Prognozy Generali Investments TFI na 2020 rok

      
    
Aktualności / 2020-01-13 / autorzy: Generali Investments

Zarządzający Generali Investments TFI przygotowali prognozy na rok 2020.

Pomimo spowolnienia gospodarczego, wiele klas aktywów nadal ma potencjał generowania atrakcyjnych stóp zwrotu.

  • Jesteśmy w późnej fazie cyklu koniunkturalnego – spowolnienie gospodarcze trwa.
  • W Polsce wzrost PKB zwolni do 3,3 proc. w ujęciu r/r.
  • Inflacja osiągnie wartość szczytową około 4,3 proc. w I kwartale 2020, następnie spadnie do 3,5 proc., czyli poziomów zbliżonych do maksymalnego odchylenia od celu inflacyjnego. RPP najprawdopodobniej nie ulegnie presji i utrzyma stopy procentowe na niezmienionym poziomie.
  • Wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych, wojna handlowa pomiędzy USA i Chinami, eskalacja konfliktu USA - Iran oraz brexit – to ryzyka, które powinny wzbudzić czujność inwestorów w 2020 r.

Gospodarka światowa

To, co będzie charakteryzowało 2020 r., to duża zmienność rynku – odchylenie standardowe na aktywach, zwłaszcza na akcjach, będzie większe niż w minionym roku. W takich okresach dobrze zachowywały się akcje, na które jesteśmy umiarkowanie pozytywni. W naszej opinii poszukiwaną klasą aktywów będzie złoto.

Spowolnienie gospodarcze będzie widoczne w USA i strefie euro. Wyższe wzrosty PKB będą notowały kraje rozwijające się. Rok 2020 może być bardziej pomyślny dla akcji rynków wschodzących,
niż rozwiniętych.

Polityka monetarna

Wpływ na gospodarkę światową będą miały decyzje banków centralnych odnośnie do polityki monetarnej i stóp procentowych. Rynki spodziewają się kontynuacji łagodnej polityki banków centralnych. Uważamy, że polityka FED będzie w dalszym ciągu uzależniona od obserwacji danych spływających z gospodarki realnej. Spodziewamy się jednej obniżki stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych pod koniec 2020 roku. Nie prognozujemy natomiast znaczących ruchów na stopach procentowych w Europie. W naszej opinii Europejski Bank Centralny powinien utrzymać obecny kurs polityki akomodacyjnej. Rośnie też presja na stymulowanie gospodarek krajowych przez poszczególne rządy za pomocą instrumentów podatkowych.

Inflacja

Prognozujemy, że wskaźnik inflacji konsumenckiej CPI w krajach strefy EURO nie przekroczy celu inflacyjnego. W regionie Europy Środkowo-Wschodniej inflacja powoli będzie obniżać się w kierunku celu inflacyjnego. W Polsce inflacja osiągnie najwyższy poziom w I kw. 2020 r., a następnie spadnie i będzie się utrzymywać w granicach celu Rady Polityki Pieniężnej. Spodziewamy się wzrostu inflacji do poziomu 4,3 proc. w I kw. 2020 r., a następnie spadku do poziomu 3,2 proc. pod koniec roku.

Obligacje

Uważamy, że rok 2020 nie przyniesie dużych ruchów na rentownościach obligacji, dlatego wysokość kuponu będzie miała coraz większe znaczenie. Luźna polityka banków centralnych będzie czynnikiem wspierającym papiery dłużne. Najwyższy potencjał stopy zwrotu wśród obligacji widzimy na rynkach wschodzących.

Akcje

Pomimo spowolnienia gospodarczego uważamy, że akcje nadal mogą być atrakcyjną klasą aktywów w razie utrzymania się pozytywnego sentymentu na rynkach. Zyski spółek mają rosnąć od 5 do 10 proc. rok do roku. Rynek akcyjny w Polsce w roku 2020 będzie wspierany reformą systemu emerytalnego poprzez dodatkowe wpływy z OFE oraz PPK. Największy potencjał widzimy również w krajach rozwijających się, gdzie prognozowany wzrost PKB będzie największy.

