Przegląd tygodnia

      
    
Przegląd tygodnia Generali Investments
Aktualności / 2023-09-25 / autorzy: Piotr Minkina

 

Najważniejsze informacje z minionego tygodnia

1. USA – stopy procentowe bez zmian
Na ostatnim posiedzeniu FED zdecydował o pozostawieniu stóp procentowych bez zmian, jednakże wydźwięk komunikatu po posiedzeniu był ość jastrzębi, czyli wzmacniał przekaz, że polityka pieniężna będzie nadal restrykcyjna. W komunikacie podkreślono dotychczasowe dokonania FED w walce z inflacją oraz to, że na pełen efekt podjętych działań należy jeszcze pewien czas zaczekać. W bieżącej analizie sytuacji gospodarczej zauważono, że tempo wzrostu gospodarczego jest solidne, chociaż oczekuje się jego spadku w przyszłym roku. Ponadto zwrócono uwagę na utrzymującą się silną pozycję konsumentów i bardzo dobrą sytuację na rynku pacy, chociaż zauważono pewną normalizację, która przejawiała się między innymi wolniejszym wzrostem wynagrodzeń.

2. Polska – sprzedaż detaliczna
Według danych GUS sprzedaż detaliczna w cenach stałych wzrosła w sierpniu o 2,8% w porównaniu do lipca 2023 r., a w porównaniu do sierpnia zeszłego roku spadła o 2,7%. Dane te były lepsze od oczekiwań rynkowych, które kształtowały się na poziomie -4,0%. Oznacza to dalszy spadek tempa kurczenia się sprzedaży (w lipcu dynamika r/r wyniosła -4,0%). W cenach bieżących, w ujęciu r/r, sprzedaż wzrosła o 3,1% (tempo wyższe niż w lipcu). W rozbiciu na poszczególne kategorie, w ujęciu rocznym, podobnie jak w lipcu, w cenach stałych wzrosła jedynie sprzedaż w kategorii pojazdy samochodowe, motocykle, części. Pod kątem różnicy w dynamikach obraz nie uległ znaczącym zmianom. Nadal największe spadki dotknęły dóbr drugiej potrzeby i zazwyczaj o większej jednostkowej wartości z kategorii meble, RTV, AGD, prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach. Natomiast w ujęciu m/m to te kategorie były głównymi motorami wzrostu sprzedaży.

Źródło: GUS. Opracowanie własne.

Źródło: Bloomberg, GUS. Opracowanie własne.

3. Polska – koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach
Wg GUS w Polsce nastąpiło pogorszenie ogólnego klimatu koniunktury gospodarczej w przetwórstwie przemysłowym, handlu detalicznym, budownictwie, zakwaterowaniu i gastronomii. Poprawa nastąpiła jedynie w transporcie i gospodarce magazynowej (wartości wskaźników nadal znajdują się poniżej zera). Na niższym poziomie utrzymywała się koniunktura w działalności finansowej i ubezpieczeniowej (spadek wskaźnika z 18,8 do 17,4).

Źródło: GUS. Opracowanie własne.

4. Polska – ceny w przemyśle
Tempo deflacji w polskim przemyśle, wg GUS, było w sierpniu nieco wolniejsze od oczekiwań. Dynamika PPI r/r osiągnęła poziom -2,8%, wobec szacunków wynoszących około -2,9%. Dodatkowo dokonano w dół rewizji danych za lipiec – z poziomu -1,7% do -2,1%.  W porównaniu do lipca ceny produkcji sprzedanej przemysłu wzrosły o 0,1%.

Źródło: GUS. Opracowanie własne.

5. Polska – produkcja przemysłowa
Według danych opublikowanych przez GUS produkcja sprzedana polskiego przemysłu wzrosła w sierpniu o 1,0% m/m, wobec oczekiwań na poziomie 1,7%. W ujęciu r/r produkcja spadła o 2,0% (w cenach stałych), podczas gdy oczekiwania rynkowe kształtowały się na poziomach około -1,7%. W górę zrewidowano dane za lipiec, z -8,5% do -8,1% m/m i z -2,7% do -2,1% w ujęciu r/r, co „zrekompensowało” różnicę względem oczekiwań.

Źródło: GUS. Opracowanie własne.

6. Polska – wynagrodzenia
Według informacji GUS przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło w sierpniu 7.368,97 zł.  W ujęciu r/r wynagrodzenia wzrosły nominalnie o 11,9% (wzrost dynamiki nominalnej względem lipca 2023 r.). W ujęciu realnym (czyli po pomniejszeniu tempa wzrostu wynagrodzeń o tempo wzrostu cen) dynamika wynagrodzeń powróciła do poziomów powyżej 0, czyli realnie dodatnich, wynosząc 1,84%.

Źródło: GUS. Opracowanie własne.

7. Polska – koniunktura konsumencka
Nastroje konsumentów nadal ulegają poprawie. We wrześniu postrzeganie sytuacji ekonomicznej przez Polaków jest coraz mniej pesymistyczne. Wartość Bieżącego Wskaźnika Ufności Konsumenckiej, publikowanego przez GUS, wzrosła o 2,0 pkt. – do poziomu -20,3 pkt. Jednakże dynamika poprawy uległa delikatnemu spowolnieniu. W analogicznym okresie w 2022 r. poziom pesymizmu wynosił -44,2 pkt. O 1,1 punktu procentowego, do poziomu -9,4 pkt. wzrosła także wartość wskaźnika wyprzedzającego (WWUK). Pogorszyła się ocena obecnego dokonywania ważnych zakupów, natomiast poprawiły się perspektywy przyszłego dokonywania ważnych zakupów.

Źródło: GUS. Opracowanie własne.

 

Na radarze:

  • Polska: CPI (wstępne), bezrobocie
  • Strefa euro: CPI, PPI, IFO
  • USA: PKB (trzeci odczyt), PCE, wskaźniki sentymentu,
  • Japonia: PPI, CPI, sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa