Przegląd tygodnia

      
    
Przegląd tygodnia Generali Investments
Aktualności / 2022-05-09 / autorzy: Piotr Minkina

 

Najważniejsze informacje z minionego tygodnia

1. Polska – decyzja RPP
Rada Polityki Pieniężnej po raz kolejny podniosła stopy procentowe. Podwyżka wyniosła 75 punktów bazowych i była niższa od tej spodziewanej przez rynek na poziomie 100 p.b. W rezultacie stopa referencyjna wynosi obecnie 5,25%. W komunikacie udostępnionym po posiedzeniu, RPP wskazuje, że wiele banków centralnych zacieśnia politykę pieniężną w warunkach silnego wzrostu inflacji, która w Polsce, w najbliższych kwartałach, ma być istotnie podwyższona.

Źródło: GUS, NBP. Opracowanie własne.

2. Strefa euro – sprzedaż detaliczna
W marcu wielkość sprzedaży detalicznej, w ujęciu wyrównanym sezonowo, wzrosła r/r o 0,8% w strefie euro i o 1,7% w całej Unii Europejskiej. Dynamika miesięczna była natomiast ujemna, bowiem odnotowano spadek odpowiednio o 0,4% i 0,2%. W strefie euro na taką sytuację w marcu, w stosunku do lutego, wpłynął głównie spadek o 2,9% sprzedaży paliw i o 1,2% produktów nieżywnościowych. Wzrosła natomiast sprzedaż żywności. W ujęciu r/r, w strefie euro, sprzedaż paliw wzrosła o 8,3%, produktów nieżywnościowych o 2,8%, a o 2,5% spadła sprzedaż żywności.

Źródło: Eurostat. Opracowanie własne.

3. Strefa euro – produkcja przemysłowa
W Niemczech, poziom produkcji, w marcu, obniżył się względem poziomu z marca zeszłego roku o 3,5%. Spadek ten był dużo wyższy od oczekiwań na poziomie około 0,4%. Ujemną dynamikę zanotowały zamówienia, spadając r/r o 3,1% (oczekiwano spadku o 0,7%), przy czym zrewidowano w górę, z 2,9% do 4,3% dane za luty. W stosunku do lutego poziom zamówień spadł o 4,7%. We Francji sektor przemysłowy wytworzył natomiast 0,1% r/r więcej, jednak wynik ten również był poniżej oczekiwań na poziomie około1,5%. W ujęciu m/m produkcja spadła w tempie -0,5% przy oczekiwaniach na poziomie -0,2%. W Hiszpanii sytuacja wyglądała podobnie, bowiem produkcja r/r zwiększyła się o 0,1% (oczekiwano około 2,7%) a miesiąc do miesiąca spadła o 1,8%.

4. USA – rynek pracy
Odczyty ADP zapowiadały dalszą poprawę na amerykańskim rynku pracy, jednakże tempo tej poprawy mogło się nieco obniżyć. Wartość wynosząca 247 tys. nowozatrudnionych była niższa od oczekiwań na poziomie około 385 tys. i niższa od zrewidowanej w górę wartości za marzec (z 455 tys. do 479 tys.). Jednak zmiana zatrudnienia w sektorach pozarolniczych przebiła oczekiwania i wyniosła w kwietniu 428 tys. (tyle samo, co w marcu, po rewizji z 431 tys.) z 62,4% do 62,2% spadł natomiast poziom partycypacji w rynku pracy (oczekiwano wzrostu do 62,5%). W rezultacie dynamik powyższych czynników stopa bezrobocia utrzymała się na poziomie 3,6%. Utrzymał się również wzrost wynagrodzeń, który r/r osiągnął poziom 5,5%, co przy inflacji na poziomie powyżej 8% oznacza ich realny spadek.

5. USA – stopy procentowe
FOMC na posiedzeniu w dniach 3-4 maja 2022 r. podjął decyzję o podniesieniu stopy funduszy federalnych o 50 punktów bazowych. Wśród ważniejszych powodów wymieniono znaczący spadek stopy bezrobocia w rezultacie znacznego przyrostu miejsc pracy oraz wysoką inflację. Członkowie Komitetu postrzegają wojnę Rosji z Ukrainą i blokady związane z COVID w Chinach jako główne czynniki ryzyka, które mogą wpłynąć na osłabienie aktywności gospodarczej i wzrost inflacji w USA. Dodatkowo FOMC rozpocznie redukcję swojego bilansu w czerwcu, początkowo o 47,5 mld dolarów miesięcznie, a następnie o 95 mld dolarów miesięcznie po trzech miesiącach. Rezultatem tych działań będzie dalsze zacieśnianie warunków finansowych w USA, które ma efektywnie miejsce od pierwszej decyzji dotyczącej zmniejszenia skupu aktywów.

Źródło: Board of Governors of the Federal Reserve System, and Wu and Xia (2015).

6. PMI dla sektora usług
W Europie wskaźniki wyprzedzające dla sektora usług okazały się być w najważniejszych gospodarkach lepsze od oczekiwań, choć zagregowany poziom dla całej strefy euro osiągnął zgodną z oczekiwaniami wartość 57,7 pkt. Były to wartości wyższe niż w marcu 2022 r. W USA wskaźnik ISM Services spadł z 58,3 do 57,1. Dość dramatycznie wygląda natomiast sytuacja w Chinach, gdzie wartość tego wskaźnika spadła z 42 do 36,2, co obrazuje nastroje wynikające z rosnących w skalę „lockdownów” związanych z Covid-19.Źródło: Bloomberg. Opracowanie własne.


Na radarze:

  • Polska: inflacja, bilans handlowy, inflacja bazowa
  • Strefa euro: inflacja, produkcja przemysłowa
  • USA: CPI, PPI