Ogłoszenie o rozpoczęciu przyjmowania zapisów na Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu Generali Akcji Ekologicznych wydzielonego w Generali Fundusze SFIO

      
    
Ogłoszenie Generali Investments TFI
Ogłoszenia / 2021-05-25 / autorzy: Generali Investments

Niniejszym, Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej: „Towarzystwo”) na podstawie art. 9a ust. 5 statutu Generali Fundusze Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (dalej: „Fundusz”) ogłasza o rozpoczęciu przyjmowania zapisów na Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu Generali Akcji Ekologicznych (dalej „Subfundusz”).

  1. Termin rozpoczęcia zapisów

Przyjmowanie zapisów na Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu rozpocznie się w dniu 25 maja 2021 r.

  1. Podmioty uprawnione do składania zapisów

Podmiotami uprawnionymi do zapisywania się na Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu są: osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej lub osoby fizyczne.

  1. Cena Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu

Cena Jednostki Subfunduszu wynosi 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100).

  1. Minimalna wartość zapisu

Minimalna wartość zapisu na Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu nie może być niższa niż 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100).

  1. Sposób dokonywania zapisów, miejsce przyjmowania zapisów:

Osoba zapisująca się na Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu winna złożyć wypełniony w dwóch egzemplarzach formularz zapisu na Jednostki Uczestnictwa. Zapisy na jednostki uczestnictwa Subfunduszu będą przyjmowane w siedzibie Towarzystwa przy ul. Polnej 11, 00-633 Warszawa.

  1. Skutki prawne złożenia zapisu

Wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego wypełnienia formularza zapisu na Jednostki Uczestnictwa ponosi osoba dokonująca zapisów. Zapis na Jednostki Uczestnictwa jest bezwarunkowy i nieodwołalny.

  1. Sposób dokonania wpłat na pokrycie zapisu

Wpłaty do Subfunduszy są dokonywane na wydzielony rachunek bankowy Subfunduszu prowadzony przez Depozytariusza (Deutsche Bank Polska Spółka Akcyjna).

  1. Termin zakończenia zapisów

Przyjmowania zapisów zakończy się w dniu 27.05.2021r. Towarzystwo może postanowić o wcześniejszym zakończeniu przyjmowania zapisów, jeżeli zostaną dokonane wpłaty w wysokości wymaganej przez statut Funduszu tj. nie niższej niż 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100 ). O zakończeniu przyjmowania zapisów na Jednostki Uczestnictwa Towarzystwo powiadomi w drodze ogłoszenia na stronie internetowej www.generali-investments.pl.

  1. Przydział Jednostek Uczestnictwa

W terminie 7 dni od dnia zakończenia przyjmowania zapisów na Jednostki Uczestnictwa, Towarzystwo przydziela Jednostki Uczestnictwa. Przydział Jednostek Uczestnictwa następuje poprzez wpisanie do Subrejestru liczby Jednostek Uczestnictwa przypadających za dokonaną przez wpłacającego wpłatę do danego Subfunduszu, powiększoną o wartość odsetek naliczonych przez Depozytariusza za okres od dnia wpłaty na prowadzony przez niego rachunek do dnia przydziału.

Nieprzydzielenie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu może być spowodowane:         

1) nieważnością zapisu na Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu, w przypadku gdy: 

a. nie została dokonana wpłata w pełnej wysokości w terminie składania zapisów;

b. został niewłaściwie wypełniony formularz zapisu przez osobę dokonującą wpłaty na Jednostki Uczestnictwa,

2) niezebraniem przez Subfundusz wpłat w wysokości określonej w pkt 8 powyżej.

  1. Skutki niezebrania wpłat do Subfunduszu

W przypadkach określonych w pkt 9 (nieprzydzielenie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu), Towarzystwo rozpocznie dokonywanie zwrotu wpłat wraz z wartością otrzymanych pożytków i odsetkami naliczonymi przez Depozytariusza za okres od dnia wpłaty na rachunek prowadzony przez Depozytariusza do dnia wystąpienia jednej z przesłanek wymienionych w pkt 9, oraz pobrane opłaty manipulacyjne. O niedojściu do skutku utworzenia danego Subfunduszu Towarzystwo powiadomi w drodze ogłoszenia na stronie internetowej www.generali-investments.pl.