Perspektywy dla złota nadal dobre

      
    
Perspektywy dla złota nadal dobre
Aktualności / 2020-09-09 / autorzy: Marek Straszak

Analizując ostatni miesiąc należy zauważyć, że bardzo dobre stopy zwrotu odnotowały akcje, przede wszystkim akcje z krajów rozwiniętych – były one jedną z najlepiej zachowujących się klas aktywów. Nieco gorzej radziły sobie obligacje (z wyjątkiem obligacji korporacyjnych, które to przyniosły solidne stopy zwrotu). Bardzo dobrze zachowywały się także surowce, zwłaszcza metale nieszlachetne.

Wpływ czynników makroekonomicznych i geopolitycznych

Świat cały czas walczy z pandemią. Jednak sytuacja wygląda na ustabilizowaną, ponieważ dzienna liczba zachorowań i zgonów utrzymuje się na podobnym poziomie od paru tygodni. Obecnie pandemia dotyczy głównie krajów Ameryki Łacińskiej oraz Indii. W Europie natomiast mamy do czynienia z mutacją wirusa, który jest bardziej zaraźliwy, ale powoduje mniejszą śmiertelność. Dzięki temu obniża się strach przed zachorowaniem oraz zmniejsza się obciążenie dla sektora zdrowia związane z potencjalnymi skutkami choroby.

Z naszych obserwacji wynika, że rynki finansowe nie przykładają w tej chwili dużej wagi do problemu pandemii. Nie widać też odwrotu od ryzykownych klas aktywów z tego powodu.

Ważnym czynnikiem w najbliższych tygodniach będą wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych. Przewaga Joe Bidena nad Trumpem spada, choć wciąż jest duża. Trump może poprawić swój wizerunek w ostatnich tygodniach kampanii. 4 lata temu wybór Trumpa na prezydenta był dużym zaskoczeniem, dlatego warto teraz uważnie obserwować sytuację.

FED

FED zapowiedział, że będzie zwracał mniejszą uwagę na inflację, a większą na stopę bezrobocia. Widać więc, że z celu inflacyjnego przenosi ciężar na cel wzrostu gospodarczego i utrzymania gospodarki w lepszej kondycji. Zezwolenie na wyższą inflację powinno wspierać notowania złota.

Na razie jednak sytuacja na rynkach akcji i złota pokazuje, że FED nie spełnił rynkowych oczekiwań. Od dłuższego czasu nie zwiększa bilansu, a tego oczekują inwestorzy.

Co więcej, rząd USA nadal nie ustalił kolejnego programu pomocy fiskalnej, na który również czekają uczestnicy rynku. Ponadto, w ostatnim czasie opublikowane zostały bardzo dobre dane dotyczące bezrobocia w USA. Duża część inwestorów zauważyła, że sytuacja ta może spowodować wstrzymanie się rządu USA z uchwaleniem nowego programu stymulującego gospodarkę. Wszystkie te czynniki przystopowały trendy, z którymi mieliśmy do czynienia w ostatnim czasie.

Zakończył się sezon wyników w USA i Europie.  Spółki z indeksu S&P500 zanotowały wyniki o 7% mniejsze w stosunku do poprzedniego roku, natomiast były one wyższe od oczekiwanych przez analityków aż o 23%. W Europie natomiast zaobserwowaliśmy spadek zysku o 23% w stosunku do poprzedniego roku, ale znowu wyniki te były lepsze o 15% w stosunku do estymacji.

W ostatnim miesiącu ceny złota zaliczyły zarówno swój historyczny szczyt, jak i pokaźną korektę. Ostatecznie jego notowania zakończyły się na poziomach obserwowanych na początku sierpnia. Nie zmieniamy swojego pozytywnego nastawienia do tej klasy aktywów, gdyż czynniki fundamentalne wspierające jego notowania są nadal w mocy.

 


Niniejszy materiał jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji usług świadczonych przez Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”). Towarzystwo działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\95. Informacje zamieszczone w niniejszym materiale nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej. Decyzje inwestycyjne dotyczące inwestowania w fundusze inwestycyjne powinny być podejmowane wyłącznie po zapoznaniu się z Prospektami informacyjnymi funduszy, zawierającymi szczegółowe informacje w zakresie: czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy, tabelę opłat manipulacyjnych oraz informacje podatkowe. Prospekty informacyjne, Kluczowe informacje dla Inwestorów, Informacje dla Klienta AFI, tabele opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na stronie www.generali-investments.pl. Niniejszy materiał zawiera opinię ekspercką. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za negatywne skutki wynikające bezpośrednio lub pośrednio z użytku treści zawartych w niniejszym materiale.

Przedstawiane informacje finansowe dotyczą wskazanego okresu w przeszłości i nie gwarantują podobnych wyników w przyszłości. Brak gwarancji osiągnięcia celu inwestycyjnego subfunduszu Generali Złota. Możliwość zmniejszenia wartości, w tym utraty części zainwestowanych środków. Wyniki mogą być pomniejszone o pobrane opłaty manipulacyjne i należne podatki. Subfundusz stara się odzwierciedlić stopę zwrotu z inwestycji w złoto w dolarze amerykańskim. Ryzyko walutowe jest zabezpieczane. Duża zmienność wartości aktywów netto subfunduszu Generali Złota. Subfundusz Generali Złota charakteryzuje się wysokim ryzykiem inwestycyjnym i skierowany jest do inwestorów, którzy mają długi horyzont inwestycyjny (min. 5 lat) oraz akceptują wahania wartości inwestycji w krótkim terminie. Możliwe lokaty ponad 35% wartości aktywów Generali Złota w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski.

Niniejszy materiał nie stanowi porady prawnej, podatkowej, księgowej ani rekomendacji inwestycyjnej.

Niniejszy materiał nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w jednostki uczestnictwa. Decyzje inwestycyjne dotyczące inwestowania w specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte powinny być podejmowane wyłącznie po zapoznaniu się z Prospektami Informacyjnymi funduszy zawierającymi szczegółowe informacje w zakresie: czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy, tabelę opłat manipulacyjnych oraz informacje podatkowe. Prospekty informacyjne, Kluczowe informacje dla Inwestorów, Informacje dla Klienta AFI, tabele opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na stronie www.generali-investments.pl.