Przegląd tygodnia

      
    
Przegląd tygodnia Generali Investments
Aktualności / 2023-03-27 / autorzy: Piotr Minkina

 

Najważniejsze informacje z minionego tygodnia

1. Polska – sprzedaż detaliczna
Jak podaje GUS sprzedaż detaliczna spadła w lutym o 3,6% w porównaniu do stycznia 2023 r. (po wyrównaniu sezonowym odnotowano spadek o 4,1%), a w porównaniu do lutego zeszłego roku spadła o 5,0%. Analizując strukturę sprzedaży w ujęciu miesięcznym wzrost w cenach stałych odnotowano tylko w kategorii pojazdy samochodowe, motocykle, części. W pozostałych kategoriach wartość sprzedaży spadła. W ujęciu rok do roku, oprócz kategorii pojazdy samochodowe, motocykle, części, wzrost sprzedaży odnotowano w kategorii farmaceutyki, kosmetyki, sprzęt ortopedyczny oraz tekstylia, odzież, obuwie. W pozostałych kategoriach odnotowano spadki. Takie dynamiki oraz struktura spadków i wzrostów sprzedaży wskazuje na słabnącą sytuację konsumenta, zwłaszcza, że najgłębsze spadki sprzedaży dotknęły dóbr, które nie są dobrami pierwszej potrzeby.

Źródło: GUS. Opracowanie własne.

Źródło: GUS. Opracowanie własne.

2. Polska – wynagrodzenia
Wg informacji GUS przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło w lutym w ujęciu r/r o 13,6%. Takie dane oznaczają wzrost dynamiki po słabszym początku roku. W ujęciu realnym (czyli po pomniejszeniu tempa wzrostu wynagrodzeń o tempo wzrostu cen) dynamika wynagrodzeń nadal była ujemna (-4,8% r/r). W lutym o 0,8% r/r wzrosło również przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw, chociaż sezonowo, w stosunku do stycznia, ubyło 0,1% etatów. Obecnie w tym sektorze obsadzonych jest 6,52 mln etatów.

Źródło: GUS. Opracowanie własne.

3. Polska – koniunktura konsumencka
O 0,4 pkt. wzrosła w lutym wartość Bieżącego Wskaźnika Ufności Konsumenckiej publikowanego przez GUS (osiągając tym samym poziom -35,6 pkt.). Z -25,3 pkt. do -22,6 pkt. wzrosła również wartość wskaźnika wyprzedzającego (WWUK). Zatem ocena bieżącej sytuacji gospodarstw domowych jest nieco lepsza niż przed miesiącem a spadek poziomu pesymizmu jest wyższy w zakresie oceny przyszłych zmian sytuacji polskiego konsumenta w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Warty odnotowania jest również fakt stabilizacji oczekiwań w zakresie zmian cen konsumpcyjnych w ciągu najbliższych 12 miesięcy. W badaniu, gorzej niż przed miesiącem, konsumenci ocenili zmiany swojej sytuacji finansowej w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Źródło: GUS. Opracowanie własne.

4. Polska – koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach
Wskaźniki ogólnego klimatu koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w Polsce, wg GUS, w większości utrzymały się na wyższych poziomach w porównaniu do lutego 2023 r., co oznacza poprawę nastrojów. Nadal jednak, pomimo tej poprawy, pozytywna ocena koniunktury panuje tylko w sektorze finansowym i ubezpieczeniowym. W pozostałych sektorach nastroje nadal są pesymistyczne. Wśród nich najbardziej wzrósł wskaźnik dla zakwaterowania i gastronomii.

Źródło: GUS. Opracowanie własne.

5. Polska – ceny w przemyśle
Dynamika wzrostu cen produkcji sprzedanej przemysłu nadal spada. W lutym, według wstępnych danych GUS, ceny wzrosły o 18,4% r/r (w styczniu był to wzrost o 20,1%). Miesiąc do miesiąca wzrost cen wyniósł 0,4%.

Źródło: GUS. Opracowanie własne.

6. USA – stopy procentowe
Wobec zawirowań w amerykańskim systemie bankowym decyzja FED była szczególnie wyczekiwana przez rynki, a prawdopodobieństwa dotyczące różnych poziomów zmian stóp procentowych zmieniały się z dnia na dzień. FED ostatecznie podniósł stopy procentowe o 25 bp. do poziomu 5.00% (górne widełki). Oczekiwania dotyczące poziomów docelowych oraz kształtowania się stóp w przyszłości znacząco spadły.

Źródło: Bloomberg. Opracowanie własne.

 

Na radarze:

  • Polska: CPI (wstępnie), wykonanie budżetu
  • Strefa euro: CPI (wstępne), sprzedaż detaliczna (Niemcy), IFO
  • USA: PKB (4 kwartał; trzeci odczyt), PCE, dochody i wydatki konsumentów
  • Chiny: PMI
  • Japonia: produkcja przemysłowa, sprzedaż detaliczna