Półmetek na rynkach

      
    
Aktualności / 2023-07-05 / autorzy: Krzysztof Zając

Koniec półrocza to dobry moment, żeby podsumować to, co się wydarzyło i to, czego możemy się spodziewać w kolejnych miesiącach. Polska do około połowy marca pozostawała w tyle za innymi rynkami. Pod koniec drugiego kwartału sentyment do naszego rynku zaczął się poprawiać. Teraz obserwujemy spory napływ zagranicznego kapitału. Polska na tle zagranicznych indeksów giełdowych radzi sobie bardzo dobrze. W drugiej połowie czerwca mierzyliśmy się natomiast z delikatną korektą. Z czego to wynikało? Jednym z najważniejszych czynników było przemówienie Jerome’a Powella, przewodniczącego Rezerwy Federalnej, przed Kongresem ze sprawozdaniem półrocznym. Powiedział, że rynek pracy w USA cały czas jest bardzo mocny. Bezrobocie wynosi poniżej 4%. Podaż i popyt pracowników w Stanach Zjednoczonych ulegają pewnej poprawie wobec wcześniejszego niedoboru pracowników. Ta luka zaczyna się zawężać. Powell zadeklarował także, że Rezerwa Federalna pozostaje bliska zakończenia cyklu podwyżek, ale jeszcze przez jakiś czas konieczna jest jego kontynuacja. Prawdopodobnie będą miały miejsce dwie podwyżki po 25 punktów bazowych w tym roku, aby w efekcie doprowadzić inflację do celu 2 procent. Rynki zareagowały na tę informację niewielkim schłodzeniem nastrojów, ponieważ wcześniej wyceniały tylko jedną podwyżkę.

Dość interesujące były także ostatnie wydarzenia w Wielkiej Brytanii. Tamtejszy bank centralny zdecydował o podniesieniu stóp procentowych aż o 50 punktów bazowych. Rynek wyceniał podwyżkę o 25 punktów bazowych. W tym momencie cyklu jest to zaskakujący krok. Podwyżki stóp procentowych miały miejsce także w Norwegii (o 50 p. b.) oraz w Turcji (aż o 650 p. b.). Co ciekawe, turecka lira na podwyżkę zareagowała spadkami, ponieważ wyceniano znacznie mocniejszy ruch w górę.

Podsumowując pierwsze pół roku w Polsce, to materializuje się oczekiwany, pozytywny scenariusz. Inflacja spada. Konsument cały czas jest mocny. Dane raportowane przez spółki są bardzo dobre, często lepsze niż oczekiwano. Bezrobocie jest niskie i nie stanowi problemu dla rynku. W kolejnych miesiącach ważnym tematem będą wybory parlamentarne. Według analityków będą one miały neutralny lub nawet pozytywny wpływ na giełdę.

 


Niniejszy materiał jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji usług świadczonych przez Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”). Towarzystwo działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\95. Informacje zamieszczone w niniejszym materiale nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej.
Niniejszy materiał stanowi komentarz do bieżącej sytuacji rynkowej. Informacje zamieszczone w niniejszym materiale nie stanowią: usługi doradztwa inwestycyjnego, udzielania rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych, jak również nie stanowią informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną lub rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku. Niniejszy materiał nie jest dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa.
Niniejszy materiał został przygotowany z dołożeniem należytej staranności i z wykorzystaniem najlepszej wiedzy, Informacje przedstawione i opisane w niniejszym materiale opierają się na ocenie autora w momencie jego tworzenia i w stosunku do bieżącego stanu gospodarczego, geopolitycznego, prawnego i podatkowego oraz mogą ulec zmianie bez uprzedniego poinformowania. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za negatywne skutki wynikające bezpośrednio lub pośrednio z użytku treści zawartych w niniejszym materiale.
Decyzje inwestycyjne dotyczące inwestowania w fundusze inwestycyjne powinny być podejmowane wyłącznie po zapoznaniu się z Prospektami informacyjnymi funduszy, zawierającymi szczegółowe informacje w zakresie: czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy, tabelę opłat manipulacyjnych oraz informacje podatkowe. Prospekty informacyjne, Dokumenty zawierające kluczowe informacje, Informacje dla Klienta AFI, tabele opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na stronie www.generali-investments.pl.