Pierwsze ogłoszenie o otwarciu likwidacji funduszu Generali Regularna Wypłata FIZ

      
    
Ogłoszenia / 2019-12-03 / autorzy: Generali Investments

Na podstawie § 5 ust. 2 i 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 2005 nr 114 poz. 963, dalej jako „Rozporządzenie”) Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Polna 11, 00-633 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000050329, o kapitale zakładowym 21 687 900,00 PLN, opłaconym w całości, NIP 527-10-24-937 (dalej jako „Towarzystwo” lub „Likwidator”) ogłasza niniejszym o otwarciu likwidacji Generali Regularna Wypłata Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (dalej jako „Fundusz”).

Fundusz jest funduszem inwestycyjnym zamkniętym, niepublicznym, bez wydzielonych subfunduszy, wpisanym do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem 1114.

Przesłanką rozwiązania Funduszu jest podjęcie przez Towarzystwo decyzji o rozwiązaniu z Funduszu z uwagi na to, że Wartość Aktywów Netto Funduszu jest niższa niż 50.000.000 (słownie: pięćdziesiąt milionów) zł (art. 246 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi w zw. z art. 41 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 2 pkt 1 Statutu Funduszu).

Otwarcie likwidacji Funduszu nastąpiło w dniu 3 grudnia 2019 r. Planowany termin zakończenia likwidacji Funduszu to 9 marca 2020 r.

Na podstawie art. 248 ust. 2a Ustawy w zw. z art. 41 ust. 4 Statutu Funduszu likwidatorem Funduszu jestTowarzystwo. Likwidator niniejszym wzywa wszystkich wierzycieli Funduszu, których roszczenia nie wynikają z tytułu uczestnictwa w Funduszu, do zgłaszania Likwidatorowi roszczeń w nieprzekraczalnym terminie jednego miesiąca od dnia ostatniego (trzeciego) ogłoszenia o otwarciu likwidacji na poniższy adres:

ul. Polna 11

00-633 Warszawa

 

§ 5 ust. 3 pkt 6 i 7 Rozporządzenia nie stosuje się z uwagi na to, iż na dzień otwarcia likwidacji Funduszu Fundusz nie posiadał uczestników.

Adres właściwy do korespondencji z Likwidatorem Funduszu:

Generali Investments TFI S.A.

ul. Polna 11

00-633 Warszawa

telefon: 22 449 04 77

fax: 22 449 04 76

e-mail: tfi@generali-investments.pl