Przegląd tygodnia

      
    
Przegląd tygodnia Generali Investments
Aktualności / 2022-12-05 / autorzy: Piotr Minkina

 

Najważniejsze informacje z minionego tygodnia

1. Polska – inflacja CPI
Zgodnie z szybkim szacunkiem wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych tempo inflacji konsumenckiej w listopadzie obniżyło się do poziomu 17,4%, a w ujęciu m/m wyniosło 0,7%. Do szybszego od oczekiwań spadku tempa inflacji przyczynił się głównie miesięczny spadek cen paliw do prywatnych środków transportu (-1,2%). O 0,1% spadły również ceny nośników energii.

Źródło: Bloomberg. Opracowanie własne.

2. Polska – PKB
Według wstępnego szacunku GUS polska gospodarka w III kwartale b.r. urosła realnie o 3,6% (ujęcie niewyrównane sezonowo). Po wyrównaniu sezonowym tempo wzrostu wyniosło 4,5%. Taka informacja oznacza podwyższenie tempa wzrostu względem szybkiego szacunku z 15 listopada 2022 r.

Źrółdo: GUS. Opracowanie włsane.

Źrółdo: GUS. Opracowanie włsane.

3. Polska – PMI
Jak podaje S&P Global PMI, po październikowym, delikatnym spadku, w listopadzie wartość indeksu PMI dla polskiego sektora przemysłowego wzrosła z 42 pkt. do 43,4 pkt., choć nadal w tej części polskiego sektora wytwórczego, który jest objęty badaniem, panuje głęboka dekoniunktura. Ankietowane przedsiębiorstwa wskazują na gwałtowny spadek zamówień, zarówno z rynku krajowego, jak i zagranicy oraz sektora produkcji. Niższy popyt odbija się na polityce kadrowej, bowiem przedsiębiorstwa zwalniały pracowników i nie zastępowały odchodzących. W przedsiębiorstwach spadły zaległości produkcyjne i w obliczu spadających zamówień ich aktywność zakupowa była niższa. Badanie zostało przeprowadzone w ponad 200 firmach produkcyjnych.

4. Strefa euro – inflacja
Według szacunków Eurostat, tempo inflacji w strefie euro spadło z 10,6% w październiku do 10,0% w listopadzie. Analiza głównych składników inflacji wskazuje, że na spadek jej tempa miał wpływ spadek tempa wzrostu cen energii. Przyśpieszyło natomiast tempo wzrostu cen żywności, alkoholu i tytoniu (z 13,1% w październiku do 13,6% w listopadzie). Dynamika cen towarów przemysłowych (z wyłączeniem energii) oraz usług była stabilna (odpowiednio 6,1% i 4,2%). Z dostępnych wstępnych odczytów dla poszczególnych gospodarek widać mniejsze lub większe spadki tempa inflacji. Wg metodologii lokalnej w Niemczech spadła z 10,4 proc. do 10,0 proc. r/r, we Włoszech z 11,9 proc. do 11,8 proc. r/r, w Hiszpanii z 7,3 proc. do 6,8 proc.

5. Niemcy – sprzedaż detaliczna
Tempo sprzedaży detalicznej w Niemczech (po wyłączeniu pojazdów), wg wstępnych szacunków Destatis, spadło w październiku w ujęciu m/m o 2,8 proc., przy rewizji w górę z 0,9 proc. do 1,2 proc. według danych za wrzesień. W ujęciu r/r i niewyrównanym sezonowo sprzedaż spadła o 6,6 proc. (tutaj również rewizja z -0,6 proc. do -0,3 proc. we wrześniu). Po wyrównaniu sezonowym spadek wyniósł 5 proc.

6. Francja – produkcja przemysłowa
Produkcja przemysłowa spadła we Francji w październiku o 2,7 proc. r/r i o 2,6 proc. m/m. W dół zrewidowano dane za wrzesień. W październiku 2022 r. produkcja ponownie spadła w górnictwie i wydobyciu, energetyce, zaopatrzeniu w wodę (-5,6 proc.) oraz w "pozostałej produkcji" (-1,6 proc.). Spadła produkcja maszyn i urządzeń (-3,5 proc.). Załamała się produkcja koksu i rafinacji ropy naftowej (-46,3 proc.) z powodu strajków w rafineriach. Ponownie spadła produkcja sprzętu transportowego (-1,9 proc.). Spadła również produkcja w produkcji artykułów spożywczych i napojów, choć w mniejszym stopniu niż w innych głównych sektorach (-0,3 proc.).

