Przyszła pora na MIŚ-ie

      
    
Aktualności / 2019-12-09 / autorzy: Ryszard Rusak
  • sWIG – indeks małych i średnich spółek odrabia straty
  • Zmiany kadrowe w Pekao S.A. zachwiały kursem banku
  • WIG20 pod kreską

Początek grudnia na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie nie jest satysfakcjonujący dla inwestorów. Pol-ska giełda, w tym roku,  jest jedną z najsłabszych w Europie. 

Na WIG20 dominują spadki. Powodem słabej kondycji tego indeksu jest przecena sektora bankowego.  Po stanowisku TSUE polskie sądy wydają więcej pozytywnych orzeczeń dla kredytobiorców. Coraz więcej umów może być „odfranko-wionych”. Dodatkowo w ubiegłym tygodniu Sąd Najwyższy stwierdził, że kredyt frankowy może zostać przewalutowany i zachować referencyjną wysokość oprocentowania LIBOR. Inwestorzy szybko zareagowali na te decyzję, w związku z czym część banków zaczęła mocno tracić na wartości. Najwięcej straciły PKO BP, Millenium i Santander. Dodat-kowo na wycenę sektora bankowego negatywnie wpłynęła również decyzja TSUE w sprawie prowizji pobieranych przy gotówkowych kredytach konsumenckich. Zdaniem Trybuna-łu kredytobiorcy, który spłacili kredyt przed czasem, powinni otrzymać zwrot części opłat i prowizji. 

Kolejnym istotnym czynnikiem, który negatywnie odbił się na sektorze finansowym, była niedawna informacja o rezy-gnacji prezesa Pekao S.A Michała Krupińskiego, oraz dwóch członków zarządu banku: Michała Lehmanna i Piotra Wet-mańskiego z pełnionych stanowisk. Przetasowania kadrowe zaskoczyły inwestorów i znacząco odbiły się na kursie spółki. 

Dobre wiadomości płyną natomiast z sWIGu, notowania in-deksu wzrosły. Wpływ na to mogło mieć kilka czynników. Po pierwsze, zakończył się sezon wyników za trzeci kwartał br. Wiele spółek opublikowało wyniki lepsze od oczekiwanych. Po drugie, możemy mówić o pewnym zjawisku sezonowym, kiedy to na przełomie roku rosną notowania małych i śred-nich spółek. Wspierająco na notowania wpłynęła również dodatnia projekcja salda kupna i sprzedaży akcji przez OFE,  oraz ruszająca w styczniu kolejna tura PPK.