Poznaj subfundusz: Generali Euro

      
    
Poznaj subfundusz: Generali Euro
Aktualności / 2023-12-12 / autorzy: Generali Investments

Generali EURO to subfundusz krótkoterminowych papierów dłużnych denominowany w walucie euro. Co istotne wpłaty, wypłaty, wycena funduszu oraz zgodnie w polityką inwestycyjną nie mniej niż 50 % aktywów subfunduszu są denominowane w euro. W rzeczywistości portfel niemal w 100% złożony jest z papierów wartościowych w tej walucie. Generali EURO inwestuje zarówno w obligacje skarbowe, jak i obligacje przedsiębiorstw oraz listy zastawne. Krótkoterminowy charakter funduszu oznacza m.in., że wpływ zmian stopy procentowej na fundusz jest znacznie mniejszy. Generali EURO nie stosuje dźwigni finansowej. Inwestycje prowadzone są wyłącznie w euro. Fundusz jest oczywiście przy tym obarczony różnego rodzaju ryzykiem, m.in. ryzykiem geopolitycznym, rynkowym, kredytowym, dot. emitenta, czy wspomnianym wcześniej ryzykiem stóp procentowych.

Podstawą konstrukcji tego subfunduszu jest możliwie szeroka dywersyfikacja – zarówno geograficzna, jak i sektorowa. Jednocześnie staramy się tak dobierać aktywa, żeby przy zakładanej dywersyfikacji i ograniczonym ryzyku kredytowym czy płynnościowym, maksymalizować dochodowość portfela – obecnie jest to prawie 5% brutto w skali roku i w miarę podwyżek stóp przez EBC w ostatnich miesiącach rentowność systematycznie rośnie.

Jeśli chodzi o ekspozycję geograficzną, to obecnie cały portfel ulokowany jest w Europie i rozkłada się mniej więcej po równo na 3 regiony:

  • Polska – rynek, który znamy najlepiej i który zapewnia wysokie stopy zwrotu,
  • pozostałe kraje z Europy Środkowo-Wschodniej – obligacje wybranych emitentów z niemal wszystkich krajów naszego regionu należących do UE. Ta część portfela z jednej strony ma podobnie wysoką rentowność jak polscy emitenci, z drugiej strony daje nam dużo szerszą dywersyfikację.
  • Europa Zachodnia – przede wszystkim krótkoterminowe bony skarbowe Francji i Niemiec, które zapewniają solidną poduszkę płynnościową przy ograniczonym ryzyku kredytowym.

Pod względem rodzaju emitentów również mamy mniej więcej równe udziały 3 kategorii:

  • obligacje rządowe (głównie krótkoterminowe bony skarbowe, utrzymywane w celach płynnościowych) – przede wszystkim Francji i Niemiec, z bardzo małym ryzykiem kredytowym czy stopy procentowej,
  • listy zastawne – kilka serii krótkich listów zastawnych o bardzo dobrej jakości kredytowej i rentowności nieco powyżej obligacji rządowych
  • obligacje przedsiębiorstw – ponad 20 emitentów, głównie z Polski i krajów CEE, portfel dobrze zdywersyfikowany pod względem geograficznym i branżowym, ze średnią rentownością powyżej 6% - ta część ma oczywiście największy wkład w generowany wynik.


Ryzyko stopy procentowej portfela, jak wspomniano wcześniej, jest ograniczone – ok. 60% portfela zapada w ciągu roku (głównie obligacje skarbowe i listy zastawne), a dalsze zapadalności rozkładają się mniej więcej równomiernie aż do ok. 5 lat, dłuższych papierów jest bardzo mało. Niskie duration (zwykle ok. 0,8-0,9) powoduje, że portfel relatywnie mało odczuwał wzrosty rentowności na przestrzeni ostatniego roku, a w średnim i dłuższym horyzoncie wręcz na nich zyskiwał dzięki możliwości lepszej reinwestycji zapadających obligacji. W celu ograniczenia ryzyka stopy procentowej korzystamy również z instrumentów pochodnych.

