Luty na światowych rynkach

      
    
Termometr inwestycyjny
Aktualności / 2023-03-03 / autorzy: Michał Milewski

 

Inflacja kluczowa dla gospodarki USA

Od około dwóch tygodni obserwujemy korektę na rynkach akcji. Jej przyczyn można doszukiwać się w danych napływających z gospodarek. W USA wskaźniki PMI dla usług i dla przemysłu były lepsze od oczekiwań. Podobnie wydatki Amerykanów kształtowały się znacznie powyżej prognoz. Konsument i gospodarka pozostają więc w dobrej kondycji. Spodziewana jeszcze pół roku temu recesja nie nadeszła, a prognozy co do najbliższych miesięcy w gospodarce Stanów Zjednoczonych wskazują teraz na delikatne spowolnienie, nazywane soft landingiem. W związku z tym ważnym zagadnieniem jest to, co się stanie z inflacją i oczekiwaniami co do jej przyszłych poziomów w relatywnie silnej gospodarce. Według konsensusu rynkowego w USA mamy obecnie do czynienia z procesem dezinflacji, co zostało potwierdzone na ostatniej konferencji Rezerwy Federalnej (FED). Dalsze działania amerykańskiego banku centralnego będą podyktowane napływającymi z gospodarki danymi. Zwrot w polityce FED najprawdopodobniej będzie miał miejsce później niż prognozowano to jeszcze kilka tygodni temu. Zakłada się, że szczytowy poziom stóp procentowych w USA zostanie osiągnięty jesienią. W kolejnych miesiącach spodziewane są ich obniżki.  

 

Akcje amerykańskie nadal niedoważone

Według ostatniej ankiety przeprowadzonej przez Bank of America pozycjonowanie w akcje jest nadal skrajnie niedoważone, powyżej dwóch odchyleń standardowych od średniej. Bardzo duże niedoważenie dotyczy akcji amerykańskich. Po drugiej stronie znajdują się akcje rynków wschodzących, które cieszą się dużym zainteresowaniem inwestorów. Historycznie niskie zaangażowanie inwestorów instytucjonalnych w klasę instrumentów udziałowych stanowiło dobrą bazę pod rozpoczęcie tak zwanej fazy akumulacji.

Obligacje są przeważone w porównaniu z historycznymi poziomami. Udział gotówki w portfelach inwestorów zaczyna spadać, a środki te przeznaczane głównie są na instrumenty dłużne.

 

Sezon wyników lepszy niż zakładano

Rynek oczekiwał, że trwający sezon wyników spółek przyniesie znaczącą korektę, ponieważ raporty miały zawierać wyraźne cięcia prognoz. W rzeczywistości jednak sezon wyników przyniósł lepsze informacje niż się spodziewano. Warto podkreślić, że spółki od dłuższego czasu przygotowują się na spowolnienie gospodarcze. W wielu z nich trwa redukcja kosztów, wiążąca się także ze zwolnieniami pracowników. Po spowolnieniu, które z pewnością nadejdzie, przyjdzie czas na ożywienie. Wtedy spółki, które ograniczyły bazę kosztową, prawdopodobnie dostarczą bardzo dobre wyniki. Jest to jednak scenariusz na najbliższe kilka kwartałów. Dziś możemy natomiast obserwować większe zainteresowanie inwestorów tego typu spółkami z powodu stosunkowo atrakcyjnych wycen, które pozwalają na akumulację akcji.

 


Niniejszy materiał jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji usług świadczonych przez Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”). Towarzystwo działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\95. Informacje zamieszczone w niniejszym materiale nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej.

Niniejszy materiał stanowi komentarz do bieżącej sytuacji rynkowej. Informacje zamieszczone w niniejszym materiale nie stanowią: usługi doradztwa inwestycyjnego, udzielania rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych, jak również nie stanowią informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną lub rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku. Niniejszy materiał nie jest dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa.

Niniejszy materiał został przygotowany z dołożeniem należytej staranności i z wykorzystaniem najlepszej wiedzy, Informacje przedstawione i opisane w niniejszym materiale opierają się na ocenie autora w momencie jego tworzenia i w stosunku do bieżącego stanu gospodarczego, geopolitycznego, prawnego i podatkowego oraz mogą ulec zmianie bez uprzedniego poinformowania. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za negatywne skutki wynikające bezpośrednio lub pośrednio z użytku treści zawartych w niniejszym materiale.

Decyzje inwestycyjne dotyczące inwestowania w fundusze inwestycyjne powinny być podejmowane wyłącznie po zapoznaniu się z Prospektami informacyjnymi funduszy, zawierającymi szczegółowe informacje w zakresie: czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy, tabelę opłat manipulacyjnych oraz informacje podatkowe. Prospekty informacyjne, Dokumenty zawierające kluczowe informacje, Informacje dla Klienta AFI, tabele opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na stronie www.generali-investments.pl.