Powrót do nowej normalności

      
    
Aktualności / 2020-05-21 / autorzy: Piotr Minkina

Powolny powrót do normalności

Rządy powoli, w obawie przed potencjalną drugą falą epidemii, odmrażają gospodarki, a na ulicach pojawia się coraz większy ruch. Czy te obserwacje odzwierciedlają stan faktyczny i czy możemy liczyć na powrót do normalności, jaką znamy? Przyjrzyjmy się rzeczywistości z perspektywy danych. Wybraliśmy wskaźniki, które naszym zdaniem mogą odzwierciedlać faktyczny stan mobilności w stosunku do poziomów z początku zamknięcia gospodarek.

Powrót życia gospodarczego pomoże konsumpcji

Powrót życia gospodarczego jest bardzo ważny dla sektorów związanych z konsumpcją, szczególnie dotkniętych obecnym kryzysem. Powiązanie pomiędzy udziałem w PKB sektora usług, a poziomem prognozowanego spadku PKB jest wyraźne. Zwiększenie mobilności to również większy popyt na paliwa, normalizacja cen ropy i poprawa sytuacji w gospodarkach opartych na eksporcie tego surowca.

Źródło: ONZ, IMF, World Bank, OECD. Opracowanie własne.

Powyższy wykres dobrze pokazuje, że obecnie najbardziej dotknięte kryzysem są gospodarki z dużym udziałem sektora usług. Zazwyczaj jest to charakterystyczne dla gospodarek rozwiniętych. Ta grupa praktycznie w całości dotknięta będzie recesją. Jej udział w światowej gospodarce to około 57% w ujęciu nominalnym i około 40% wg PPP (siły nabywczej). Natomiast grupa krajów rozwijających się jest dość zróżnicowana. Wśród znaczących krajów w światowym obrocie gospodarczym, które w tym roku powinny odnotować wzrost gospodarczy, są Chiny (+1,2%) i Indie (+1,9%) – ich udział to około 19% nominalnie i około 27% wg PPP. Pozostałe ważniejsze gospodarki z tej grupy odnotują spadek wartości PKB. Warto też przyjrzeć się gospodarkom rozwijającym się uzależnionym od eksportu ropy naftowej.

Ruch samochodów i ludności pokazuje, że mobilność powraca

Wykresy ruchu samochodowego oraz ruchu pieszych z raportów Apple wskazują na rozpoczęcie procesu powrotu do normalności w krajach z grupy G7 (Kanada, Francja, Włochy, Niemcy, Japonia, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone). W zakresie ruchu samochodowego sytuacja zaczęła się poprawiać znacznie szybciej niż w przypadku ruchu pieszego, ponieważ część osób, wcześniej korzystających z transportu publicznego, przerzuciła się na samochody. Ruch pieszy zaczął rosnąć dopiero po weekendzie majowym.

Źródło: Mobility Trends Reports – Apple. Opracowanie własne.

Natomiast bardziej szczegółowa analiza ruchu ludności na bazie raportów udostępnianych przez Google wskazuje, że ludzie znacznie częściej niż przed pandemią przemieszczają się w obrębie swojego miejsca zamieszkania, a wykorzystanie środków transportu publicznego zaczęło szybciej rosnąć dopiero niedawno. Dane pokazują również silny wzrost cykliczności aktywności w schemacie weekend – dni robocze.

Źródło: Google. Opracowanie własne.

Dane pokazują, że w kategorii handel detaliczny i rozrywka nie ma większych różnic w mobilności między poszczególnymi krajami regionu CEE – za wyjątkiem cyklów weekendowych. Widać także wzrost aktywności na stacjach transportu publicznego oraz w miejscach pracy, a spadek w okolicach miejsca zamieszkania.

Źródło: Google. Opracowanie własne.