Ryzyko kredytowe subfunduszu jest restrykcyjnie kontrolowane. Portfel jest zdywersyfikowany – wyłączając obligacje rządowe i listy zastawne (które z natury mają ograniczone ryzyko kredytowe), ekspozycje na poszczególnych emitentów są relatywnie niewielkie, zazwyczaj nie przekraczają 1-1.5% portfela. Jeśli chodzi o rating kredytowy, to większość portfela ma rating lepszy niż Polska (co najmniej A), w tym ok. połowa portfela ma co najmniej AA (w większości listy zastawne i obligacje rządowe z krajów Europy Zachodniej, jak Francja, Niemcy). Z drugiej strony papierów o ratingu BB+ lub gorszym (czyli tak zwanych high yield) jest zaledwie kilka i łącznie stanowią mniej niż 5% portfela. Ryzyko kredytowe jest więc na niskim poziomie. Dodatkowo rosnące systematycznie aktywa subfunduszu pozwalają na coraz lepszą dywersyfikację portfela, co dodatkowo zmniejsza ryzyko kredytowe.


Wpływ bieżącej sytuacji rynkowej na Generali EURO

Sytuacja rynkowa w ostatnim czasie była bardzo sprzyjająca dla Generali EURO – podwyżki stóp procentowych przez EBC podbijały oprocentowanie krótkoterminowej części portfela, a jednocześnie w ostatnich tygodniach wyraźnie spadły rentowności papierów kilkuletnich, co przełożyło się na wzrost cen obligacji korporacyjnych w portfelu. W horyzoncie najbliższych kilku kwartałów perspektywy Generali EURO przedstawiają się bardzo pozytywnie. Zakładając brak dramatycznych wydarzeń (w rodzaju nowej wojny w regionie czy istotnej eskalacji wojny w Ukrainie), subfundusz powinien generować stopę zwrotu zbliżoną do średniej rentowności portfela (obecnie to niespełna 5% brutto w skali roku). Oczywiście możliwe są pewne odchylenia – w dół, jeśli pogorszy się kondycja któregoś z emitentów, w górę, jeśli wzrosną wyceny aktywów z naszego regionu. Od ubiegłego roku spready kredytowe w całym regionie CEE pozostają relatywnie szerokie względem zarówno innych rynków (Europa Zachodnia, USA), jak i w stosunku do historycznych wartości, choć w ostatnich miesiącach stopniowo zacieśniają się, co pozytywnie wpływa na wyniki Generali EURO. Wydaje się, że ten trend powinien być kontynuowany w kolejnych miesiącach również z uwagi na poprawiającą się powoli sytuację gospodarczą w Europie. Z kolei polityka monetarna EBC pozostaje dość restrykcyjna – stopy procentowe w strefie euro są obecnie najwyższe od ponad 20 lat. Pozytywnym sygnałem jest natomiast wyraźna niechęć EBC do dalszych podwyżek, a w połowie przyszłego roku mogą zacząć się już pierwsze nieśmiałe obniżki. Takie środowisko byłoby dla Generali EURO optymalne – wysokie stopy procentowe to relatywnie dobra rentowność krótkoterminowych obligacji skarbowych, a rynek już z wyprzedzeniem zaczął dostosowywać wyceny dłuższych obligacji do oczekiwanych w przyszłości obniżek.

 


INFORMACJA PRAWNA

Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\ 95 i świadczy usługi pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa. Towarzystwo ma siedzibę w Warszawie, przy ulicy Senatorskiej 18 (00-082 Warszawa) oraz jest wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejestrowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 50329, posiada NIP: 527-10-24-937 i kapitał zakładowy 21 687 900,00 PLN, opłacony w całości.

Niniejszy materiał jest upowszechniany w celach reklamowych, promocyjnych i informacyjnych oraz nie stanowi umowy ani nie jest dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa. Materiał ten nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do podjęcia decyzji inwestycyjnej oraz oceny ryzyka związanego z inwestycją w fundusze inwestycyjne. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z Dokumentem zawierającym kluczowe informacje (KID) lub Informacją dla Klientów AFI, a także z Prospektem Informacyjnym, zawierającymi szczegółowe informacje w zakresie: polityki inwestycyjnej, czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa, praw uczestników oraz z tabelą opłat manipulacyjnych i informacjami podatkowymi, dostępnymi w siedzibie Towarzystwa oraz na stronie internetowej: www.generali-investments.pl w lokalizacji https://www.generali-investments.pl/contents/pl/klient-indywidualny/dokumenty w zakładce „Dokumenty” (odpowiednio w zakładce „Prospekty funduszy”, „KID”, „Dokumenty i Regulaminy”). Dokumenty są sporządzone w języku polskim. Ryzyko inwestycyjne subfunduszy opisane jest w punktach Opis ryzyka związanego z inwestowaniem w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu, w tym ryzyka związanego z przyjętą polityką inwestycyjną Subfunduszu oraz Opis ryzyka inwestycyjnego związanego z uczestnictwem w Subfunduszu. Prawa uczestników funduszu są opisane w Prospekcie Informacyjnym w punkcie Zwięzłe określenie praw Uczestników Funduszu.

