządzanych przez Generali Investments TFI oparte są głównie na kuponie zmiennym i wzrost stóp WIBOR pozytywnie będzie oddziaływał na stopy zwrotu z nich.

Źródło: Bloomberg. Opracowanie własne.

Źródło: Bloomberg. Opracowanie własne.

Źródło: Bloomberg. Opracowanie własne.

Podobne ruchy dotyczą obligacji krajów regionu (Węgry, Czechy, Rumunia), gdzie Rosja jest istotnym eksporterem energii, a Rosja i Ukraina istotnymi eksporterami zbóż, co przekłada się na podwyższone ścieżki inflacji. Mimo że nasz region jest szczególnie dotknięty wojną, to i w gospodarkach rozwiniętych nastąpił szereg jastrzębich wypowiedzi szefów banków centralnych. Szczególne znaczenie miały wypowiedzi członków amerykańskiej rezerwy federalnej i opublikowane minutes z zapisem dyskusji marcowego posiedzenia FOMC na temat redukcji bilansu FED. Z zapisu dyskusji wynika, że redukcja bilansu miałaby się zacząć już na majowym posiedzeniu, a zmniejszanie bilansu miałoby następować w tempie do 95 mld USD miesięcznie. Miałoby też nastąpić kilka podwyżek po 50 pb, choć wojna rozpoczęta przez Rosję zwiększyła niepewność na tyle, że na najbliższym posiedzeniu odpowiednim może być podwyżka o 25 pb. Już po marcowym posiedzeniu, a przed publikacją jego zapisu, pojawiły się głosy niektórych członków FED, że można rozważyć redukcję bilansu jeszcze przed majowym posiedzeniem (które wypada 4 maja). Tymczasem rynek dyskontuje łączne podwyżki stóp procentowych w USA do końca roku na 225 pb, co byłoby największym zacieśnieniem w ciągu jednego roku od 1994 r.

 


Generali Investments TFI S.A. („Towarzystwo”) działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\.

Niniejszy materiał stanowi komentarz do bieżącej sytuacji rynkowej. Informacje zamieszczone w niniejszym materiale nie stanowią: usługi doradztwa inwestycyjnego, udzielania rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych, jak również nie stanowią informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną lub rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku. Niniejszy materiał nie jest dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa.

Niniejszy materiał został przygotowany z dołożeniem należytej staranności i z wykorzystaniem najlepszej wiedzy, Informacje przedstawione i opisane w niniejszym materiale opierają się na ocenie autora w momencie jego tworzenia i w stosunku do bieżącego stanu gospodarczego, geopolitycznego, prawnego i podatkowego oraz mogą ulec zmianie bez uprzedniego poinformowania. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za negatywne skutki wynikające bezpośrednio lub pośrednio z użytku treści zawartych w niniejszym materiale.

Decyzje inwestycyjne powinny być podejmowane wyłącznie po zapoznaniu się z Prospektem informacyjnym, zawierającymi szczegółowe informacje w zakresie: polityki inwestycyjnej, czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa, tabeli opłat manipulacyjnych oraz informacji podatkowych, a także Kluczowymi informacjami dla inwestorów oraz Informacjami dla klienta AFI, dostępnymi na stronie: www.generali-investments.pl. Dokumenty są sporządzone w języku polskim.