Ciekawe dane dotyczące wydatków kartami w Polsce

Interesujących wskazówek w zakresie rozpoczęcia procesu powrotu do normy w Polsce dostarczają również niektóre banki (np. PKO Bank Polski), które raportują wzrost liczby operacji wykonywanych za pomocą kart, w stosunku do poziomów z pierwszego tygodnia marca. Ciekawe są też dane dotyczące kategorii zakupów, np. wydatki na gry online vs wydatki w kategorii ogród:

 Źródło: https://twitter.com/gmalisze/status/1261292934533709825

Nieśmiały krok w kierunku rozpoczęcia korzystania z niedostępnych w trakcie epidemii usług oraz wychodzenia z trybu „kryzysowego” widać na podstawie popularności haseł wyszukiwanych w przeglądarce Google. Powraca zainteresowanie centrami handlowymi i np. usługami dentystycznymi (te akurat zapewne z konieczności), spada natomiast zainteresowanie drożdżami (wcześniej masowo wykupywanych w obawie przez brakiem dostępu do żywności) oraz pracą zdalną. Jednak wciąż na dość wysokim poziomie znajduje się hasło „laptop”, co może mieć związek z nadal zamkniętymi szkołami i nauką on-line.

Źródło: Google Trends.

Zanieczyszczenie powietrza wskazuje na pewną aktywność gospodarczą.

Pewnym miernikiem pokazującym aktywność przemysłu i ruchu samochodowego, aczkolwiek z nieco negatywnymi konotacjami, jest poziom zanieczyszczenia powietrza. Chodzi o emisję gazów, których źródła są antropogeniczne, czyli wytwarzanych przez aktywność gospodarczą. W Chinach można zaobserwować wzrost poziomu zanieczyszczeń od lutego. Niższy poziom w maju to zapewne wynik dni wolnych od pracy w tym miesiącu, jednak są to nadal wartości wyższe niż w lutym.

Źródło: Giovanni: Time Averaged Map of NO2 Total Column (30% Cloud Screened) daily 0.25 deg. [OMI OMNO2d v003] 1/cm2. Opracowanie własne. Aby możliwe było porównanie, pokazane są dane za pierwsze dwa tygodnie danego miesiąca.

W Europie dołek aktywności przemysłowej zaliczyliśmy w kwietniu. Dane majowe pomimo tego, że również zawierają dni wolne od pracy, pokazują wzrost aktywności przemysłowej.

Źródło: Giovanni: Time Averaged Map of NO2 Total Column (30% Cloud Screened) daily 0.25 deg. [OMI OMNO2d v003] 1/cm2. Opracowanie własne. Aby możliwe było porównanie, pokazane są dane za pierwsze dwa tygodnie danego miesiąca.

Online na dłużej

Nie ulega wątpliwości, że pandemia na długo zmieni nasze nawyki konsumpcyjne. Nawet w przypadku szybkiego otwarcia, będziemy wciąż żyć w nowej rzeczywistości, gdzie dużo więcej czynności wykonujemy on-line. Dlatego warto znać możliwości zdalnego zarządzania pieniędzmi, nie tylko w zakresie bankowości internetowej, ale również decydowania o inwestycjach. Branża zarządzania aktywami jest dostosowana do obecnej sytuacji i umożliwia transakcje na funduszach inwestycyjnych on-line, zarówno przy pomocy systemów transakcyjnych, jak i aplikacji mobilnych czy wirtualnych spotkań z doradcami.

 


Niniejszy materiał jest rozpowszechniany w celu reklamy lub promocji usług świadczonych przez Generali Investments TFI S.A. które działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: KNF) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073- 1\95.
Brak gwarancji osiągnięcia celów inwestycyjnych subfunduszy. Uczestnik musi się liczyć z możliwością zmniejszenia lub utraty zainwestowanych środków. Wyniki inwestycji mogą być pomniejszone o pobrane opłaty manipulacyjne i podatki. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji osiągnięcia ich w przyszłości. Decyzje inwestycyjne dotyczące inwestowania w fundusze inwestycyjne powinny być podejmowane wyłącznie po zapoznaniu się z Prospektami informacyjnymi funduszy, zawierającymi szczegółowe informacje w zakresie: czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy, tabelę opłat manipulacyjnych oraz informacje podatkowe. Prospekty informacyjne, Kluczowe informacje dla Inwestorów, Informacje dla Klienta
AFI, tabele opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na stronie www.generali-investments.pl.