Surowce

Koniec cyklu koniunkturalnego i długotrwałe środowisko niskich stóp procentowych (tzw. „lower for longer”) sprzyjają wzrostowi cen złota. Uważamy, że w 2020 roku złoto będzie dobrym rozwiązaniem inwestycyjnym.

Ceny tego metalu zaliczyły ostatnio bardzo dobry okres. Duży popyt ze strony banków centralnych i inwestorów pozwala przewidywać, że możemy spodziewać się dalszych wzrostów cen. Dane z ostatnich lat dowodzą także, że w czasach wyższej inflacji złoto sprawdzało się doskonale jako „bezpieczna przystań dla kapitału”. Dodatkowo ewentualna stymulacja fiskalna, historycznie prowadząca do wyższej inflacji, wpływa pozytywnie na cenę tego kruszca, która w 2020 roku może urosnąć nawet o 10 - 15 proc.
Dodatkowo wzbogacenie portfela inwestycyjnego o komponent złota prowadzi do obniżenia jego całkowitego ryzyka. To atut na dynamicznie zmieniającym się rynku.

Polska w 2020 roku – czyli czego spodziewać się lokalnie

  • Spowolnienie znormalizuje poziom krajowego PKB

W nowym roku Polskę czeka spowolnienie gospodarcze. W 2018 roku PKB w Polsce rosło w tempie 5,1 proc., rok później było to już tylko 4,2 proc. W 2020 roku prognozujemy, że polskie PKB wzrośnie o 3,3 proc. Spowolnienie będzie miało łagodny charakter i wiąże się z tym, że konsumpcja nie będzie tak dynamiczna jak dotychczas. Wysokie PKB w ostatnich latach było wynikiem efektu bazy wywołanego przez programy socjalne, jak 500+ czy 13. emerytura. Efekt ten powoli się kończy, w związku z czym konsumpcja nie będzie już rosła tak intensywnie. PKB w Polsce znormalizuje swój poziom.

  • Poziom partycypacji w programie PPK kluczowy dla poziomu napływów na GPW

Duży wpływ na polską giełdę będą miały OFE, które zwiększą liczbę posiadanych akcji. W 2020 OFE będą musiały zakupić akcje polskich spółek o wartości ok. 2 miliardów zł, żeby być w zgodzie z wymogami regulacyjnymi, co pozytywnie wpłynie na krajowy rynek. Pojawią się także napływy z PPK – mniej lub bardziej pozytywne, zależnie od ostatecznego poziomu partycypacji. Uważamy, że
w 2020 roku napływy netto na GPW mogą osiągnąć około 3 miliardy i 1,6 miliarda w 2021 roku. Wysokość napływów na GPW w 2020 roku może być znacząca dla polskiej giełdy.

Ryzyka – co powinno zwrócić uwagę inwestorów

Wojna handlowa pomiędzy USA i Chinami oraz brexit napędzały największe ruchy rynkowe w 2019 r. Wszystko wskazuje na to, że i w 2020 roku będą one znacząco oddziaływać na rynki.
Możemy spodziewać się zmienności powodowanej przez kolejne informacje dotyczące tych procesów. Wybory prezydenckie w USA to kolejny gorący temat w bieżącym roku. I chociaż odbędą się one dopiero 3 listopada, to cały rok będziemy obserwować spektakl wyborczy, który może oddziaływać na rynki.

W Europie czynnikiem ryzyka wciąż może być brexit. Brytyjski rząd potwierdził zamiar opuszczenia Unii 31 stycznia 2020 r. Spodziewamy się jednak, że krótki okres przejściowy praktycznie uniemożliwia doprecyzowanie wszystkich warunków umowy wystąpieniowej. Otwartą kwestią pozostaje też decyzja autonomicznego rządu szkockiego dotycząca referendum niepodległościowego.