Ogłoszenie o wykupieniu Certyfikatów Inwestycyjnych Generali Absolute Return Dłużny FIZ z 05.03.2019 r.

      
    
Ogłoszenia / 2019-03-06 / autorzy: Generali Investments

Działając w imieniu Generali Investments Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Towarzystwo”), na podstawie art. 19 ust. 11 Statutu Generali Absolute Return Dłużny Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (dalej: „Fundusz”), informuje o wykupieniu 12024 Certyfikatów Inwestycyjnych Funduszu w dniu 28.02.2019 roku.
Wykupienia dokonano na żądanie Uczestników Funduszu zgodnie z art. 19 ust. 4 Statutu Funduszu. Certyfikaty zostały umorzone z mocy prawa z chwilą wykupienia przez Fundusz.
Wypłata środków pieniężnych Uczestnikom Funduszu z tytułu wykupienia Certyfikatów Inwestycyjnych następuje na wskazane przez Uczestników rachunki bankowe niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od Dnia Wykupienia, przy czym za dzień wypłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Funduszu.