Towarzystwo ani fundusze inwestycyjne nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych. Inwestując w fundusze inwestycyjne uczestnik nabywa jednostki uczestnictwa tych funduszy, a nie aktywa bazowe będące przedmiotem inwestycji samego funduszu. Korzyściom wynikającym z inwestowania towarzyszą także ryzyka. Uczestnik  musi się liczyć z możliwością zmniejszenia lub utraty zainwestowanych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikami inwestycyjnymi subfunduszu i jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez fundusz oraz od poziomu pobranych opłat manipulacyjnych i podatku obciążającego dochód z inwestycji. Opodatkowanie zależy od indywidualnej sytuacji klienta i może ulec zmianie w przyszłości. Przedstawiane informacje finansowe dotyczą wskazanego okresu w przeszłości, a wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują zwrotów z przyszłych inwestycji. Wynik będzie się różnić w zależności od funkcjonowania rynku i okresu posiadania inwestycji. Prezentowane wyniki nie uwzględniają opłat manipulacyjnych związanych z inwestycją w dany subfundusz oraz podatków.

Informacje zamieszczone w niniejszym materiale nie stanowią: oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, usługi doradztwa inwestycyjnego, udzielania rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych, jak również nie stanowią informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną lub rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku, a także nie są formą doradztwa finansowego, podatkowego lub prawnego.

W zależności od przyjętej polityki inwestycyjnej, subfundusze mogą lokować aktywa w papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz inne kategorie lokat, a ponadto ze względu na skład portfela oraz realizowaną strategię zarzadzania, wartość jednostki uczestnictwa może podlegać umiarkowanej, dużej lub bardzo dużej zmienności. Duża zmienność wartości aktywów netto: Generali Akcje Małych i Średnich Spółek, Generali Akcje Value, Generali Akcji Rynków Wschodzących, Generali Korona Akcje, Generali Korona Zrównoważony, Generali Stabilny Wzrost, Generali Surowców, Generali Akcji: Megatrendy w Generali Fundusze FIO oraz Generali Obligacje Aktywny, Generali Obligacje Globalne Rynki Wschodzące, Generali Złota, Generali Euro, Generali Akcji Ekologicznych Globalny, Generali Akcji Europejskich, Generali Akcji Ekologicznych Europejski w Generali Fundusze SFIO.

Możliwe lokaty ponad 35% wartości aktywów Generali Korona Dochodowy, Generali Akcji: Megatrendy, Generali Korona Obligacje, Generali Stabilny Wzrost, Generali Korona Zrównoważony, Generali Złota, Generali Aktywny Dochodowy, SGB Dłużny, Generali Akcji Europejskich w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski, a w przypadku Generali Dolar, Generali Konserwatywny, Generali Surowców, Generali Akcji: Megatrendy oraz Generali Oszczędnościowy także w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez: Australię, Austrię, Belgię, Bułgarię, Cypr, Czechy, Danię, Estonię, Finlandię, Francję, Grecję, Hiszpanię, Holandię, Irlandię, Islandię, Japonię, Kanadę, Koreę Południową, Litwę, Luksemburg, Łotwę, Maltę, Meksyk, Niemcy, Norwegię, Nową Zelandię, Polskę, Portugalię, Rumunię, Słowację, Słowenię, Stany Zjednoczone, Szwajcarię, Szwecję, Turcję, Węgry, Wielką Brytanię, Włochy oraz Europejski Bank Inwestycyjny i Bank Światowy (Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju).

Niniejszy materiał został przygotowany przez Towarzystwo z dołożeniem należytej staranności i z wykorzystaniem najlepszej wiedzy oraz opierają się na ocenie autora w momencie jego tworzenia i w stosunku do bieżącego stanu prawnego, podatkowego i faktycznego, a także mogą ulec zmianie bez uprzedniego poinformowania. W materiale użyto informacji ze źródeł własnych oraz z publicznie dostępnych źródeł (www.generali-investments.pl). Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za negatywne skutki wynikające z użytku treści zawartych w niniejszym materiale. Wszelkie prawa autorskie do niniejszego materiału przysługują wyłącznie Towarzystwu. Powielanie, publikowanie bądź rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób jego całości lub części bez zgody Towarzystwa jest zabronione.

Niniejszy materiał został opracowany według stanu na dzień 12.12.2023 r. i obowiązuje do dnia jego aktualizacji.