NOWOŚĆ! Generali Kapitał pod Ochroną

      
    
NOWOŚĆ! Generali Kapitał pod Ochroną
Aktualności / 2023-11-21 / autorzy: Generali Investments

Aktualizacja na 1 lutego 2024 roku. W związku z wejściem w życie nowego Regulaminu Generali Kapitał pod Ochroną od 1 lutego 2024 roku obowiązuje zmniejszony limit minimalnej kwoty wpłaty, wynoszący 5 000 zł. Oprocz tego od teraz klienci zainteresowani tą ofertą mogą zakupić produkt online, poprzez Serwis Transakcyjny.

Mamy przyjemność podzielić się informacją o nowym produkcie w naszej ofercie - Generali Kapitał pod Ochroną.

Ideą tego programu jest połączenie inwestycji w subfundusz Generali Konserwatywny z dodatkową ochroną ubezpieczeniową wpłaconego kapitału zapewnioną przez Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Koszt ubezpieczenia kapitału ponosi Generali Investments TFI.

Nasz nowy produkt to doskonałe rozwiązanie dla firm, które chcą inwestować swoje nadwyżki finansowe i dla klientów indywidualnych, którzy chcą pomnażać oszczędności, a jednocześnie chcą mieć zapewnioną ochronę wpłaconego kapitału.

Program Generali Kapitał pod Ochroną to rozwiązanie finansowe odpowiadające na obecne oczekiwania dużej grupy klientów, którzy po doświadczeniu zmienności na rynku oprócz stopy zwrotu z funduszu inwestycyjnego cenią także możliwość skorzystania z ochrony zainwestowanych środków.

Dlaczego warto wybrać Generali Kapitał pod Ochroną?

  • Potencjał zysku dzięki inwestycji w subfundusz Generali Konserwatywny.
  • Ochrona ubezpieczeniowa kapitału w 13., 25. oraz 37. miesiącu inwestycji, na zasadach określonych w Regulaminie.
  • Brak opłat manipulacyjnych.
  • Elastyczna kwota inwestycji – minimum 50 000 zł, brak górnego limitu.
  • Odkupienia, zamiany i konwersje lub zamknięcie programu w dowolnej chwili, bez dodatkowych kosztów.

Dowiedz się więcej o Generali Kapitał pod Ochroną.

 


Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\ 95 i świadczy usługi pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa. Towarzystwo ma siedzibę w Warszawie, przy ulicy Senatorskiej 18 (00-082 Warszawa) oraz jest wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejestrowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 50329, posiada NIP: 527-10-24-937 i kapitał zakładowy 21 687 900,00 PLN, opłacony w całości.

Regulamin uczestnictwa w Programie Inwestycyjnym „Generali Kapitał pod Ochroną” oraz szczególne warunki ubezpieczenia „Generali, Grupowe Ubezpieczenia Straty Finansowej Uczestnika Funduszu Inwestycyjnego” są dostępne na stronie https://generali-investments.pl/contents/pl/klient-indywidualny/generali-kapital-pod-ochrona . Umorzenia jednostek uczestnictwa i wyjście z programu przed rozpoczęciem okresu ochronnego skutkować będzie brakiem ochrony ubezpieczeniowej od ewentualnej straty kapitałowej. Ochrona ubezpieczeniowa związana z uczestnictwem w Programie Inwestycyjnym „Generali Kapitał pod Ochroną” nie jest tożsamo gwarancją zrealizowania celów inwestycyjnych subfunduszy.

