Maj na światowych giełdach

      
    
Termometr inwestycyjny
Aktualności / 2023-06-07 / autorzy: Robert Burdach

Maj był dość korzystnym miesiącem na rynkach finansowych, choć wzrosty w porównaniu z kwietniem były bardziej selektywne. Najlepiej radził sobie sektor technologiczny, szczególnie w Stanach Zjednoczonych i ogólnie rynek japoński. Również na polskiej giełdzie maj upłynął pod znakiem solidnych stóp zwrotu w wybranych sektorach. W ostatnich tygodniach na rodzimym parkiecie błyszczały spółki konsumenckie. Mocne były także banki i spółki mediowe.

Jeśli chodzi o dane makroekonomiczne, to przeważają pozytywne zaskoczenia. Niedawno poznaliśmy wstępny szacunek polskiego PKB za pierwszy kwartał tego roku. Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, produkt krajowy brutto niewyrównany sezonowo zmniejszył się o 0,2% w ujęciu rocznym, co potwierdziło się już w finalnym odczycie na poziomie -0,3%. Odczyt bardzo różni się od oczekiwanego spadku o 0,9%. Pozytywnym zaskoczeniem był także poziom inflacji w maju 2023 r. Inflacja konsumencka w ujęciu rocznym wyniosła 13% wobec oczekiwanych 13,4%. Interesującym spostrzeżeniem może być to, że usługowe części gospodarki prezentują dane lepsze od oczekiwań, natomiast przemysłowe nieco gorsze. Taka sytuacja dotyczy m. in. produkcji budowlanej. Tutaj jednak dostrzegamy nadzieję na poprawę sentymentu. Z powodu wchodzących w życie programów rządowych, które mają zwiększyć dostępność kredytów hipotecznych, zainteresowanie nieruchomościami nasila się. To częściowo przekłada się na wzrost sprzedaży i liczbę wniosków kredytowych. W związku z tym spółki deweloperskie są jednym z tych sektorów na giełdzie, które od początku roku notują dobre wyniki.

Obietnice wyborcze, między innymi 800+, darmowe leki i darmowe autostrady, nie spotkały się z gwałtowną reakcję rynków.  Waluta i rentowności obligacji zachowywały się dość spokojnie. W przypadku akcji zaś reakcja niektórych segmentów była pozytywna. Szczególnie miało to miejsce w przypadku spółek konsumenckich.. Tego typu spółki charakteryzuje znacząca ekspozycja na konsumenta, czyli na ilość pieniądz w gospodarstwach domowych. Obietnice wyborcze w tym przypadku wsparły wyniki w ostatnim czasie. Innym sektorem, który dostarczył solidnych stóp zwrotu, byłe banki. W połowie czerwca oczekujemy werdyktu TSUE w sprawie kredytów frankowych. Prawdopodobnie nie będzie on mocno odbiegał od wcześniejszego stanowiska rzecznika TSUE, które poznaliśmy kilka miesięcy temu. W rezultacie werdykt ten jest już uwzględniany w bieżących wycenach akcji banków. Podobnie jest w przypadku przedłużenia o jeden rok wakacji kredytowych.

W Polsce dobiega końca okres publikacji sprawozdań finansowych spółek za pierwszy kwartał. Wyniki dużych spółek są zdominowane przez zaskoczenia pozytywne. Gospodarka i konsumpcja nie zwalniają tak mocno jak się spodziewano, więc sprawozdania również są lepsze od oczekiwań. Ruch wzrostowy w krajowych spółkach trwa od października i dziś jest już dość zaawansowany. Wyceny w Polsce i w regionie nie są jednak jeszcze na historycznie wymagających poziomach. Ewentualny impuls do korekty prawdopodobnie musiałby więc nadejść z rynków bardziej rozwiniętych - Stanów Zjednoczonych lub Europy Zachodniej. Ciężko jednak spekulować, co mogłoby nim być. Dotychczas ten rok był dla inwestorów stosunkowo łaskawy, a na horyzoncie nie widać wyraźnych zagrożeń.

 


Niniejszy materiał jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji usług świadczonych przez Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”). Towarzystwo działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\95. Informacje zamieszczone w niniejszym materiale nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej.
Niniejszy materiał stanowi komentarz do bieżącej sytuacji rynkowej. Informacje zamieszczone w niniejszym materiale nie stanowią: usługi doradztwa inwestycyjnego, udzielania rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych, jak również nie stanowią informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną lub rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku. Niniejszy materiał nie jest dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa.
Niniejszy materiał został przygotowany z dołożeniem należytej staranności i z wykorzystaniem najlepszej wiedzy, Informacje przedstawione i opisane w niniejszym materiale opierają się na ocenie autora w momencie jego tworzenia i w stosunku do bieżącego stanu gospodarczego, geopolitycznego, prawnego i podatkowego oraz mogą ulec zmianie bez uprzedniego poinformowania. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za negatywne skutki wynikające bezpośrednio lub pośrednio z użytku treści zawartych w niniejszym materiale.
Decyzje inwestycyjne dotyczące inwestowania w fundusze inwestycyjne powinny być podejmowane wyłącznie po zapoznaniu się z Prospektami informacyjnymi funduszy, zawierającymi szczegółowe informacje w zakresie: czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy, tabelę opłat manipulacyjnych oraz informacje podatkowe. Prospekty informacyjne, Dokumenty zawierające kluczowe informacje, Informacje dla Klienta AFI, tabele opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na stronie www.generali-investments.pl.