Niespodziewane wydarzenia na rynkach finansowych

      
    
Termometr inwestycyjny
Aktualności / 2023-03-28 / autorzy: Robert Burdach
  • Problemy sektora bankowego determinujące rynkowy sentyment
  • Zmienność na warszawskim parkiecie
  • Kolejna podwyżka stóp procentowych w USA

Ostatnie dni były zdominowane przez informacje z amerykańskiego sektora bankowego. Rezerwa Federalna (FED) bardzo szybko zareagowała na pojawiające się problemy i zrobiła to w sposób niemal wzorcowy. Zagwarantowano depozyty, a jednocześnie pokazano, że podejmowanie nadmiernego ryzyka czy błędy w sztuce będą karane. Po paru dniach temat banków wrócił w innej odsłonie. Credit Suisse został kupiony za ułamek wartości historycznej przez UBS, przy jednoczesnych gwarancjach banku centralnego Szwajcarii. Ta informacja zmroziła rynki. Jednym z powodów było wyzerowanie obligacji hybrydowych, które według obowiązujących przepisów mogą być brane pod uwagę do wyliczenia wskaźnika kapitalizacji, którego minimalny poziom banki muszą spełniać. Tym samym ta historycznie charakteryzująca się stosunkowo niskim poziomem ryzyka klasa aktywów znalazła się pod presją.

Informacje płynące z zagranicznych wpłynęły także na polski rynek finansowy, pomimo tego, że wydarzenia ze Stanów Zjednoczonych i Europy Zachodniej nie dotyczą go bezpośrednio. Najbardziej problemy odczuły krajowe banki, których notowania wyraźnie spadały. Po kilku nerwowych dniach nastąpiło odbicie na giełdzie. W tej chwili trudno stwierdzić, czy to jest już koniec spadków związanych z problemami sektora finansowego, czy to tylko chwilowa pauza. Warszawski parkiet w tym roku z pewnością będzie się charakteryzował dużą zmiennością. Dla przypomnienia w pierwszej dekadzie stycznia Polska była jednym z najmocniejszych rynków. Teraz sentyment uległ znaczącemu pogorszeniu. Warto nadmienić, że poziom wycen, szczególnie dużych spółek, jest nadal w średnim terminie atrakcyjny. W porównaniu do poziomu historycznych wycen, szczególnie interesujące mogą być sektory bankowy i paliwowy, chociaż wspominania atrakcyjność wycen może być przypisana większej ilości spółek z indeksu WIG20.

W środę FED podniósł stopy procentowe o 25 punktów bazowych do poziomu 5%, co było zgodne z konsensusem rynkowym. Dane z gospodarki realnej nadal są mieszane – część wskazuje, że dotychczasowe podwyżki okazały się skuteczne, część z kolei jest sygnałem, że to jeszcze nie jest dobry moment na zwrot w polityce monetarnej. Również komentarz przewodniczącego J. Powella po środowym posiedzeniu FED był trudny do jednoznacznej oceny. Znalazły się w nim zarówno słowa, które można zinterpretować jako zwiastuny zmiany w narracji i decyzjach FEDu jak i takie, które można odebrać zgoła odmiennie. W takim otoczeniu trudno jest odnaleźć się inwestorom, ale także samym bankom centralnym. W związku z tym oczekujemy utrzymywania się podwyższonej zmienności na rynkach finansowych.

 


Niniejszy materiał jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji usług świadczonych przez Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”). Towarzystwo działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\95. Informacje zamieszczone w niniejszym materiale nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej.
Niniejszy materiał stanowi komentarz do bieżącej sytuacji rynkowej. Informacje zamieszczone w niniejszym materiale nie stanowią: usługi doradztwa inwestycyjnego, udzielania rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych, jak również nie stanowią informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną lub rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku. Niniejszy materiał nie jest dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa.
Niniejszy materiał został przygotowany z dołożeniem należytej staranności i z wykorzystaniem najlepszej wiedzy, Informacje przedstawione i opisane w niniejszym materiale opierają się na ocenie autora w momencie jego tworzenia i w stosunku do bieżącego stanu gospodarczego, geopolitycznego, prawnego i podatkowego oraz mogą ulec zmianie bez uprzedniego poinformowania. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za negatywne skutki wynikające bezpośrednio lub pośrednio z użytku treści zawartych w niniejszym materiale.
Decyzje inwestycyjne dotyczące inwestowania w fundusze inwestycyjne powinny być podejmowane wyłącznie po zapoznaniu się z Prospektami informacyjnymi funduszy, zawierającymi szczegółowe informacje w zakresie: czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy, tabelę opłat manipulacyjnych oraz informacje podatkowe. Prospekty informacyjne, Dokumenty zawierające kluczowe informacje, Informacje dla Klienta AFI, tabele opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na stronie www.generali-investments.pl.