Pierwsze ogłoszenie o otwarciu likwidacji funduszu Udziałowy FIZ

      
    
Ogłoszenia / 2020-02-04 / autorzy: Generali Investments

Na podstawie § 5 ust. 2 i 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 2005 nr 114 poz. 963, dalej jako „Rozporządzenie”) Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Polna 11, 00-633 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000050329, o kapitale zakładowym 21 687 900,00 PLN, opłaconym w całości, NIP 527-10-24-937 (dalej jako „Towarzystwo” lub „Likwidator”) ogłasza niniejszym o

otwarciu likwidacji Udziałowy Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (dalej jako „Fundusz”).

Fundusz jest funduszem inwestycyjnym zamkniętym, niepublicznym, bez wydzielonych subfunduszy, wpisanym do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem 1473.

Przesłanką rozwiązania Funduszu jest podjęcie przez Towarzystwo decyzji o rozwiązaniu z Funduszu z uwagi na to, że Wartość Aktywów Netto Funduszu jest niższa niż 50.000.000 (słownie: pięćdziesiąt milionów) zł (art. 246 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi w zw. z art. 41 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 2 pkt 1 Statutu Funduszu).

Otwarcie likwidacji Funduszu nastąpiło w dniu 4 lutego 2020 r. Planowany termin zakończenia likwidacji Funduszu to 11 maja 2020 r.

Na podstawie art. 248 ust. 2a Ustawy w zw. z art. 41 ust. 4 Statutu Funduszu likwidatorem Funduszu jest Towarzystwo. Likwidator niniejszym wzywa wszystkich wierzycieli Funduszu, których roszczenia nie wynikają z tytułu uczestnictwa w Funduszu, do zgłaszania Likwidatorowi roszczeń w nieprzekraczalnym terminie jednego miesiąca od dnia ostatniego (trzeciego) ogłoszenia o otwarciu likwidacji na poniższy adres:

Generali Investments TFI S.A.

ul. Polna 11, 00-633 Warszawa.

§ 5 ust. 3 pkt 6 i 7 Rozporządzenie nie stosuje się z uwagi na to, iż na dzień otwarcia likwidacji Funduszu Fundusz nie posiadał uczestników i Wartość Aktywów Netto Funduszu wynosiła 0 zł.

Adres właściwy do korespondencji z Likwidatorem Funduszu:

Generali Investments TFI S.A.

ul. Polna 11, 00-633 Warszawa

telefon: 22 449 04 77,  fax: 22 449 04 76

e-mail: tfi@generali-investments.pl

Udostępnij:

Poprzedni Artykuł
Drugie ogłoszenie o otwarciu likwidacji funduszu Udziałowy FIZ
Następny Artykuł
Informacja o wystąpieniu przesłanki rozwiązania Funduszu Udziałowy FIZ