PPE i PPK po zmianie pracy

      
    
PPE i PPK po zmianie pracy
Niezależnie o finansach / 2023-12-20 / autorzy: Generali Investments

Większość z nas kilka razy w życiu zmienia pracę. Często zastanawiamy się wtedy, co stanie się z naszymi oszczędnościami zgromadzonymi w Pracowniczych Programach Emerytalnych (PPE) i Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK).

PPE a zmiana pracodawcy

Po zmianie miejsca pracy dotychczasowy pracodawca przestaje odprowadzać składki na PPE. Pracownik nie może już samodzielnie dopłacać swojej dobrowolnej części. Nowy pracodawca również nie może ich odprowadzać na nasze stare PPE.

Po zmianie pracy mamy kilka możliwości dalszego oszczędzania w PPE:

  1. Pozostawienie środków na rejestrach otwartych w ramach PPE. Nowe składki nie będą już powiększały naszego kapitału, ale zgromadzone wcześniej pieniądze nadal będą inwestowane.
  2. Przeniesienie środków na inny Pracowniczy Program Emerytalny, jeżeli nowy pracodawca taki prowadzi.
  3. Przeniesienie środków z PPE na Indywidualne Konto Emerytalne (IKE). Proces należy zacząć od założenia IKE w wybranej instytucji finansowej. Następnie u byłego pracodawcy prowadzącego nasze PPE należy złożyć wniosek o transfer środków z PPE na IKE. Na taki krok można zdecydować się w każdej chwili po ustaniu zatrudnienia.

PPK a zmiana pracodawcy

Jeżeli zmieniamy pracodawcę i oszczędzamy w PPK, to zostanie dla nas utworzony nowy rachunek PPK. Będą na niego trafiały składki finansowane przez nowego pracodawcę, państwo, a także przez nas. Każde nowe miejsce pracy oznacza więc kolejny rachunek PPK. Warto pamiętać o możliwości transferu środków z poprzednich PPK na nowe, utworzone przez nowego pracodawcę, co pozwoli na sprawniejsze zarządzanie środkami. Można to zrobić na dwa sposoby:

  • samodzielnie w dowolnym momencie,
  • za pośrednictwem nowego pracodawcy.

Druga możliwość jest ograniczona czasowo. W ciągu 7 dni, po zawarciu przez nowego pracodawcę dla nas umowy o prowadzenie PPK, należy złożyć u niego oświadczenie o posiadanych rachunkach PPK ze wskazaniem instytucji finansowych, które nimi zarządzają. Pozostałymi formalnościami zajmie się nowy pracodawca i instytucja finansowa, z którą ma zawartą umowę o zarządzanie PPK.

Więcej informacji o PPE i PPK dostępnych jest na naszej stronie internetowej.

Dowiedz się więcej o PPE.

Dowiedz się więcej o PPK.

 

 


Niniejszy materiał jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji usług świadczonych przez Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”). Towarzystwo działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\95. Informacje zamieszczone w niniejszym materiale nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej.
Niniejszy materiał stanowi komentarz do bieżącej sytuacji rynkowej. Informacje zamieszczone w niniejszym materiale nie stanowią: usługi doradztwa inwestycyjnego, udzielania rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych, jak również nie stanowią informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną lub rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku. Niniejszy materiał nie jest dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa.
Niniejszy materiał został przygotowany z dołożeniem należytej staranności i z wykorzystaniem najlepszej wiedzy, Informacje przedstawione i opisane w niniejszym materiale opierają się na ocenie autora w momencie jego tworzenia i w stosunku do bieżącego stanu gospodarczego, geopolitycznego, prawnego i podatkowego oraz mogą ulec zmianie bez uprzedniego poinformowania. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za negatywne skutki wynikające bezpośrednio lub pośrednio z użytku treści zawartych w niniejszym materiale.
Decyzje inwestycyjne dotyczące inwestowania w fundusze inwestycyjne powinny być podejmowane wyłącznie po zapoznaniu się z Prospektami informacyjnymi funduszy, zawierającymi szczegółowe informacje w zakresie: czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy, tabelę opłat manipulacyjnych oraz informacje podatkowe. Prospekty informacyjne, Dokumenty zawierające kluczowe informacje, Informacje dla Klienta AFI, tabele opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na stronie www.generali-investments.pl.