7. USA –  rynek pracy
Najnowszy raport o zatrudnieniu publikowany przez Authomatic Data Processing (ADP) wskazał na wzrost zatrudnienia w sektorze prywatnym o 127 tys. pracowników. Analiza czasowa wskazuje, że tempo zatrudniania w USA spowalnia, bowiem jest to najniższy odczyt od stycznia 2021 r. Wynik ten jest wypadkową obniżenia zatrudnienia w firmach mających powyżej 250 pracowników a także zatrudniających od 20 do 49 pracowników oraz zwiększenia liczby pracowników w firmach liczących od 1 do 19 i od 50 do 249 pracowników, przy czym w tych ostatnich zatrudnienie zwiększyło się o 283 tys. osób. Spadek zatrudnienia odnotowano w przemyśle (-86 tys., w tym w sektorze produkcyjnym na poziomie -100 tys.).

Z kolei raport Challenger US Job Cut Announcements, przedstawiający ilość ogłoszonych cięć w etatach, osiągnął w listopadzie najwyższą wartość od stycznia 2021 r. – wynoszącą 76,8 tys. (w październiku było to 33,8 tys.). 52,7 tys. pracowników zwolniono w sektorze technologicznym – najwięcej w historii tego sektora od 2000 r. – co może wskazywać bardziej na jednorazowe zdarzenie a nie narodziny nowego silnego trendu. Kolejnym sektorem spadkowym był sektor motoryzacyjny, z cięciami sięgającymi 30,7 tys. pracowników. W tym samym czasie przedsiębiorstwa ogłosiły, że planują zatrudnić 30,2 tys. pracowników.

Natomiast raport zmiany zatrudnienia w sektorze pozarolniczym wskazuje na wzrost zatrudnienia o 263 tys. w listopadzie, z rewizją z 261 tys. do 284 tys. w październiku. Stopa bezrobocia w USA pozostała na poziomie 3,7 proc., przy czym wskaźnik partycypacji spadł z 62,3 proc. do 62,1 proc.

Źródło: ADP. Opracowanie własne.

Źródło: ADP. Opracowanie własne.

8. USA – PKB za III kwartał 2022 r. (Second)
Zannualizowane tempo wzrostu amerykańskiej gospodarki w III kwartale 2022 r., wg drugiego szacunku Bureau of Economic Analysis, wyniosło 2,9%. Wzrost realnego PKB odzwierciedlał wzrost eksportu, wydatków konsumpcyjnych, inwestycji trwałych w sektorze niemieszkaniowym, wydatków władz stanowych i lokalnych oraz wydatków władz federalnych, które zostały częściowo zrównoważone przez spadek inwestycji trwałych w sektorach: mieszkaniowym oraz prywatnych inwestycji w zapasy. Natomiast rewizja w górę o 0,3 p.p., wobec poprzedniego zaawansowanego szacunku, odzwierciedlała przede wszystkim korektę w górę wydatków konsumpcyjnych i inwestycji trwałych w budownictwie niemieszkaniowym, które zostały częściowo zrównoważone przez korektę w dół prywatnych inwestycji w zapasy.

Źródło: BEA. Opracowanie własne.

9. USA – ISM
Wartość amerykańskiego ISM Manufacturing spadła z poziomu 50,2 proc. w październiku do poziomu 49 proc. w listopadzie, podczas gdy oczekiwania rynkowe kształtowały się w okolicach 49,8 proc. Taki poziom oznacza wejście amerykańskiego przemysłu w strefę dekoniunktury. Spośród poszczególnych składowych najsilniej spadły subindeksy zaległości w realizacji zamówień oraz cenowy (ISM Prices Paid), którego wartość obniżyła się z 46,6 proc. do 43,0 proc. w listopadzie, co wskazuje na słabnięcie presji kosztowej i w rezultacie presji inflacyjnej. Z 49,2 proc. do 47,2 proc. obniżyła się również wartość indeksu nowych zamówień a indeksu zatrudnienia z 50 do 48,4 proc. Nastroje w poszczególnych sektorach są podzielone. Z części wypowiedzi respondentów wynika, że oceniają oni stan amerykańskiej gospodarki jako przyzwoity i wskazują na pogarszający się stan gospodarek europejskich.

10. Japonia
Sprzedaż detaliczna w Japonii wzrosła w październiku o 4,3 proc. r/r, wobec oczekiwań na poziomie około 5,0 proc. W ujęciu miesięcznym wzrost sprzedaży sięgnął 0,2 proc. W górę dokonano rewizji danych za wrzesień. Produkcja przemysłowa skurczyła się względem września o 2,6 proc. a w ujęciu r/r wzrosła o 3,7 proc. (około 1,5 p.p. poniżej oczekiwań).


Na radarze:

  • Polska: posiedzenie RPP
  • Strefa euro: PKB (III kwartał, ostateczne), sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa (Niemcy), Sentix, PMI (Services, Composite)
  • USA: PMI (Services, Composite), ISM Services, zamówienia w przemyśle, PPI, bilans handlowy
  • Chiny: PMI (Services, Composite), obroty handlowe, PPI, CPI, podaż pieniądza
  • Japonia: PMI (Services, Composite), PKB, PPI, bilans handlowy