Niniejszy materiał jest upowszechniany w celach reklamowych, promocyjnych i informacyjnych oraz nie stanowi umowy ani nie jest dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa. Materiał ten nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do podjęcia decyzji inwestycyjnej oraz oceny ryzyka związanego z inwestycją w fundusze inwestycyjne. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z Dokumentem zawierającym kluczowe informacje (KID) lub Informacją dla Klientów AFI, a także z Prospektem Informacyjnym, zawierającymi szczegółowe informacje w zakresie: polityki inwestycyjnej, czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa, praw uczestników oraz z tabelą opłat manipulacyjnych i informacjami podatkowymi, dostępnymi w siedzibie Towarzystwa oraz na stronie internetowej: www.generali-investments.pl w lokalizacji https://www.generali-investments.pl/contents/pl/klient-indywidualny/dokumenty w zakładce „Dokumenty” (odpowiednio w zakładce „Prospekty funduszy”, „KID”, „Dokumenty i Regulaminy”). Dokumenty są sporządzone w języku polskim. Ryzyko inwestycyjne subfunduszy opisane jest w punktach „Opis ryzyka związanego z inwestowaniem w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu, w tym ryzyka związanego z przyjętą polityką inwestycyjną Subfunduszu” oraz „Opis ryzyka inwestycyjnego związanego z uczestnictwem w Subfunduszu”. Prawa uczestników funduszu są opisane w Prospekcie Informacyjnym w punkcie „Zwięzłe określenie praw Uczestników Funduszu”.

Towarzystwo ani fundusze inwestycyjne nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych. Inwestując w fundusze inwestycyjne uczestnik nabywa jednostki uczestnictwa tych funduszy, a nie aktywa bazowe będące przedmiotem inwestycji samego funduszu. Korzyściom wynikającym z inwestowania towarzyszą także ryzyka. Uczestnik  musi się liczyć z możliwością zmniejszenia lub utraty zainwestowanych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikami inwestycyjnymi subfunduszu i jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez fundusz oraz od poziomu pobranych opłat manipulacyjnych i podatku obciążającego dochód z inwestycji. Opodatkowanie zależy od indywidualnej sytuacji klienta i może ulec zmianie w przyszłości. Przedstawiane informacje finansowe dotyczą wskazanego okresu w przeszłości, a wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują zwrotów z przyszłych inwestycji. Wynik będzie się różnić w zależności od funkcjonowania rynku i okresu posiadania inwestycji. Prezentowane wyniki nie uwzględniają opłat manipulacyjnych związanych z inwestycją w dany subfundusz oraz podatków.

Informacje zamieszczone w niniejszym materiale nie stanowią: oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, usługi doradztwa inwestycyjnego, udzielania rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych, jak również nie stanowią informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną lub rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku, a także nie są formą doradztwa finansowego, podatkowego lub prawnego.

Subfundusz Generali Konserwatywny może lokować aktywa w papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz inne kategorie lokat zgodnie z polityką inwestycyjną, a ponadto ze względu na skład  oraz realizowaną strategię zarzadzania, wartość jednostki uczestnictwa może podlegać umiarkowanej zmienności.

Możliwe lokaty ponad 35% wartości aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski, a także w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez: Australię, Austrię, Belgię, Bułgarię, Cypr, Czechy, Danię, Estonię, Finlandię, Francję, Grecję, Hiszpanię, Holandię, Irlandię, Islandię, Japonię, Kanadę, Koreę Południową, Litwę, Luksemburg, Łotwę, Maltę, Meksyk, Niemcy, Norwegię, Nową Zelandię, Polskę, Portugalię, Rumunię, Słowację, Słowenię, Stany Zjednoczone, Szwajcarię, Szwecję, Turcję, Węgry, Wielką Brytanię, Włochy oraz Europejski Bank Inwestycyjny i Bank Światowy (Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju).

Niniejszy materiał został przygotowany przez Towarzystwo z dołożeniem należytej staranności i z wykorzystaniem najlepszej wiedzy oraz opierają się na ocenie autora w momencie jego tworzenia i w stosunku do bieżącego stanu prawnego, podatkowego i faktycznego, a także mogą ulec zmianie bez uprzedniego poinformowania. W materiale użyto informacji ze źródeł własnych oraz z publicznie dostępnych źródeł (www.generali-investments.pl). Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za negatywne skutki wynikające z użytku treści zawartych w niniejszym materiale. Wszelkie prawa autorskie do niniejszego materiału przysługują wyłącznie Towarzystwu. Powielanie, publikowanie bądź rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób jego całości lub części bez zgody Towarzystwa jest zabronione.